Zpět
Spisová značka:
21 C 383/2020-21
Autor rozhodnutí:
Hanáková, Zuzana, , LL.M.,, JUDr.
Název soudu:
Obvodní soud pro Prahu 3
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP3:2021:21.C.383.2020.1
Datum rozhodnutí:
29.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
3 500 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. § 202 z. č. 99/1963 Sb. § 2991 z. č. 89/2012 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. § 157 z. č. 99/1963 Sb. § 1 nař.vl. č. 351/2013 Sb. § 573 z. č. 89/2012 Sb. § 2 z. č. 89/2012 Sb. § 1 z. č. 89/2012 Sb. § 562 z. č. 89/2012 Sb. § 561 z. č. 89/2012 Sb. § 7 z. č. 297/2016 Sb. § 45 z. č. 99/1963 Sb. § 562 z. č. 297/2016 Sb.
Klíčová slova:
elektronický podpis peněžité plnění postoupení pohledávky smlouva o úvěru

21 C 383/2020-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl soudkyní JUDr. Zuzanou Hanákovou, LL.M., ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro 3 500 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 3 500 Kč s úrokem z prodlení z částky 3 500 Kč za dobu od [datum] do zaplacení ve výši 8,5 %, ročně, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žaloba s tím, aby žalovanému bylo uloženo zaplatit žalobkyni úrok z prodlení ve výši 8,5 % ročně z částky 3 500 Kč za dobu od [datum] do [datum], se zamítá.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právní zástupkyně žalobkyně Mgr. [jméno] [příjmení], advokátky.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou doručenou soudu dne [datum] domáhala, aby žalovanému bylo uloženo zaplatit žalobkyni částku 3 500 Kč s příslušenstvím. Žalobu odůvodnila tím, že mezi právní předchůdkyní žalobkyně [právnická osoba] a žalovaným byla dne [datum] uzavřena smlouva o úvěru. Smlouva měla být uzavřena prostřednictvím webových stránek právní předchůdkyně žalobkyně [anonymizováno], kdy žalovaný vyplnil své osobní údaje, čímž mu byl vytvořen uživatelský účet. Žalovaný následně prostřednictvím svého uživatelského účtu požádal o poskytnutí úvěru, žádost byla žalobkyní schválena a žalovanému byla zaslána požadovaná částka ve výši 3 500 Kč na jeho bankovní účet. Poskytnutá částka ve výši 3 500 Kč spolu s poplatkem za poskytnutí úvěru ve výši 805 Kč měla být vrácena do [datum]. Pohledávka za žalovaným byla ze [právnická osoba] postoupena na [právnická osoba] a následně pak na žalobkyni na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum], což bylo žalovanému oznámeno dopisem ze dne [datum]. Žalobkyně se vyjma částky ve výši 3 500 Kč domáhala zaplacení zákonného úroku z prodlení z částky 3 500 Kč za období od [datum] do zaplacení. Žalovanému byla prostřednictvím právního zástupce žalobkyně zaslána předžalobní upomínka ze dne [datum] s tím, že dlužná částka má být uhrazena do tří dnů na bankovní účet žalobkyně.

2. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

3. Soud věc za postupu podle ust. § 115a a 101 odst. 4 o. s. ř. projednal za předpokládaného souhlasu účastníků bez potřeby nařízení jednání, vycházel přitom z listinných důkazů, které účastníci na podporu svého procesního stanoviska předložili. Výzvu k vyjádření o tom, zda má být ve věci nařízeno jednání, pak soud doručil v souladu s ust. § 45 až 50 o. s. ř. (zakotvujícím zásadu odpovědnosti účastníka za určení místa, kam mu mají být písemnosti doručovány, byť by se účastník v tomto místě nezdržoval), žádný z účastníků ve stanovené lhůtě o nařízení jednání výslovně nepožádal.

4. V dané věci jde o spor, kde hodnota požadovaného peněžitého plnění nedosahuje částky uvedené v § 202 odst. 2 o.s.ř. tedy na jistině 10 000 Kč, jde o tzv. bagatelní řízení, v němž proti vydanému rozsudku soudu I. stupně není odvolání přípustné. Z ust. § 157 odst. 4 o.s.ř. plyne, že v odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se účastníci odvolání vzdali (§ 207 odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci.

5. Z předložené listiny smlouvy o úvěru [číslo] mezi [právnická osoba] a žalovaným soud zjistil, že obsahuje údaje o žalovaném, neobsahuje však podpis žalovaného. Ve smlouvě je ujednáno, že právní předchůdkyně žalobkyně poskytne žalovanému úvěr ve výši 3 500 Kč, splatný do 30 dnů. Současně bylo sjednáno, že žalovaný by měla zaplatit právní předchůdkyni žalobkyně zpět částku v celkové výši 4 305 Kč. Dne [datum] byla právní předchůdkyní žalobkyně poukázána částka ve výši 3 500 Kč na účet č. [bankovní účet], který je dle sdělení [právnická osoba] ze dne [datum] účtem žalovaného. Žalovanému bylo dopisem ze dne [datum] oznámeno, že pohledávka za ním byla postoupena na [právnická osoba] a následně pak na žalobkyni. Prostřednictvím právního zástupce žalobkyně byl žalovaný vyzván k úhradě dlužné částky výzvou k plnění ze dne [datum] do 3 dnů, výzva byla odeslána dne [datum].

6. Dle ust. § 561 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“) k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky podepsat.

7. Dle ust. § 562 odst. 1 o. z. písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Dle ust. § 562 odst. 2 o. z. má se za to, že záznamy údajů o právních jednáních v elektronickém systému jsou spolehlivé, provádějí-li se systematicky a posloupně a jsou-li chráněny proti změnám. Byl-li záznam pořízen při provozu závodu a dovolá-li se jej druhá strana k svému prospěchu, má se za to, že záznam je spolehlivý.

8. Dle ust. § 7 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce k podepisování elektronickým podpisem lze použít zaručený elektronický podpis, uznávaný elektronický podpis, případně jiný typ elektronického podpisu, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná jiným způsobem než způsobem uvedeným v § 5 nebo § 6 odst. 1.

9. Dle ust. § 2 991 odst. 1 o. z. platí, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

10. V řízení nebylo prokázáno, že by byla uzavřena smlouva o úvěru, neboť smlouva o úvěru byla předložena bez podpisu žalovaného, žádné další doklady týkající se uzavření smlouvy a určení osoby jednajícího žalobkyně nepředložila, stejně jako nepředložila řádné doklady ve vztahu k tomu, že její záznamy údajů o právních jednáních v jejím elektronickém systému jsou spolehlivé, provádějí se systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám (§ 562 odst. 2 o. z.) Smlouva sice měla být uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, v daném případě však nebylo prokázáno, že osoba, která měla obsah smlouvy tímto způsobem odsouhlasit, byl žalovaný, tj. nebylo možné jednoznačně určit jednající osobu ve smyslu ust. § 562 odst. 2 o. z. SMS kód nelze považovat ve smyslu zákona 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve spojení s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999 /93/ za zaručený, uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis jednoznačně spojený s podepisující osobou, umožňující identifikaci podepisující osoby. V řízení bylo pouze z předloženého potvrzení o provedené platbě prokázáno, že právní předchůdkyně žalobkyně poukázala dne [datum] žalovanému částku 3 500 Kč (že se jedná o účet žalovaného, soud zjistil z oznámení [právnická osoba] ze dne [datum]). Poskytnutí peněžních prostředků ve výši 3 500 Kč žalovanému tak bylo prokázáno, nicméně nebyl prokázán právní důvod (uzavření smlouvy), na jehož základě měla být částka poskytnuta, soud proto rozhodl dle ust. § 2 991 o. z., neboť se jedná ze strany žalovaného o bezdůvodné obohacení, které je povinen uhradit. Pohledávka za žalovaným byla řádně postoupena dle ust. § 1 879 a násl. o. z. na [právnická osoba] a následně pak na žalobkyni. Soud tedy žalobě vyhověl co do částky 3 500 Kč jako nároku z bezdůvodného obohacení. Vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno uzavření smlouvy o úvěru mezi účastníky, nemohla být prokázána ani splatnost půjčky ke dni [datum]. Bylo však prokázáno, že žalobkyně prostřednictvím svého právního zástupce vyzvala žalovaného předžalobní upomínkou k zaplacení dlužné částky do 3 dnů. Předžalobní upomínka byla žalovanému odeslána [datum], byla tedy doručena ve smyslu ust. § 573 o. z. dne [datum], žalovaný tak měl žalobkyni dlužnou částku uhradit nejpozději do [datum] a od [datum] se žalovaný dostal do prodlení. Soud proto žalobu co do úroku z prodlení z částky 3 500 Kč za dobu od [datum] do [datum] zamítl a žalobě vyhověl co do částky 3 500 Kč spolu s úrokem z prodlení z částky 3 500 Kč za dobu od [datum] do zaplacení, neboť žalobkyni na ně vznikl nárok dle ust. § 1 970 o.z. ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

11. O nákladech řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 3 o. s. ř, podle kterého platí, že i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Žalobkyně požadovala v řízení zaplacení částky ve výši 3 500 Kč s příslušenstvím, přičemž žaloba byla zamítnuta pouze do části příslušenství. Náklady řízení tak sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 3 500 Kč sestávající z částky 200 Kč za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 29. ledna 2021

JUDr. Zuzana Hanáková, , LL.M.,

soudkyně

Zveřejnil/a: MVranikova (SOUA3).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání