Zpět
Spisová značka:
18 C 2/2021-11
Autor rozhodnutí:
Holubovská, Ivana, JUDr.
Název soudu:
Okresní soud v Karlových Varech
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSKV:2021:18.C.2.2021.1
Datum rozhodnutí:
13.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
5 868 Kč / úvěr
Ustanovení práv. předpisů:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. § 202 z. č. 99/1963 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 1970 z. č. 89/2012 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. § 149 z. č. 99/1963 Sb. § 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb. § 137 z. č. 99/1963 Sb. § 2048 z. č. 89/2012 Sb. z. č. 235/2004 Sb. § 2395 z. č. 89/2012 Sb. § 2399 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění postoupení pohledávky smlouva o úvěru

18 C 2/2021-11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Karlových Varech rozhodl samosoudcem JUDr. Ivanou Holubovskou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

pro 5 868 Kč s přísl. / úvěr

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni

a) částku ve výši 4 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,00 % ročně z částky 4 000 Kč od 13. 12. 2019 do zaplacení, s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 460,60 Kč, s kapitalizovaným úrokem ve výši 150 Kč,

b) částku ve výši 1 868 Kč,

a to ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na nákladech řízení částku 1 368 Kč k rukám právního zástupce žalobkyně, a to ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala rozhodnutí, kterým by byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni 5 868 Kč s příslušenstvím.

Žaloba je odůvodněna tím, že mezi [právnická osoba] jako věřitelem a žalovanou jako dlužníkem byla dne 9.7.2018 uzavřena smlouva o úvěru [číslo] na základě níž byl žalované poskytnut úvěr ve výši 4.000 Kč převodem na bankovní účet. Žalovaná se zavázala úvěr zaplatit do 30 dnů. Žalovaná úvěr nesplatila a je proto povinna uhradit kapitalizovanou smluvní pokutu ve výši 1 900 Kč a náklady na upomínání 150 Kč. Pohledávka za žalovanou přešla na žalobce na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 9.12.2019. Dlužná částka činí ke dni podání žaloby 5868 Kč. Žalobce dále požaduje příslušenství uvedené ve výroku I. rozsudku.

Účastníci řízení byli vyzváni, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání a žalovaný byl vyzván, aby se vyjádřil k žalobě. Jelikož se žalovaný ve stanovené lhůtě nevyjádřil, měl soud za to, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí, a protože žalobce s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasil a ve věci šlo rozhodnout jen na základě žalobcem předložených listinných důkazů, soud jednání nenařizoval (§ 115a o.s.ř.).

Z listinných důkazů soud zjistil skutečnosti, které jsou zcela v souladu se skutkovými tvrzeními žalobce, přičemž na tyto listiny soud v plném rozsahu odkazuje.

Podle § 2395 občanského zákoníku, smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Podle § 2399 odst. 1 občanského zákoníku, úvěrovaný vrátí úvěrujícímu poskytnuté peněžní prostředky v dohodnuté době, jinak do měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán.

Podle § 2048 občanského zákoníku, ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.

Podle § 1970 občanského zákoníku, po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

Po právní stránce hodnotí soud nárok žalobce jako důvodný. Mezi účastníky byl sjednán závazek právního předchůdce žalobce poskytnout žalované úvěr. Tento právní vztah odpovídá smlouvě o úvěru dle ustanovení § 2395 a následující občanského zákoníku. Mezi právním předchůdcem žalobce a žalovaným byla uzavřena smlouva o úvěru, na základě níž vznikla žalované povinnost splatit poskytnutý úvěr do určeného data. Povinnost žalované vrátit právnímu předchůdci žalobce poskytnuté peněžní prostředky včetně úroku ve sjednané lhůtě vyplývá z ustanovení § 2399 odst. 1 občanského zákoníku. Tuto svoji povinnost žalovaná nesplnila. Protože se žalovaný ocitl v prodlení se splacením úvěru, vznikl žalobci (který se stal věřitelem pohledávky za žalovaným na základě jejího řádného postoupení) podle smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, který vychází z ustanovení § 2048 občanského zákoníku. V důsledku prodlení žalovaného vznikl žalobci nárok na zaplacení úroku z prodlení, přičemž tento nárok vychází z ustanovení § 1970 občanského zákoníku a ustanovení § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění. Protože je nárok žalobce důvodný, bylo žalobě v celém rozsahu vyhověno

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce měl ve věci plný úspěch, přísluší mu tedy plná náhrada nákladů řízení sestávajících ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 400 Kč, odměny za zastoupení účastníka advokátem dle ustanovení § 14b odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění, v celkové výši 500 Kč (odměna za dva úkony právní služby v plné výši - převzetí zastoupení a podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, odměna za jeden úkon právní služby v poloviční výši - jednoduchá výzva k plnění) a náhrady hotových výdajů advokáta za tři úkony právní služby po 100 Kč dle ustanovení § 14b odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění. Podle ustanovení § 137 odst. 3 o.s.ř. se částka odměny a náhrad advokáta dále zvyšuje o 21 % daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. Celkem byla žalobci přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 1.368 Kč splatná dle ustanovení § 149 odst. 1 o.s.ř. k rukám zástupce žalobce, a to v běžné třídenní lhůtě.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Karlovy Vary 13. ledna 2021

JUDr. Ivana Holubovská

samosoudce

Zveřejnil/a: mjiraskova (SOUKV).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání