Zpět
Spisová značka:
3 C 281/2020-18
Autor rozhodnutí:
Matějíček, Vladimír
Název soudu:
Okresní soud v Domažlicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2020:3.C.281.2020.1
Datum rozhodnutí:
31.12.2020
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
z. č. 168/1999 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění

3 C 281/2020-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl dne [datum] samosoudcem Vladimírem Matějíčkem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku [částka] se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení a náklady spojené s uplatněním pohledávky ve výši [částka], a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce [částka], a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet [údaje o zástupci].

Odůvodnění:

Žalobce požadoval zaplacení částky [částka] a úrok z prodlení. Navrhl vydání rozsudku bez nařízení jednání.

Soud vyzval žalovaného usnesením k tomu, aby sdělil, zda navrhuje či souhlasí s vydáním rozsudku bez nařízení jednání. Byl poučen, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí.

Usnesení bylo žalovanému doručováno s žalobou jak na adresu uvedenou v žalobě, tedy [údaje o adrese], tak na adresu trvalého pobytu [adresa trvalého pobytu] podle § 85 odst. 1 o. s. ř. Žalovaný nereagoval, soud tedy rozhodoval bez jednání na základě listin předložených žalující stranou. Žalobce doložil, že žalovaný uzavřel s [údaje o společnosti] sdružené pojištění vozidla s počátkem pojištění [datum]. Na základě smlouvy žalobce poskytoval žalovanému služby spočívající v pojišťovací činnosti z provozu vozidla [údaje o vozidle][registrační značka].

Z důvodu neplacení pojistného došlo k zániku pojistné smlouvy [datum] a žalobci vznikl nárok na nezaplacené pojistné v souladu se smlouvou. Soud tedy přiznal dlužnou částku [částka] s úrokem v zákonné výši od [datum] do zaplacení i náklady spojené s uplatněním pohledávky ve výši [částka].

O nákladech řízení rozhodoval soud dle § 142 odst. 1 a § 142a o. s. ř.

Náklady tvoří zaplacený soudní poplatek a náklady advokátního zastoupení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Domažlice 31. prosince 2020

Vladimír Matějíček

samosoudce

Zveřejnil/a: MarieDufkova (SOUDO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání