Zpět
Spisová značka:
5 C 242/2020-18
Autor rozhodnutí:
Kyvířová, Bohumila, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Domažlicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:5.C.242.2020.1
Datum rozhodnutí:
11.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 4 z. č. 168/1999 Sb. § 1968 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění

5 C 242/2020-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohumilou Kyvířovou dne11. 1. 2021 ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

sídlem [adresa]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni [částka] s úrokem z prodlení ve výši 9,5 % ročně od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení žalobkyně [částka] k rukám [údaje o zástupci], rovněž do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou Okresnímu soudu v Domažlicích domáhá po žalovaném zaplacení příspěvku, který je povinen platit vlastník, popř. provozovatel motorového vozidla, které je provozováno bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. Žalovaný, který je provozovatelem vozidla [registrační značka] [údaje o vozidle]: s číslem technického průkazu [číslo] neměl sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla za dobu od [datum] do [datum] tedy po dobu 111 dnů. Po tuto dobu porušil povinnost ukládanou § 1 odst. 2 zák. č. 168/1999 Sb. Žalobkyni pak náleží příspěvek za toto období ve výši [částka] denně, takže za dobu 111 dnů představuje tento příspěvek [částka] a dále je po žalovaném nárokován poplatek související s mimosoudním uplatněním práva ve výši [částka] dle § 2 a vyhl. č. 205/1999 Sb. Nárok dokládá žalobkyně výzvou k úhradě příspěvku nepojištěných, upomínkou, předžalobní upomínkou s dokladem o doručování a zároveň navrhuje postup dle § 115a o. s. ř.

Podle tohoto ustanovení k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popř. s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalovaný měl možnost tento postup odmítnout v 7 denní lhůtě od doručení výzvy, která mu byla doručena účinně dne [datum], takže stanovená 7 denní lhůta marně prošla [datum] aniž žalovaný postup dle § 115a o. s. ř. odmítl, nebo se k věci jakkoliv vyjádřil. Soud proto vychází z písemností předložených žalobkyní, ze kterých je zřejmé, že ve výzvě je evidován stav nepojištěného provozovaného vozidla po dobu 111 dnů a žalovaný je vyzýván k úhradě bez reakce a splnění této zákonné povinnosti. Protože žalovaný neprokázal, že by cokoliv ve prospěch uplatněného nároku uhradil, uložil mu soud tuto povinnost vč. povinnosti platit poplatek spojený s uplatněním práva na příspěvek dle § 4 odst. 4 zák. č. 168/1999 Sb. a úroky z prodlení ve smyslu § 1968 a 1970 obč. zák. ve výši stanovené prováděcími předpisy.

Úspěšná žalobkyně má právo na náhradu nákladů řízení a to za vynaložený soudní poplatek ve výši [částka] a náklady právního zastoupení advokátem. Ty spočívají ve 3 úkonech po [částka], třech paušálech po [částka] dle § 14b advokátního tarifu a 21 % DPH na základě osvědčení advokáta o plátci daně a § 137 odst. 3 o. s. ř. Náhrada nákladů řízení je splatná k rukám advokáta dle § 149 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Domažlice 11. ledna 2021

Mgr. Bohumila Kyvířová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: MarieDufkova (SOUDO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání