Zpět
Spisová značka:
5 C 290/2020-16
Autor rozhodnutí:
Kyvířová, Bohumila, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Domažlicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:5.C.290.2020.1
Datum rozhodnutí:
11.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
O zaplacení 4 671 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 4 z. č. 168/1999 Sb. § 1 z. č. 168/1999 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění

5 C 290/2020-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Bohumilou Kyvířovou dne [datum] ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení 4 671 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni 4 671 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10% ročně z částky 4 671 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení žalobkyně 1 489 Kč k rukám [údaje o zástupci], rovněž do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou Okresnímu soudu v Domažlicích domáhá po žalovaném zaplacení příspěvku, který je povinen platit vlastník, popř. provozovatel motorového vozidla, které je provozováno bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. Žalovaný, který je provozovatelem vozidla [registrační značka] [údaje o vozidle]: s číslem technického průkazu [číslo] neměl sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla za dobu od [datum] do [datum], tedy po dobu 93 dnů. Po tuto dobu porušil povinnost ukládanou § 1 odst. 2 zák. č. 168/1999 Sb. Žalobkyni pak náleží příspěvek za toto období ve výši 47 Kč denně, takže za dobu 93 dnů představuje tento příspěvek 4371 Kč a dále je po žalovaném nárokován poplatek související s mimosoudním uplatněním práva ve výši 300 Kč dle § 2 a vyhl. č. 205/1999 Sb. Nárok dokládá žalobkyně výzvou k úhradě příspěvku nepojištěných, upomínkou, předžalobní upomínkou s dokladem o doručování a zároveň navrhuje postup dle § 115a o. s. ř.

Podle tohoto ustanovení k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popř. s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalovaný měl možnost tento postup odmítnout v 7 denní lhůtě od doručení výzvy, která mu byla doručena účinně dne [datum] na adrese [adresa žalovaného], takže stanovená 7 denní lhůta marně prošla [datum] aniž žalovaný postup dle § 115a o. s. ř. odmítl nebo se k věci jakkoliv vyjádřil. Soud proto vychází z písemností předložených žalobkyní, ze kterých je zřejmé, že ve výzvě je evidován stav nepojištěného provozovaného vozidla po dobu 93 dnů a žalovaný je vyzýván k úhradě bez reakce a splnění této zákonné povinnosti. Protože žalovaný neprokázal, že by cokoliv ve prospěch uplatněného nároku uhradil, uložil mu soud tuto povinnost vč. povinnosti platit poplatek spojený s uplatněním práva na příspěvek dle

§ 4 odst. 4 zák. č. 168/1999 Sb. a § 2a vyhl. č. 205/99 Sb a úroky z prodlení ve smyslu § 1968 a 1970 obč. zák. ve výši stanovené prováděcími předpisy.

Úspěšná žalobkyně má právo na náhradu nákladů řízení a to za vynaložený soudní poplatek ve výši 400 Kč a náklady právního zastoupení advokátem. Ty spočívají ve 3 úkonech po 200 Kč, třech paušálech po 100 Kč dle § 14b advokátního tarifu a 21 % DPH na základě osvědčení advokáta o plátci daně a § 137 odst. 3 o. s. ř. Náhrada nákladů řízení je splatná k rukám advokáta dle § 149 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Domažlice 11. ledna 2021

Mgr. Bohumila Kyvířová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: MarieDufkova (SOUDO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání