Zpět
Spisová značka:
6 C 254/2020-22
Autor rozhodnutí:
Mašinová, Vladimíra, JUDr.
Název soudu:
Okresní soud v Domažlicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:6.C.254.2020.1
Datum rozhodnutí:
20.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
o vyklizení
Ustanovení práv. předpisů:
§ 1040 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
nájem bytu peněžité plnění smlouva nájemní vyklizení bytu výpověď z nájmu

6 C 254/2020-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl dne [datum] soudkyní JUDr. Vladimírou Mašinovou v právní věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupeného advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o vyklizení

takto:

I. Žalovaná je povinna vyklidit byt [číslo] v bytovém domě [adresa] na parcele [číslo] o výměře 169 m2 v obci [obec], k. ú. [obec], zapsané na [list vlastnictví] v k. ú. pro [obec] kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, a to do 1ho měsíce od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku [částka], a to do 15cti dnů od právní moci rozsudku k rukám [údaje o zástupci].

Odůvodnění:

Žalobce žádal, aby soud uložil žalované povinnost vyklidit byt [číslo] v domě [adresa][obec]. V žalobě uvedl, že účastníci uzavřeli nájemní smlouvu dne [datum] včetně dodatku, ve kterém byla doba nájmu prodloužena do [datum]. Žalovaná však byt užívala dál, proto jí žalobce doručil výpověď z nájmu bytu ze dne [datum], když žalovaná tuto výpověď osobně převzala. Dále žalobce vyzval žalovanou k vyklizení bytu dne [datum], když doložil odeslání této výzvy.

Žalobce dále doložil doklad o tom, že je vlastníkem nemovitostí uvedených v žalobě, dále doložil smlouvu o nájmu bytu ze dne [datum] včetně dodatku ze dne [datum]. Ve výpovědi ze dne [datum] je uvedeno, že v té době dlužila žalovaná na nájemném [částka] a za plnění poskytované s nájmem bytu částku [částka].

Ve věci bylo nařízeno jednání na [datum], na toto jednání se však dostavil pouze zástupce žalobce, i když žalovaná převzala předvolání na jednání osobně. K jednání se však nedostavila ani se neomluvila, soud po té postupoval podle § 100 odst. 1, § 101 odst. 2 o. s. ř. a rozhodl v nepřítomnosti žalované. Zástupce žalobce ještě doložil celkový dluh, do listopadu 2020 dlužila žalovaná na nájemném [částka], za služby za rok [rok][částka], a pokud se jedná o zálohy za rok [rok], za ty dlužila [částka].

Soud žalobě vyhověl, neboť žalovaná užívá předmětný byt bez právního důvodu a žalobce podal žalobu na vyklizení podle § 1040 obč. zák. Podle tohoto ustanovení má vlastník právo na vydání věci, pokud mu je neoprávněně zadržována, u nemovitostí plní funkci žaloby na vydání věci žaloba na vyklizení nemovitostí. Žalobce splnil řádně podmínky uvedené v obč. zák. pro výpověď bytu podle § 2288 odst. 1 obč. zák. Podle tohoto ustanovení pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době, pokud nájemce hrubě poruší svojí povinnost vyplývající z nájmu. Podle § 2291 odst. 2 obč. zák. nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem zejména, nezaplatí-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců. V přehledu plateb nájemného je patrné, že žalovaná nikdy neplatila nájemné řádně, snad jen v určitých obdobích v roce [rok]. Dluh na nájemném vždy platila jednorázově tak, že do roku [rok] byl tento dluh uhrazen. Od roku [rok] však nezaplatila nájemné ani zálohy na služby žádnou částkou. Bydlí tak v bytě žalobce nejenom bez právního důvodu, ale navíc zdarma. Za této situace nelze požadovat, aby žalobce tuto situaci dále trpěl.

Pokud jde o lhůtu k vyklizení, ta je podle § 160 o. s. ř. 15cti denní. Soud však vzhledem k věku žalované, i k současnému zimnímu období tuto lhůtu prodloužil na jeden měsíc tak, aby si žalovaná obstarala jiné bydlení v této lhůtě.

Podle tohoto ustanovení soud může určit lhůtu k vyklizení delší, což vzhledem k výše uvedenému učinil.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o. s. ř. a přiznal úspěšnému žalobci náhradu za zaplacený soudní poplatek [částka], dále za 4 úkony po [částka], celkem [částka], 4 x [částka] paušál, tj. [částka], dále jízdné z [obec] do [obec] osobním automobilem [údaje o vozidle] při spotřebě [údaje o spotřebě] l benzinu Natural 95 a ceně benzinu [částka] podle vyhl. 589/2020 Sb., celkem jízdné ve výši [částka], náhradu za promeškaný čas [částka], 21 % DPH z částky [částka], tj. [částka], celkem tedy náhrada nákladů řízení činí [částka].

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě 15cti dnů od jeho doručení ke zdejšímu soudu ve dvou vyhotoveních; o odvolání by rozhodoval Krajský soud v Plzni.

Povinnosti uvedené ve výrocích tohoto rozsudku je možno vymáhat výkonem rozhodnutí.

Domažlice 20. ledna 2021

JUDr. Vladimíra Mašinová

soudkyně

Zveřejnil/a: MarieDufkova (SOUDO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání