Zpět
Spisová značka:
21 C 399/2020-17
Autor rozhodnutí:
Hanáková, Zuzana, , LL.M.,, JUDr.
Název soudu:
Obvodní soud pro Prahu 3
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP3:2021:21.C.399.2020.1
Datum rozhodnutí:
22.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
2 415 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
nař.vl. č. 351/2013 Sb. § 202 z. č. 99/1963 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 1970 z. č. 89/2012 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. § 137 z. č. 99/1963 Sb. § 8 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 2 vyhl. č. 205/1999 Sb. § 2a vyhl. č. 205/1999 Sb. § 157 z. č. 99/1963 Sb. § 45 z. č. 99/1963 Sb. z. č. 168/1999 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění pojištění pojištění odpovědnosti za škodu

21 C 399/2020-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl soudkyní JUDr. Zuzanou Hanákovou, LL.M., ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

pro 2 415 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 2 415 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 2 415 Kč od 26. 3. 2019 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně Mgr. [jméno] [příjmení], advokátky.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou soudu dne [datum] se žalobkyně po žalované domáhala zaplacení částky ve výši 2 415 Kč s příslušenstvím. Žalobkyně žalobu odůvodnila tím, že žalovaná je provozovatelem vozidla se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3, [registrační značka], [VIN kód]. Toto vozidlo je v registru silničních vozidel evidováno jako provozované. Žalovaná neměla v období od [datum] do [datum], tedy 45 dní, sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Žalobkyni tak vznikl nárok na příspěvek, splatnost příspěvku nastala dne [datum]. Žalobkyně vyzývala žalovanou k úhradě dlužné částky a dále pak i prostřednictvím svého právního zástupce. Žalobkyně vyjma dlužné částky ve výši 2 115 Kč požaduje zaplacení poplatku spojeného s mimosoudním uplatněním práva ve výši 300 Kč a zákonných úroků z prodlení.

2. Žalovaná se k žalobě nijak nevyjádřila.

3. Soud věc za postupu podle ust. § 115a a 101 odst. 4 o.s.ř. projednal za předpokládaného souhlasu účastníků bez potřeby nařízení jednání, vycházel přitom z listinných důkazů, které účastníci na podporu svého procesního stanoviska předložili. Výzvu k vyjádření o tom, zda má být ve věci nařízeno jednání pak soud doručil v souladu s ust. § 45 až 50 o.s.ř. (zakotvujícím zásadu odpovědnosti účastníka za určení místa, kam mu mají být písemnosti doručovány, byť by se účastník v tomto místě nezdržoval), žádný z účastníků ve stanovené lhůtě o nařízení jednání výslovně nepožádal.

4. V dané věci jde o spor, kde hodnota požadovaného peněžitého plnění nedosahuje částky uvedené v § 202 odst. 2 o.s.ř. tedy na jistině 10 000 Kč, jde o tzv. bagatelní řízení, v němž proti vydanému rozsudku soudu I. stupně není odvolání přípustné. Z ust. § 157 odst. 4 o.s.ř. plyne, že v odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se účastníci odvolání vzdali (§ 207 odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci.

5. V řízení zjištěný (prokázaný) skutkový stav je ten, že žalovaná neměla sjednáno tzv. povinné ručení pro vozidlo [registrační značka], [VIN kód], v době od [datum] do [datum], tj. 98 dnů. Žalobkyně opakovaně vyzývala žalovanou k úhradě příspěvku. Žalobkyně prostřednictvím svého právního zástupce zaslala žalované předžalobní výzvu ze dne [datum].

6. Dle ust. § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen„ zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla”) tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen„ Kancelář“), její právní postavení, organizaci a předmět činnosti.

7. Dle ust. § 1 odst. 2 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené.

8. Dle ust. § 4 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla platí, že vlastník tuzemského vozidla a jeho provozovatel (dále jen "osoba povinná k zaplacení příspěvku") jsou společně a nerozdílně povinni zaplatit Kanceláři příspěvek za každý den porušení povinnosti podle § 1 odst. 2; to neplatí, bylo-li vozidlo odcizeno.

9. Dle ust. § 4 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla platí, že výše příspěvku se vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušována povinnost podle § 1 odst. 2, a výše denní sazby podle druhu vozidla.

10. Dle ust. § 4 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla je osoba povinná k zaplacení příspěvku povinna zaplatit Kanceláři náklady spojené s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek.

11. Dle ust. § 4 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla platí, že výši denní sazby příspěvku, druhy vozidel pro účely denní sazby příspěvku a výši nákladů Kanceláře spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle odstavce 4 stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

12. Dále dle ust. § 4 odst. 6 zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla platí, že povinnost zaplatit příspěvek a náklady Kanceláře podle odstavce 4 zaniká, pokud Kancelář do 1 roku ode dne vzniku povinnosti zaplatit příspěvek neodešle osobě povinné k zaplacení příspěvku výzvu k zaplacení příspěvku podle odstavce 7, jde-li o osobu zapsanou jako vlastník či provozovatel vozidla v registru silničních vozidel. V ostatních případech lhůta 1 roku nezačne běžet dříve, než se Kancelář prokazatelně dozví, kdo je vlastníkem či provozovatelem vozidla.

13. Dle ust. § 4 odst. 7 zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla platí, že výzva k zaplacení příspěvku musí obsahovat popis důvodů vzniku nároku na příspěvek, vyčíslení výše příspěvku a nákladů Kanceláře, lhůtu ke splnění povinnosti zaplatit příspěvek v trvání nejméně 30 dní ode dne doručení výzvy, poučení adresáta o jeho právech a povinnostech včetně možnosti doložit Kanceláři okolnosti vylučující vznik nároku na příspěvek a poučení o možnosti Kanceláře uplatnit nárok na zaplacení příspěvku a nákladů Kanceláře u soudu.

14. Žalovaná v době od [datum] do [datum] v rozporu se zákonem neměla pojištěné vozidlo, žalobkyně se žalobou domáhala zaplacení příspěvku za dobu od [datum] do [datum], tj. 45 dnů, žalobkyni tak vzniklo právo požadovat po žalované zaplacení příspěvku ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, který uplatnila žalobou, poté, co žalovanou vyzvala k úhradě v požadované době výzvou. Žalovaná tak měla žalobkyni uhradit příspěvek ve výši součinu počtu dní, které žalobkyně uplatnila žalobou a kdy byla porušována povinnost podle § 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a výše denní sazby podle druhu vozidla a dále náklady spojené s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek ve výši dle vyhlášky č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Výše příspěvku tak činí 2 115 Kč, tj. 45 dní po 47 Kč (§ 4 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 205/1999 Sb.), výše nákladů činí částku ve výši 300 Kč (§ 2a vyhlášky č. 205/1999 Sb.). Bylo na žalované, aby v řízení tvrdila a prokázala, že předmětnou částku uhradila, příp. že závazek zanikl jiným způsobem, to však neučinila, soud proto žalobě vyhověl. Vedle dlužného příspěvku, tak žalobkyni vznikl také nárok na zaplacení zákonného úroku z prodlení dle ust. § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého v řízení zcela úspěšná žalobkyně má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšné žalované. Výše náhrady nákladů řízení odpovídá zaplacenému soudnímu poplatku ve výši 400 Kč, odměně advokáta za 3 úkony právní služby dle ust. § 8 odst. 1 a 14b odst. 1 písm. c) bodu 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu po 200 Kč, náhradě hotových výdajů za 3 úkony právní služby dle ust. § 14b odst. 5 písm. a), ust. § 11 odst. 1 písm. a), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu po 100 Kč (převzetí a příprava zastoupení, žaloba, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházejícím návrhu ve věci samé) a 21 % DPH podle § 137 odst. 3 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 22. ledna 2021

JUDr. Zuzana Hanáková, , LL.M.,

soudkyně

Zveřejnil/a: MVranikova (SOUA3).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání