Zpět
Spisová značka:
44 C 17/2021-20
Autor rozhodnutí:
Davidová, Jana, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Mostě
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSMO:2021:44.C.17.2021.2
Datum rozhodnutí:
08.03.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
6 000 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. § 202 z. č. 99/1963 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. § 2079 z. č. 89/2012 Sb. § 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění

44 C 17/2021-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Mostě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Davidovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro 6 000 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 6 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 6 000 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

Odůvodnění tohoto rozsudku vychází z ustanovení § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o. s. ř.”)

Předmětem řízení je nárok žalobkyně na zaplacení částky uvedené ve výroku tohoto rozsudku spolu se zákonným úrokem z prodlení. Dle tvrzení strany žalující tento nárok vznikl z titulu smlouvy o poskytnutí elektronických komunikací [číslo] [číslo] v jejímž rámci žalobkyně poskytla zařízení IMEI [číslo] a IMEI [číslo] se slevou, která byla podmíněna dodržením sjednané doby trvání smlouvy, v případě jejího nedodržení se žalovaný zavázal tuto slevu vrátit. Sleva na každé zařízení činila 3 000 Kč. Žalovaný nedodržel sjednanou dobu trvání smlouvy v délce 24 měsíců. Smlouva však byla ukončena před uplynutím doby, a to výpovědí ze strany žalobkyně z důvodu, že žalovaný nehradil vyúčtování za žalobkyní poskytnuté služby.

Účastníci řízení na základě výzvy soudu souhlasili s tím, aby soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání. Soud proto ve věci postupoval podle ustanovení § 115a o. s. ř., dle kterého k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednávání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání souhlasí.

Na základě zjištění učiněných z předložených listin dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém stavu ve věci samé:

Účastníci uzavřeli dne 20 7. 2019 účastnickou smlouvu [číslo] (zákaznická smlouva [číslo]), v níž se účastníci současně dohodli, že žalobkyně přenechá žalovanému zařízení [anonymizována dvě slova] A20e (A202F) bílý, IMEI [číslo] za celkovou cenu 4 989 Kč. Účastníci se ve smlouvě dohodli, že žalobkyně poskytne žalovanému na zařízení slevu ve výši 3 000 Kč, která však bude podmíněna využíváním dohodnutých služeb po dobu nejméně 24 měsíců (k telefonnímu číslu [číslo]). V případě nedodržení doby se žalovaný zavázal poskytnutou slevu vrátit.

Dále se účastníci účastnickou smlouvou ze dne [datum] [číslo] (zákaznická smlouva [číslo]) dohodli, že žalobkyně přenechá žalovanému zařízení [anonymizována dvě slova] A20e (A202F) bílý, IMEI [číslo] za celkovou cenu 4 989 Kč. Účastníci se ve smlouvě dohodli, že žalobkyně poskytne žalovanému na zařízení slevu ve výši 3 000 Kč, která však bude podmíněna využíváním dohodnutých služeb po dobu nejméně 24 měsíců (k telefonnímu číslu [číslo]). V případě nedodržení doby se žalovaný zavázal poskytnutou slevu vrátit.

Protože žalovaný nehradil své závazky z výše uvedených účastnických smluv, žalobkyně vypověděla dne [datum] obě výše uvedené smlouvy k tam uvedeným telefonním číslům a vyzvala žalovaného k vrácení poskytnuté podmíněné slevy ve výši 3 000 Kč za každé z uvedených zařízení, a to vrubopisem [číslo] [číslo] ze dne [datum], se splatností do [datum]. Žalovaný ke dni rozhodnutí soudu dlužnou částku nezaplatil.

Po stránce právní na projednávanou věc dopadají ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen„ OZ“). Úrok z prodlení byl žalobkyni přiznán podle § 1970 OZ ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Vzhledem k tomu, že se žalobkyni předloženými listinnými důkazy podařilo prokázat tvrzení obsažená v žalobě, rozhodl soud s odkazem na citovaná zákonná ustanovení tak, je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 6 000 Kč sestávající z částky 200 Kč za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Most 8. března 2021

Mgr. Jana Davidová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: MFialova (SOUMO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání