Zpět
Spisová značka:
3 C 283/2020-18
Autor rozhodnutí:
Matějíček, Vladimír
Název soudu:
Okresní soud v Domažlicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2020:3.C.283.2020.1
Datum rozhodnutí:
31.12.2020
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
z. č. 257/2016 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění postoupení pohledávky

3 C 283/2020-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl dne [datum] samosoudcem Vladimírem Matějíčkem v právní věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupeného advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci [částka] se zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 10 % ročně, a to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci na nákladech tohoto řízení [částka], a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet [údaje o zástupci].

Odůvodnění:

Žalobce žádal o zaplacení částky [částka] a úrok z prodlení. Navrhl vydání rozsudku bez nařízení jednání.

Po té, co soud zjistil, že žalovaný není ve vazbě ani ve výkonu trestu, není proti němu vedeno insolvenční řízení, vyzval žalovaného usnesením, aby sdělil do 7 dnů od doručení usnesení, zda navrhuje, či souhlasí s vydáním rozsudku bez nařízení jednání. Byl poučen, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí.

Žaloba spolu s usnesením byly žalovanému doručovány na adresu trvalého pobytu podle § 85 odst. 1 o. s. ř. Žalovaný nereagoval, soud tedy rozhodoval bez jednání, a to na základě listin předložených žalující stranou.

Žalobce doložil, že nabyl pohledávku za žalovaným na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené [datum] mezi [údaje o společnosti]jako původním věřitelem a postupitelem a žalobcem jako postupníkem a novým věřitelem.

Původní věřitel uzavřel s žalovaným [datum] smlouvu o revolvingovém úvěru, který měl být splacen nejpozději [datum]. Žalovaný úvěr čerpal, ale určené prostředky nevrátil. Původní věřitel se zabýval úvěruschopností žalovaného a dospěl k závěru, že je schopen úvěr splácet. Žalovaný však nesplatil ani část, úvěr čerpal ve výši [částka]. Žalobce tedy požaduje zaplacení této částky a úrok z prodlení od [datum] ve výši stanovené právním předpisem. Svůj nárok doložil, proto soud žalobě vyhověl.

O nákladech řízení rozhodoval soud podle § 142 odst. 1 a § 142 a) o. s. ř. Náklady tvoří zaplacený soudní poplatek a náklady advokátního zastoupení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání do 15 dnů od jeho doručení písemně dvojmo prostřednictvím podepsaného soudu; o případném odvolání by rozhodoval Krajský soud v Plzni.

Částku vedenou ve výroku rozsudku lze vymáhat exekucí, či výkonem rozhodnutí.

Domažlice 31. prosince 2020

Vladimír Matějíček

samosoudce

Zveřejnil/a: MarieDufkova (SOUDO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání