Zpět
Spisová značka:
21 C 355/2020-23
Autor rozhodnutí:
Hanáková, Zuzana, , LL.M.,, JUDr.
Název soudu:
Obvodní soud pro Prahu 3
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSP3:2021:21.C.355.2020.1
Datum rozhodnutí:
22.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
646 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. § 202 z. č. 99/1963 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 1970 z. č. 89/2012 Sb. § 2758 z. č. 89/2012 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. § 157 z. č. 99/1963 Sb. § 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb. nař.vl. č. 1215/2012 Sb. z. č. 89/2012 Sb. § 45 z. č. 99/1963 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění pojištění postoupení pohledávky

21 C 355/2020-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl soudkyní JUDr. Zuzanou Hanákovou, LL.M., ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

státní příslušnost: Řecko

pro 646 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 646 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 646 Kč od 3. 6. 2019 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně Mgr. et Mgr. [jméno] [příjmení], advokáta.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou soudu dne [datum] se žalobkyně po žalovaném domáhala zaplacení částky uvedené ve výroku I tohoto rozsudku. Žalobu odůvodnila tím, že mezi právní předchůdkyní žalobkyně [právnická osoba] (dále jen„ právní předchůdkyně žalobkyně) a žalovaným byla uzavřena pojistná smlouva [číslo] Počátek pojištění byl sjednán na den [datum]. K zániku pojištění došlo uplynutím stanovené lhůty dne [datum] z důvodu neplacení pojistného. Dlužné pojistné činí částku 646 Kč. Pohledávka za žalovaným byla na žalobkyni postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum]. Žalobkyně prostřednictvím svého právního zástupce vyzvala žalovaného k úhradě dlužné částky předžalobní upomínkou.

2. Žalovaný se k podané žalobě nijak nevyjádřil.

3. Soud věc za postupu podle ust. § 115a a 101 odst. 4 o.s.ř. projednal za předpokládaného souhlasu účastníků bez potřeby nařízení jednání, vycházel přitom z listinných důkazů, které účastníci na podporu svého procesního stanoviska předložili. Výzvu k vyjádření o tom, zda má být ve věci nařízeno jednání, pak soud doručil v souladu s ust. § 45 až 50 o.s.ř. (zakotvujícím zásadu odpovědnosti účastníka za určení místa, kam mu mají být písemnosti doručovány, byť by se účastník v tomto místě nezdržoval), žádný z účastníků ve stanovené lhůtě o nařízení jednání výslovně nepožádal.

4. V dané věci jde o spor, kde hodnota požadovaného peněžitého plnění nedosahuje částky uvedené v § 202 odst. 2 o.s.ř. tedy na jistině 10 000 Kč, jde o tzv. bagatelní řízení, v němž proti vydanému rozsudku soudu I. stupně není odvolání přípustné. Z ust. § 157 odst. 4 o.s.ř. plyne, že v odůvodnění rozsudku, proti němuž není odvolání přípustné nebo proti němuž se účastníci odvolání vzdali (§ 207 odst. 1), soud uvede pouze předmět řízení, závěr o skutkovém stavu a stručné právní posouzení věci.

5. V řízení zjištěný (prokázaný) skutkový stav je ten, že mezi právní předchůdkyní žalobkyně a žalovaným byla dne [datum] uzavřena pojistná smlouva [číslo] s počátkem pojištění dne [datum], jejímž předmětem bylo pojištění bytové jednotky na adrese [adresa žalovaného]. Roční pojistné bylo sjednáno ve výši 3 344 Kč. Žalovaný byl dopisem ze dne [datum] informován o dlužném pojistném s tím, že nebude-li dlužná částka uhrazena, pojištění ke dni [datum] zanikne. Dopisem ze dne [datum] byl žalovaný informován o zániku pojištění ke dni [datum]. Žalobkyně prostřednictvím svého právního zástupce informovala žalovaného o postoupení pohledávky na žalobkyni dopisem [datum], kterým byl žalovaný zároveň vyzván k zaplacení dlužného pojistného.

6. Podle čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ve věcech pojištění se příslušnost určuje podle tohoto oddílu, aniž je dotčen článek 6 a čl. 7 bod 5.

7. Podle čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech aniž je dotčen čl. 13 odst. 3, může pojistitel žalovat pouze u soudů toho členského státu, v němž má žalovaný bydliště, bez ohledu na to, zda je žalován pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba.

8. V daném případě byla uzavřena pojistná smlouva mezi právní předchůdkyní žalobkyně jako pojistitelem a žalovaným jako pojistníkem a žalovaný má bydliště v [obec a číslo], k projednání věci tak byl příslušný Obvodní soud pro Prahu 3.

9. Dle čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) tento článek se vztahuje na smlouvy uvedené v odstavci 2 bez ohledu na to, zda se kryté riziko nachází v členském státě, a na všechny další pojistné smlouvy, které kryjí rizika nacházející se na území členských států. Nevztahuje se na smlouvy o zajištění.

10. Dle čl. 7 odst. 3 Řím I v případě jiné pojistné smlouvy, než je smlouva podle odstavce 2, mohou v souladu s článkem 3 strany zvolit pouze následující práva:

a) právo jakéhokoli členského státu, v němž se nachází riziko v okamžiku uzavření smlouvy;

b) právo země, v níž má pojistník své obvyklé bydliště;

c) v případě životního pojištění právo členského státu, jehož je pojistník státním příslušníkem;

d) v případě pojistných smluv kryjících rizika omezená na události, k nimž došlo v jednom členském státě, a to v jiném, než je členský stát, v němž se riziko nachází, právo tohoto státu;

e) v případě pojistníka se smlouvou spadající pod tento odstavec, který provozuje profesionální nebo podnikatelskou činnost nebo vykonává svobodné povolání a pojistná smlouva kryje dvě či více rizik vztahujících se k této činnosti a nacházejících se v různých členských státech, právo kteréhokoli z těchto členských států nebo právo země, v níž má pojistník své obvyklé bydliště.

Pokud v případech uvedených v odstavcích a), b) nebo e) poskytují uvedené členské státy větší míru volnosti při volbě rozhodného práva pro pojistné smlouvy, mohou smluvní strany této volnosti využít.

V míře, ve které nebylo právo rozhodné zvoleno stranami podle tohoto odstavce, se bude taková smlouva řídit právem členského státu, v němž se riziko nachází v okamžiku uzavření smlouvy.

11. Právní řád České republiky je v daném případě rozhodným právem, neboť se jedná o právo členského státu, ve kterém se nachází riziko v okamžiku uzavření smlouvy, tak i o právo země, v níž má pojistník (žalovaný) bydliště. Soud proto věc posoudil podle právního řádu České republiky.

12. Podle § 2758 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „o. z.”) pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

13. Podle § 1970 o. z. dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

14. Mezi účastníky řízení byla uzavřena pojistná smlouva ve smyslu 2 758 odst. 1 o. z., na základě které vznikla právní předchůdkyni žalobkyně povinnost poskytnout žalovanému sjednané pojištění a žalovanému povinnost platit sjednané pojistné. Žalovaný neplnil svoji povinnost včas a řádně hradit pojistné, k čemuž se zmíněnou smlouvou zavázal, když nezaplatil pojistné ve výši 646 Kč. Pohledávka za žalovaným byla na žalobkyni řádně postoupena dle ust. § 1 879 o. z. Na žalovaném bylo, aby tvrdil a prokázal, že dlužnou částku uhradil, to však neučinil, soud proto žalobě vyhověl i co do zákonného úroku z prodlení dle ust. § 1970 o. z. ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se žalobkyni předloženými listinnými důkazy podařilo prokázat tvrzení obsažená v žalobě, rozhodl soud s odkazem na citovaná zákonná ustanovení tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

15. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) sestávající z částky 200 Kč za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Praha 22. ledna 2021

JUDr. Zuzana Hanáková, , LL.M.,

soudkyně

Zveřejnil/a: MVranikova (SOUA3).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání