Zpět
Spisová značka:
6 C 289/2020-12
Autor rozhodnutí:
Mašinová, Vladimíra, JUDr.
Název soudu:
Okresní soud v Domažlicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:6.C.289.2020.1
Datum rozhodnutí:
25.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 13 z. č. 168/1999 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění

6 C 289/2020-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl dne [datum] soudkyní JUDr. Vladimírou Mašinovou v právní věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupeného advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku [částka] s úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně od [datum] do zaplacení, a to do 15cti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení [částka] k rukám [údaje o zástupci], a to do 15cti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce žádal, aby soud žalované uložil povinnost zaplatit mu dlužné pojistné za období od [datum] do [datum]. V žalobě uvedl, že účastníci uzavřeli smlouvu o pojištění vozidla [údaje o vozidle] [registrační značka]. Pojistné bylo stanoveno na částku [částka] ročně. Žalovaná dlužné pojistné nezaplatila ani po předžalobní upomínce ze dne [datum].

Ve věci byl vydán platební rozkaz, ten se nepodařilo doručit, soud ho proto zrušil a vyzval žalovanou, nechť se vyjádří, zda souhlasí s tím, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání. Protože žalovaná na tuto výzvu nereagovala a žalobce dal souhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání přímo v žalobě, postupoval soud podle § 115 a) o. s. ř. a ve věci rozhodl na základě dokladů poskytnutých žalobcem, tj. pojistné smlouvy [číslo] bilance pojistné smlouvy a předžalobní upomínka ze dne [datum].

Soud po té žalobě vyhověl, postupoval podle § 13 odst. 2 z. č. 168/1999 Sb. Podle tohoto ustanovení je pojištěný povinen platit pojistné po dobu trvání pojištění, což žalovaná neučinila, soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

O úroku z prodlení soud rozhodl podle § 1968 a násl. obč. zák. a vl. nař. 351/2013 Sb.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o. s. ř. a vyhl. 177/96 Sb. a přiznal úspěšnému žalobci za 3 úkony po [částka], 3 x [částka] paušál, 21 % DPH z částky [částka], tj. [částka] a za zaplacený soudní poplatek [částka], celkem tedy náhrada nákladů řízení činí [částka].

Poučení:

Proti tomuto rozsudku se nelze odvolat podle § 202 odst. 2 o. s. ř.

Povinnosti uvedené ve výrocích tohoto rozsudku je možno vymáhat výkonem rozhodnutí.

Domažlice 25. ledna 2021

JUDr. Vladimíra Mašinová

soudkyně

Zveřejnil/a: MarieDufkova (SOUDO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání