Zpět
Spisová značka:
19 C 173/2020-11
Autor rozhodnutí:
Fikker, Aleš, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Karlových Varech
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSKV:2021:19.C.173.2020.1
Datum rozhodnutí:
08.02.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
rozvod manželství
Ustanovení práv. předpisů:
§ 23 z. č. 292/2013 Sb. § 755 z. č. 89/2012 Sb. § 758 z. č. 89/2012 Sb. z. č. 99/1963 Sb.

19 C 173/2020-11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Karlových Varech rozhodl samosoudcem Mgr. Alešem Fikkerem ve věci

manželky: [osobní údaje manželky]

a

manžela: [osobní údaje manžela]

pro: rozvod manželství

takto:

I. Manželství [celé jméno manželky], rozené [příjmení] a [celé jméno manžela] uzavřené dne 22. 9. 2012 v [obec] se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudek je odůvodněn v souladu s § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Mezi manžely jsou shodná následující právně významná tvrzení, jež pokládá soud za závěr o skutkovém stavu:

- manželé uzavřeli manželství dne 22. 9. 2012 v [obec], u obou se jedná o první manželství,

- z manželství se narodily dvě nezletilé děti, a to [jméno], [datum narození] a [jméno] [jméno], [datum narození], o jejichž výchově a výživě bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 4. 1. 2021, čj. 21 Nc 7443/2020-42,

- manželé se intimně nestýkají od dubna roku 2020, od listopadu 2020 nevedou společnou domácnost,

- ani jeden z manželů nehodlá obnovit manželské soužití,

- příčinu rozvratu manželství spatřují manželé v rozdílných názorech na společné soužití.

Soud dospěl k následujícím právním závěrům: Podle § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „o. z.”) může být manželství rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Podle § 755 odst. 3 o. z. mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.

V posuzovaném případě ze shodných tvrzení účastníků vyplývá, že manželství účastníků je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, neboť účastníci spolu jako manželé nežijí ve smyslu ustanovení § 758 o. z., jelikož netvoří rodinné společenství, ani jeden z manželů nechce manželské soužití obnovit a v manželství setrvat. O poměrech dětí účastníků (nezletilá [anonymizováno], [datum narození] a [jméno] [jméno], [datum narození]) pro dobu po rozvodu bylo rozhodnuto pravomocným rozsudkem zdejšího soudu ze dne 4. 1. 2021, č. j. 21 Nc 7443/2020-42.

Jelikož byly splněny všechny podmínky ustanovení § 755 o. z., soud žalobě v celém rozsahu vyhověl. Příčinu rozvratu manželství soud spatřuje v rozdílných názorech na společné soužití.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Manželé jsou povinni do 15 pracovních dnů od právní moci tohoto rozsudku požádat obecní (městský) úřad v místě svého bydliště o vydání nového občanského průkazu s vyznačenou změnou rodinného stavu.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci tohoto rozsudku oznámit příslušnému matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Karlovy Vary 8. února 2021

Mgr. Aleš Fikker

samosoudce

Zveřejnil/a: mjiraskova (SOUKV).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání