Zpět
Spisová značka:
5 C 208/2020-21
Autor rozhodnutí:
Kyvířová, Bohumila, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Domažlicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:5.C.208.2020.1
Datum rozhodnutí:
11.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb. § 2048 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
jízdné peněžité plnění

5 C 208/2020-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohumilou Kyvířovou dne [datum] ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení žalobkyně [částka] rovněž do tří od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou Okresnímu soudu v Domažlicích, v jehož obvodu má žalovaný evidované trvalé bydliště, domáhá zaplacení dlužného jízdného ve výši [částka] a přirážky k jízdnému ve výši [částka], jakožto smluvní pokuty na základě přepravních podmínek žalobkyně, neboť žalovaný cestoval dopravním prostředkem MHD a při cestě těmito prostředky prováděné kontrole nebyl schopen se prokázat platným cestovním dokladem. Na výzvy žalobkyně k zaplacení jízdného a přirážky žalovaný nereagoval a svoji povinnost nesplnil. Žalobkyně tedy nárokuje jízdné a přirážku k jízdnému na základe zápisu o provedené přepravní kontrole a hlášení a to ze dne [datum] na lince [číslo] když žalovaný záznam o přepravní kontrole podepsal. Jeho totožnost byla ověřena z [číslo obč. průkazu]. Žalobkyně pak předkládá přepravní řád, tarif dopravy s ceníkem jízdného, výzvu k úhradě s dokladem o doručování a navrhuje postup dle § 115a o. s. ř.

Podle tohoto ustanovení k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů, a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalovaný měl možnost tento postup odmítnout na základě výzvy v 7 denní lhůtě od jejího doručení, když výzva byla doručována žalovanému na adresu evidovaného trvalého bydliště [údaje o bydlišti] fikcí, s účinky doručení [datum]. Stanovená 7 denní lhůta tak marně uplynula [datum] aniž žalovaný postup dle § 115a o. s. ř. odmítl nebo se k věci jakkoliv vyjádřil. Soud proto rozhodl na základě předložených písemností žalobkyní, ze kterých je zřejmé, že mezi žalobkyní a žalovaným byla uzavřena smlouva o přepravě osob ve smyslu § 2 550 obč. zák. Podle tohoto ustanovení se dopravce smlouvou o přepravě osob zavazuje dopravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné. Výši jízdného upravují přepravní tarify, když žalovaný neprokázal při prováděné kontrole cestujících, že by měl platný jízdní doklad a na výzvu k úhradě jízdného a přirážky nereagoval. Pokud pak jde o přirážku, vyplývá z přepravních podmínek a ceníku, kdy se jedná o smluvní pokutu ve smyslu § 2048 obč. zák. Úroky z prodlení upravuje ustanovení § 1968 a § 1970 obč. zák., které žalobkyni náleží z nezaplaceného jízdného i přirážky ve výši stanovené prováděcími předpisy. Protože žalovaný neprokázal, že by cokoliv ve prospěch uplatněného nároku uhradil, vyhověl soud žalobě v plném rozsahu.

O nákladech řízení rozhodl soud dle § 142 odst. 1 o. s. ř., kdy úspěšné žalobkyni náleží náhrada za vynaložený soudní poplatek ve výši [částka] a paušální náhrada 200 K za dav úkony po [částka] ve smyslu vyhl. č. 254/2015 SB ve výši advokátního tarifu a to § 14b vyhl. č. 177/96 Sb.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Domažlice 11. ledna 2021

Mgr. Bohumila Kyvířová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: MarieDufkova (SOUDO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání