Zpět
Spisová značka:
17 C 72/2020-63
Autor rozhodnutí:
Sýkora, Michal, JUDr.
Název soudu:
Okresní soud v Domažlicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSDO:2021:17.C.72.2020.1
Datum rozhodnutí:
11.01.2021
Datum zveřejnění:
23.02.2021
Datum poslední úpravy:
23.02.2021
Předmět řízení:
O zaplacení 11 350 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 1970 z. č. 89/2012 Sb. § 160 z. č. 99/1963 Sb. § 2395 z. č. 89/2012 Sb. § 588 z. č. 89/2012 Sb. § 1813 z. č. 89/2012 Sb. § 420 z. č. 89/2012 Sb. § 419 z. č. 89/2012 Sb. § 580 z. č. 89/2012 Sb. § 2396 z. č. 89/2012 Sb. z. č. 351/2013 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění postoupení pohledávky smlouva o úvěru

17 C 72/2020-63

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Domažlicích rozhodl samosoudcem JUDr. Michalem Sýkorou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení 11 350 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 7 350 Kč se zákonným úrokem z prodlení z částky 8 527,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 9,75 % ročně, z částky 8 227,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 9,75 % ročně, z částky 7 927,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 9,75 % ročně, z částky 7 627,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 9,75 % ročně, z částky 7 327,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 9,75 % ročně, z částky 7 027,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 9,75 % ročně a z částky 6 727,85 Kč ode dne [datum] do zaplacení ve výši 9,75 % ročně společně se smluvním úrokem z částky 8 827,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 19,34 % ročně, z částky 8 527,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 19,34 % ročně, z částky 8 227,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 19,34 % ročně, z částky 7 927,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 19,34 % ročně, z částky 7 627,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 19,34 % ročně, z částky 7 327,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 19,34 % ročně, z částky 7 027,85 Kč ode dne [datum] do [datum] ve výši 19,34 % ročně a z částky 6 727,85 Kč ode dne [datum] do zaplacení ve výši 19,34 %, to vše ve splátkách ve výši 500 Kč měsíčně, splatných vždy k 25. dni v měsíci počínaje měsícem bezprostředně následujícím po právní moci tohoto rozsudku, a to pod ztrátou výhody splátek.

II. Žaloba se co do částky 4 000 Kč a veškerého zbývajícího příslušenství žalované částky zamítá.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku ve výši 2 100,50 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám [údaje o zástupci].

Odůvodnění:

1. Žalobou, která byla doručena soudu dne [datum] se žalobkyně domáhala po žalovaném zaplacení částky ve výši 11 350 Kč společně s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 521,21 Kč a kapitalizovaným úrokem ve výši 1 067,07 Kč, a dále zaplacení zákonného úroku z prodlení z částky 8 827,85 Kč od [datum] do zaplacení ve výši 9,75 % ročně, a dále úroku 19,34 % ročně z částky 8 827,85 Kč od [datum] do zaplacení a rovněž přiznání náhrady nákladů řízení, které účelně vynaložila k uplatnění svého práva proti žalovanému.

2. Žalobkyně se svého nároku domáhala z titulu smlouvy o úvěru ze dne [datum] [číslo] která byla uzavřena mezi právním předchůdcem žalobkyně, tedy [údaje o právním předchůdci žalobce] (dále jen právní předchůdce žalobce) a žalovaným. Na základě této smlouvy žalobkyně žalovanému poskytla finanční prostředky ve výši 10 000 Kč a žalovaný se zavázal vrátit žalobkyni tuto částku zpět a rovněž odměnu za administrativní zpracování zápůjčky ve výši 2 000 Kč, úrok ve výši 2 000 Kč a náklady za hotovostní inkaso ve výši 4 000 Kč. Žalovaný se zavázal zaplatit zápůjčku a poplatek v hotovosti v 60 týdenních splátkách po 300 Kč, přičemž poslední splátka byla stanovena na [datum].

3. Žalovaný uvedl, že od žalobkyně obdržel dopis dne [datum]. Reagoval, že bude splácet dluh ve splátkách, jak bylo navrženo v dopise. Nikdo se neozval, až poté soud s výzvou k vyjádření se k žalobě. Nemůže toto prokázat, neboť si neponechal kopii žádosti o splátkový kalendář. Věc požaduje rozhodnout s nařízením jednání, ale omlouvá svoji účast ze zdravotních důvodů.

4. Žalobkyně na to reagovala tak, aby soud vydal ve věci rozsudek pro uznání podle § 153 odst. 1 o. s. ř. a žalobkyně uvedla, že souhlasí s úhradou dlužné částky v měsíčních splátkách minimálně 500 Kč, pod ztrátou výhody splátek. V dalších vyjádřeních žalobkyně upřesňovala výši dlužné částky.

5. Jednání dne [datum] proběhlo bez přítomnosti účastníků dle § 101 odst. 3 o. s. ř.

6. Aktivní legitimace v dané právní věci má oporu ve smlouvě o postoupení pohledávky, která byla uzavřena mezi právním předchůdcem žalobkyně a žalobkyní dne [datum], kdy nedílnou součástí převodu byla i žalovaná pohledávka.

7. Soud dospěl ke skutkovému závěru, že mezi žalobkyní (právním předchůdcem žalobkyně) a žalovaným byla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru, na jejímž základě byla poskytnuta žalovanému částka ve výši 10 000 Kč. Žalovaný se zavázal vrátit tuto částku zpět včetně poplatku a úroku v týdenních splátkách po 300 Kč v 60 týdenních splátkách. Měla být navrácena částka ve výši 18 000 Kč, přičemž tato částka zahrnuje jak jistinu, tak kapitalizovaný úrok ve výši 2 000 Kč se sazbou ve výši 19,34 % ročně, dále odměnu za administrativní zpracování zápůjčky ve výši 2 000 Kč a náklady za hotovostní inkaso splátek ve výši 4 000 Kč. Žalovaný uhradil na svůj závazek částku ve výši 6 900 Kč.

8. Právní posouzení případu vychází z občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb. Podle § 547 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu.

9. Podle § 580 odst. 1 NOZ neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

10. Podle § 419 NOZ spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

11. Podle § 420 odst. 1 a 2 NOZ kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

12. Podle § 1813 NOZ má se za to, že zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem.

13. Podle § 2395 NOZ smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Podle § 2396 NOZ úvěrovaný vrátí úvěrujícímu peněžní prostředky v měně, ve které mu byly poskytnuty. V téže měně platí i úroky. Podle § 2399 NOZ úvěrovaný vrátí úvěrujícímu poskytnuté peněžní prostředky v dohodnuté době, jinak do měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán.

14. V posuzované věci bylo významné vyřešení právní otázky, zda závazek žalovaného zaplatit žalobkyni částku ve výši 6 000 Kč zahrnující administrativní poplatek za úvěr ve výši 2 000 Kč a náklady za hotovostní inkaso splátek ve výši 4 000 Kč je nebo není možno považovat za platný. Soud posoudil ujednání, kterým se žalovaný zavázal zaplatit žalobkyni částku ve výši 4 000 Kč (poplatek za hotovostní inkaso splátek), jako ujednání neplatné. Ze smlouvy není ani zřejmé, co se myslí tímto poplatkem ve výši 4 000 Kč. Soud v daném případě zohlednil i výši tohoto poplatku, která téměř dosahuje polovinu půjčených finančních prostředků (dosahuje hranice 40 %). Smlouva byla uzavřena mezi podnikatelem (právním předchůdcem žalobkyně) a spotřebitelem (žalovaným) a je nutno tento vztah posuzovat, aby byla zachována vyváženost práv a povinnosti obou smluvních stran, a aby povinnosti nebyly vymezeny v neprospěch žalovaného (spotřebitele), který je slabší smluvní stranou. Za daných okolností soud posoudil předmětné ujednání podle § 588 občanského zákoníku za absolutně neplatné. Soud k tomu poukazuje například na závěry rozsudku [název soudu] ze dne [datum rozhodnutí] č. j. [číslo jednací] nebo rozsudku [název soudu], pobočka v [obec] ze dne [datum rozhodnutí], č. j. [spisová značka], a má na základě přiměřeného použití ustanovení § 1812 až 1815 občanského zákoníku, že toto ujednání je nutno považovat za neplatné, neboť samotné ujednání o tzv. hotovostní variantě smlouvy o zápůjčce je samo o sobě ujednáno v rozporu s dobrými mravy a je zakázáno pro rozpor s požadavkem přiměřenosti a znamená významnou nerovnováhu práv a povinností stran v neprospěch spotřebitele.

15. Jestliže žalovaný plnil na tuto službu, soud vyhodnotil toto plnění za plnění na jistinu. Žalovaný převzal od žalobkyně částku 10 000 Kč a zaplatil žalobkyni částku ve výši 6 900 Kč, z toho 2 000 Kč na úroku, 2 000 Kč na poplatku za administrativní činnost. Je tedy zřejmé, že žalovaný z jistiny dluží částku ve výši 7 350 Kč, neboť na jistinu je nutno započítat částku ve výši 1 477,85 Kč, která byla žalobkyní započtena na hotovostní poplatek. Soud shledal ve smyslu § 576 NOZ za platné ujednání o poplatku za administrativní činnost ve výši 2 000 Kč, neboť zohlednil skutečnost, že spotřebitel si půjčuje poměrně nízkou finanční částku na poměrně krátkou dobu a úrok vyčíslený částkou ve výši 2 000 Kč nemusí pokrýt veškeré účelně vynaložené, případně skutečné, náklady poskytovatele úvěru.

16. Soud má tedy za to, že po žalovaném je nutno požadovat, aby žalobkyni zaplatil částku ve výši 7 350 Kč a to včetně ve výroku I. tohoto rozsudku specifikovaného příslušenství dle jednotlivých dílčích splátek žalovaného. Soud rozhodl postupem podle § 1970 občanského zákoníku ve spojení s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. o zákonných úrocích z prodlení a rovněž o zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 19,34 % ročně.

17. Podle § 160 odst. 1 o. s. ř. uložil-li soud v rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku nebo, jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozsudku; soud může určit lhůtu delší nebo stanovit, že peněžité plnění se může stát ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti určí. Soud vyšel z vyjádření žalovaného, který navrhoval splátkový kalendář před podáním žaloby a souhlasu žalobkyně; jestliže má žalovaný uhradit jistinu ve výši 7 350 Kč, tato může být uhrazena během 14 měsíců ve splátkách po 500 Kč. Soud má za to, že tento odklad nebude mít závažný ekonomický dopad na žalobkyni jako věřitele. Proto soud povolil plnění ve splátkách ve výši 500 Kč měsíčně, a to pod ztrátou výhody splátek. Jestliže žalovaný svůj dluh nebude plnit, má žalobkyně právní možnost, jak se domoci celého dluhu najednou.

18. Ve zbytku soud žalobu zamítl, neboť shledal ujednání neplatným a rovněž tak nemohl z těchto částek přiznat žalobkyni zákonné úroky z prodlení a ani smluvní úrok.

19. O náhradě nákladů řízení soud rozhodoval podle ustanovení § 142 odst. 2 o. s. ř. Základem pro rozhodnutí je tedy míra úspěchu ve věci, resp. poměr, v jakém kdo z účastníků byl úspěšný. Žalobkyně uplatnila nárok na zaplacení částky ve výši 11 350 Kč. Soud žalobě vyhověl pouze co do částky 7 350 Kč a ohledně zbytku jistiny žalobu zamítl, vyhověl však z větší části úrokům. Úspěch žalobkyně tedy činí 65 %, úspěch žalovaného potom činí 35 %. Od úspěchu žalobce je nutné odečíst úspěch žalovaného, což činí 30 %. Soud posoudil náklady řízení, které žalobkyně účelně vynaložila k uplatnění svého práva proti žalovanému. Náklady řízení se skládají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 1 000 Kč, odměně za tři úkony právní služby (převzetí zastoupení, výzva k plnění se základním právním a skutkovým rozborem a návrh ve věci samé), tj. 3 x 300 Kč podle § 14b odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., dále tři režijní paušály ve výši 3 x 100 Kč podle § 14b odst. 5 citované vyhlášky (dále jen„ AT“), dále za úkony po podání žaloby: vyjádření ze dne 18. 11. 20120 a vyjádření ze dne 1. 12. 2020 dle § 7 AT ve výši 1 580 Kč a dva režijní paušály dle § 13 odst. 4 AT ve výši 300 Kč, celkem včetně DPH 7 001,60 Kč. Soud naopak nepřiznal žalobkyni náklady za další písemné podání ze dne [datum], když soud má za to, že obě podání ze stejného dne měly být součástí jednoho podání a nelze akceptovat navýšení nákladů řízení umělým rozdělením vyjádření). Žalobkyně má nárok na náhradu 30 % účelně vynaložených nákladů řízení, tedy na částku 2 100,50 Kč, kterou je žalovaný v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 o. s. ř. povinen uhradit k rukám právního zástupce žalobkyně.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Plzni, prostřednictvím Okresního soudu v Domažlicích.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Domažlice 11. ledna 2021

JUDr. Michal Sýkora

samosoudce

Zveřejnil/a: MarieDufkova (SOUDO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání