Zpět
Spisová značka:
15 C 52/2021-20
Autor rozhodnutí:
Kryndlerová, Radka, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Mostě
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSMO:2021:15.C.52.2021.2
Datum rozhodnutí:
02.03.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
9 674 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. § 202 z. č. 99/1963 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 4 z. č. 168/1999 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. vyhl. č. 417/2017 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění pojištění odpovědnosti za škodu

15 C 52/2021-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Mostě rozhodl samosoudkyní Mgr. Radkou Kryndlerovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o 9 674 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 9 674 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 9 674 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Odůvodnění tohoto rozsudku vychází z ustanovení § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o.s.ř.”).

2. Předmětem řízení bylo zaplacení částky 9 674 Kč jako příspěvku žalovaného za nepojištěné vozidlo [registrační značka] za dobu od [datum] do [datum] (ohledně uvedeného vozidla nebyla uzavřena pojistná smlouva týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uvedeným vozidlem) a včetně nákladů na uplatnění pohledávky.

3. Účastníci řízení na základě výzvy soudu souhlasili s tím, aby soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání. Soud proto ve věci postupoval podle ustanovení § 115a o.s.ř., dle kterého k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednávání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání souhlasí.

4. Soud dospěl ke skutkovému závěru: Žalovaný byl provozovatelem vozidla [registrační značka] (objem válců motoru nad [číslo] cm3) v době od [datum] do [datum], v uvedené době ohledně tohoto vozidla neuzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uvedeným vozidlem. Příspěvek za nepojištěné vozidlo nezaplatil, ač byl k tomu vyzván žalobkyní výzvou ze dne [datum] doručenou dne [datum] (ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy) a ač byl o zaplacení upomínán dopisem ze dne [datum] a další upomínkou ze dne [datum].

5. Soud dospěl k následujícím právním závěrům: Podle § 4 odst. 1, 2, 3 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ zákon o pojištění odpovědnosti“) je žalovaný povinen zaplatit příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo v jeho vlastnictví provozováno bez pojištění odpovědnosti. Výše příspěvku je stanovena vyhláškou Ministerstva financí č. 417/2017 Sb. (86 Kč/den). Součástí příspěvku dle § 4 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti jsou též náklady na uplatnění ve výši 300 Kč.

6. Splatnost příspěvku a nákladů na uplatnění nastala v souladu s § 4 odst. 7 zákona o pojištění odpovědnosti (30 dnů od doručení výzvy k zaplacení příspěvku).

7. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a.t.”) z tarifní hodnoty ve výši 9 674 Kč sestávající z částky 200 Kč za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a.t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o.s.ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Most 2. března 2021

Mgr. Radka Kryndlerová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: MFialova (SOUMO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání