Zpět
Spisová značka:
5 C 270/2020-20
Autor rozhodnutí:
Kyvířová, Bohumila, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Domažlicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:5.C.270.2020.1
Datum rozhodnutí:
13.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
O zaplacení 1 793 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 2782 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění

5 C 270/2020-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohumilou Kyvířovou dne [datum] ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení 1 793 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 793 Kč s kapitalizovaný zákonným úrokem z prodlení za dobu od [datum] do [datum] ve výši 134 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení žalobkyně 1 489 Kč k rukám [údaje o zástupci], rovněž do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou Okresnímu soudu v Domažlicích, v němž má žalovaný evidovaný pobyt, domáhá zaplacení dlužného pojistného na základě smlouvy [číslo] s účinky pojištění [datum] a předmětem sdruženého pojištění vozidla a odpovědnosti za škodu provozem vozidla způsobenou a to [údaje o vozidle] [registrační značka] při sjednaném pojistném 4 126 Kč ročně. Pojistné splatné [datum] žalovaný neuhradil, ani po upomínkách a pojištění proto ke dni [datum] zaniklo. Dlužné pojistné za dobu od [datum] do [datum] nárokuje žalobkyně touto žalobou včetně poplatků za upomínky 2 x 300 Kč. Nárok dokládá pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami, přehledem předepsaného a uhrazeného pojistného, oznámením o zániku pojistné smlouvy, upomínkou s dokladem o doručování a předžalobní výzvou s dokladem o odesílání, sazebníkem nákladů. Zároveň navrhuje postup dle § 115a o. s. ř.

Podle tohoto ustanovení k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalovaný měl možnost tento postup odmítnout v 7 denní lhůtě od doručení výzvy, která mu byla doručena účinně na adresu evidovaného pobytu [údaje o trvalém pobytu] fikcí, dnem [datum]. Stanovená 7 denní lhůta tedy marně uplynula [datum] aniž žalovaný postup dle § 115a o. s. ř. odmítl, nebo se k věci jakkoliv vyjádřil. Soud proto vychází z písemností předložených žalobkyní, ze kterých je zřejmé, že mezi účastníky byla sjednána pojistná smlouva s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, kdy žalovaný svoji povinnost platit pojistné nehradil, a to ani po upomínkách. Soud mu proto ukládá tuto povinnost dle § 2782 obč. zák., podle něhož má pojistitel právo na pojistné za dobu trvání pojištění. Pojištění pro neplacení pojistného zaniklo [datum] a do této doby je nárok žalobkyně vyčíslen. Zároveň soud přiznává i upomínací výlohy dle § 513 obč. zák. Úroky z prodlení z dlužného pojistného pak přísluší žalobkyni dle § 1968 a § 1970 obč. zák. ve výši stanovené prováděcími předpisy.

Podle § 142 odst. 1 o. s. ř. má úspěšná žalobkyně právo na náhradu nákladů řízení a to za vynaložený soudní poplatek ve výši 400 Kč a náklady právního zastoupení advokátem. Ty soud přiznává za tři úkony po 200 Kč a tři paušály po 100 Kč dle § 14b advokátního tarifu a 21 % DPH na základě osvědčení advokáta o plátci daně a § 137 odst. 3 o. s. ř. Náhrada nákladů řízení je splatná k rukám advokáta dle § 149 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Domažlice 13. ledna 2021

Mgr. Bohumila Kyvířová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: MarieDufkova (SOUDO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání