Zpět
Spisová značka:
10 C 216/2020-15
Autor rozhodnutí:
Magliová, Blanka, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Karlových Varech
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSKV:2021:10.C.216.2020.1
Datum rozhodnutí:
11.02.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
rozvod manželství
Ustanovení práv. předpisů:
§ 23 z. č. 292/2013 Sb. § 755 z. č. 89/2012 Sb. § 758 z. č. 89/2012 Sb. z. č. 99/1963 Sb.

10 C 216/2020-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Karlových Varech rozhodl samosoudkyní Mgr. Blankou Magliovou ve věci

manžela: [osobní údaje manžela]

a

manželky: [osobní údaje manželky]

pro: rozvod manželství

takto:

I. Manželství [celé jméno manžela] a [celé jméno manželky] [anonymizováno], rozené [příjmení], uzavřené dne 8. 8. 2015 v [obec] se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudek je odůvodněn v souladu s § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Mezi manžely jsou shodná následující právně významná tvrzení, prokázaná výpověďmi obou manželů, jež pokládá soud za závěr o skutkovém stavu:

1. manželé uzavřeli manželství dne 8. 8. 2015 v [obec], u obou se jedná o první manželství,

2. z manželství se nenarodily žádné děti

3. manželé od února 2020 netvoří manželské společenství, intimně se nestýkají po dobu, ani jeden z manželů nechce společenství obnovit.

Soud dospěl k následujícím právním závěrům: Podle § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „o. z.”) může být manželství rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Podle § 755 odst. 3 o. z. mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.

V posuzovaném případě ze shodných tvrzení účastníků vyplývá, že manželství účastníků je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, neboť účastníci spolu jako manželé nežijí ve smyslu ustanovení § 758 o. z., jelikož netvoří manželské společenství, ani jeden z manželů nechce manželské soužití obnovit a v manželství setrvat.

Jelikož byly splněny všechny podmínky ustanovení § 755 o. z., soud žalobě v celém rozsahu vyhověl. Příčinu rozvratu manželství soud spatřuje v rozdílných názorech na společné soužití.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Manželé jsou povinni do 15 pracovních dnů od právní moci tohoto rozsudku požádat obecní (městský) úřad v místě svého bydliště o vydání nového občanského průkazu s vyznačenou změnou rodinného stavu.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci tohoto rozsudku oznámit příslušnému matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Karlovy Vary 11. února 2021

Mgr. Blanka Magliová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: mjiraskova (SOUKV).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání