Zpět
Spisová značka:
5 C 268/2020-23
Autor rozhodnutí:
Kyvířová, Bohumila, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Domažlicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:5.C.268.2020.1
Datum rozhodnutí:
11.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
O zaplacení [částka] s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb. § 2049 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
jízdné peněžité plnění

5 C 268/2020-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohumilou Kyvířovou dne [datum] ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] s úrokem z prodlení 10 % ročně od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení žalobkyně [částka] k rukám [údaje o zástupci].

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou Okresnímu soudu v Domažlicích domáhá po žalovaném zaplacení dlužného jízdného ve výši [částka] a přirážky k jízdnému ve výši [částka], jako smluvní pokuty na základě přepravních podmínek žalobkyně, když žalovaný cestoval prostředky MHD a při cestě těmito prostředky a kontrole nebyl schopen se prokázat platným cestovním dokladem. Na výzvu k zaplacení jízdného a přirážky, žalovaný nereagoval a svoji povinnost nesplnil. Žalobkyně tedy nárokuje jízdné a přirážku k jízdnému na základě zápisu o provedené přepravní kontrole, a to ze dne [datum] na lince [číslo][hodina], kdy totožnost žalovaného byla zjištěna z [číslo obč. průkazu]. Žalovaný odmítl zápis o provedené přepravní kontrole podepsat. Žalobkyně pak předkládá přepravní řád, tarif pražské integrované dopravy s ceníkem jízdného, předžalobní výzvu s dokladem o doručování a navrhuje postup dle § 115a o. s. ř.

Podle tohoto ustanovení k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů, a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalovaný měl možnost tento postup odmítnout na základě výzvy v 7 denní lhůtě od jejího doručení, když výzva byla doručována žalovanému na adresu evidovaného trvalého bydliště [trvalé bydliště], fikcí s účinky doručení [datum]. Stanovená 7 denní lhůta tak marně uplynula [datum], aniž žalovaný postup dle § 115a o. s. ř. odmítl, nebo se k věci jakkoliv vyjádřil. Soud proto rozhodl na základě předložených písemností, ze kterých je zřejmé, že mezi žalobkyní a žalovaným byla uzavřena konkludentně smlouva o přepravě dle § 2550 obč. zák. Podle tohoto ustanovení se dopravce smlouvou o přepravě osoby zavazuje dopravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné. Výši jízdného upravují přepravní tarify, když žalovaný neprokázal při prováděné kontrole cestujících, že by měl platný jízdný doklad a na výzvu k úhradě jízdného a přirážky nereagoval. Pokud pak jde o přirážku, vyplývá z přepravních podmínek a ceníku, kdy se jedná o smluvní pokutu, podle § 2048 obč. zák. Úroky z prodlení upravuje ustanovení § 1960 a § 1970 obč. zák., které žalobkyni náleží, jak z nezaplaceného jízdného, tak přirážky ve výši stanovené prováděcími předpisy. Protože žalovaný neprokázal, že by svoji povinnost uplatněnou žalobou splnil, soud žalobě vyhověl.

O nákladech řízení rozhodl soud dle § 142 odst. 1 o. s. ř., kdy úspěšné žalobkyni náleží náhrada za vynaložený soudní poplatek ve výši [částka] a náklady právního zastoupení advokátem. Ty spočívají ve třech úkonech po [částka], třech paušálech po [částka] dle § 14b advokátního tarifu a 21 % DPH na základě osvědčení advokáta o plátci daně a § 137 odst. 3 o. s. ř. Náhrada nákladů řízení je splatná k rukám advokáta, dle § 149 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Domažlice 11. ledna 2021

Mgr. Bohumila Kyvířová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: MarieDufkova (SOUDO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání