Zpět
Spisová značka:
5 C 256/2020-19
Autor rozhodnutí:
Kyvířová, Bohumila, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Domažlicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:5.C.256.2020.1
Datum rozhodnutí:
11.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
O zaplacení 1 097 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 2782 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění

5 C 256/2020-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohumilou Kyvířovou dne [datum] ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

pro zaplacení 1 097 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 1 097 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení za dobu od [datum] do [datum] ve výši 97 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit na náhradě nákladů řízení žalobkyně 1 489 Kč k rukám [údaje o zástupci], rovněž do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou Okresnímu soudu v Domažlicích, jehož obvodu má žalovaná evidované trvalé bydliště, domáhá zaplacení dlužného pojistného na základě smlouvy [číslo] uzavřené [datum] s předmětem sdruženého pojištění vozidla a odpovědnosti za škodu provozem vozidla způsobenou a to [značka automobilu], [registrační značka] se sjednaným pojistným ve výši [částka] ročně, splatných pololetně, částkou [částka]. Pojistné splatné [datum] žalovaná nehradila ani po upomínkách, takže pojistná smlouva zanikla [datum]. Žalobkyně tak nárokuje dlužné pojistné ve výši 797 Kč, poplatky související s upomínáním a vymáháním ve výši 300 Kč. Nárok dokládá pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami, přehledem předepsaného a uhrazeného pojistného, oznámením o zániku pojistné smlouvy, upomínkou, pokusem o smír, předžalobní upomínkou, dokladem o doručování, sazebníkem nákladů, výpovědí pojistné smlouvy. Zároveň navrhuje postup dle § 115a o. s. ř.

Podle tohoto ustanovení k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí.

Žalovaná měla možnost tento postup odmítnout v 7 denní lhůtě od doručení výzvy, která ji byla doručena vhozením do schránky na adresu [adresa žalované]. Stanovená 7 denní lhůta tak marně uplynula [datum] aniž žalovaná postup dle § 115a o. s. ř. odmítla, nebo se k věci jakkoliv vyjádřila. Soud proto vychází z písemností předložených žalobkyní, ze kterých je zřejmé, že mezi účastníky byla sjednána pojistná smlouva s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, kdy žalovaná svoji povinnost platit pojistné nehradila ani po upomínkách. Soud ji proto ukládá tuto povinnost dle § 2782 obč. zák., podle něhož má pojistitel právo na pojistné za dobu trvání pojištění. Pojištění pro neplacení pojistného zaniklo [datum] a do této doby je nárok žalobkyně vyčíslen. Zároveň soud přiznává i upomínací výlohy 300 Kč dle sazebníku poplatků pojišťovny a § 513 obč. zák. Žalobkyně pak náleží i úroky z prodlení z dlužného pojistného dle § 1968 a §1970 obč. zák. ve výši stanovené prováděcími předpisy, které byly kapitalizované za označené období.

Podle § 142 odst. 1 o. s. ř. má úspěšná žalobkyně právo na náhradu nákladů řízení a to za vynaložený soudní poplatek ve výši 400 Kč a náklady právního zastoupení advokátem. Ty spočívají ve třech úkonech po 200 Kč, třech paušálech po 100 Kč dle § 14b advokátního tarifu a 21 % DPH na základě osvědčení advokáta o plátci daně a § 137 odst. 3 o. s. ř. Náhrada nákladů řízení je splatná k rukám advokáta dle § 149 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Domažlice 11. ledna 2021

Mgr. Bohumila Kyvířová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: MarieDufkova (SOUDO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání