Zpět
Spisová značka:
11 C 192/2020-30
Autor rozhodnutí:
Strejc, Petr, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud Plzeň-město
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPM:2021:11.C.192.2020.1
Datum rozhodnutí:
24.02.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
O zaplacení 9 150 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 2991 z. č. 89/2012 Sb. z. č. 99/1963 Sb. § 588 z. č. 89/2012 Sb. § 2291 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
postoupení pohledávky

11 C 192/2020-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud Plzeň-město rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Strejcem ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení 9 150 Kč s příslušenstvím

takto:

I.) Žaloba o zaplacení částky 9 150 Kč s příslušenstvím se zamítá.

II.) Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

1.) Žalobce se žalobou podanou tomuto soudu dne 25.9.2020 domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud uložil žalovanému povinnost zaplatit mu částku 9 150 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9% a úrokem ve výši 23,72% ročně z částky 7 046,62 Kč od 30.11.2019 do zaplacení a dále s kapitalizovaným úrokem a úrokem z prodlení. Žalobu odůvodnil tím, že mezi právním předchůdcem žalobce, [název práv. osoby] [anonymizována tři slova], a žalovaným došlo dne [datum] k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru [číslo] na základě které byly žalovanému poskytnuty peněžní prostředky ve výši 15 000 Kč v hotovosti v den uzavření smlouvy. V souvislosti s touto zápůjčkou se žalovaný zavázal uhradit taktéž částku 11 100 Kč představující součet kapitalizovaných úroků za půjčené peněžní prostředky za sjednanou dobu řádného trvání smlouvy ve výši 2 100 Kč, s úrokovou sazbou ve výši 23,72 % ročně sjednanou v čl. 1 Smlouvy, odměny za administrativní činnost ve výši 3 000 Kč a nákladů za hotovostní inkaso splátek ve výši 6 000 Kč. To vše se zavázal uhradit formou 58 pravidelných týdenních splátek po 450 Kč, přičemž poslední splátka byla stanovena na den 18.9.2018. Žalovaný však splátky řádně a včas nehradil, poslední splátku uhradil dne 12.8.2019. Právnímu předchůdci žalobce tak vzniklo právo na uhrazení celé zbývající dosud neuhrazené celkové dlužné částky, která činila na dlužné jistině 7 046,62 Kč a na dlužném poplatku částku 2 103,38 Kč. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 29. 11. 2019 došlo s účinností k témuž dni k postoupení pohledávek žalobci, o čemž byl žalovaný písemně informován.

2.) Žalovaný se k žalobě nevyjádřil. V souladu s § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) soud rozhodl bez jednání, jelikož žalobkyně s takovým postupem souhlasila a souhlas žalovaného se v souladu s § 101 odst. 4 o.s.ř. předpokládal.

3.) Na základě předložených listin má soud za prokázaný následující skutkový stav. Mezi právním předchůdcem žalobce, [název práv. osoby] [anonymizována tři slova], a žalovaným byla uzavřena dne [datum] smlouva o spotřebitelském úvěru, na základě které byla žalovanému poskytnuta hotovost ve výši 15 000 Kč. Vedle poskytnuté zápůjčky se žalovaný zavázal uhradit poplatek 11 100 Kč představující úrok ve výši 2 100 Kč, poplatek za administrativní činnost 3 000 Kč a hotovostní inkaso 6 000 Kč. Celkovou částku 26 100 Kč se žalovaný zavázal uhradit formou pravidelných týdenních splátek po 450 Kč. V čl. 1 Smlouvy byla v případě sjednání úhrady formou 58 splátek sjednána výpůjční úroková sazba ve výši 23,72 % ročně. V čl. 1 Smlouvy pak byla uvedena sazba RPSN ve výši 195 %. Ze smlouvy o postoupení pohledávek a oznámení o postoupení pohledávky soud zjistil, že pohledávka byla postoupena žalobci, o čemž byl žalovaný informován dopisem ze dne 29.11.2019. Z tvrzení žalobce má soud za zjištěné, že žalovaný v souvislosti s poskytnutými peněžními prostředky uhradil celkem částku 16 950 Kč. Bylo na žalovaném, aby tvrdil a prokazoval případnou další úhradu, ale nestalo se tak. Dle časových řad ARAD vedených Českou národní bankou činila roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů (RPSN) poskytnutých bankami domácnostem v ČR v srpnu 2017 10,02%.

4.) Po zhodnocení uvedených skutkových zjištění soud dospěl k závěru, že na smlouvu je nutno pohlížet jako na absolutně neplatnou. Žalovaný měl vedle poskytnuté jistiny ve výši 15 000 Kč hradit dále poplatek ve výši 11 100 Kč. Je pravdou, že poplatek byl ve smlouvě o zápůjčce rozdělen na tři části, a to na úrok, administrativní činnost a poplatek za hotovostní inkaso, současně je však třeba si uvědomit, že právní předchůdce žalobce je osobou zabývající se v rámci svého podnikání poskytováním peněžitých zápůjček, respektive spotřebitelských úvěrů a je zřejmé, že bez odpovídajícího úroku by právní předchůdce žalobce nikdy se žalovaným smlouvu neuzavřel. Dle názoru soudu se jedná pouze o rozčlenění tohoto poplatku tak, aby tento vypadal příznivěji, aniž by to však reflektovalo skutečné rozdělení poskytovaných služeb ze strany právního předchůdce žalobce. Z pohledu soudu se jedná pouze o ryze formální rozčlenění, kdy soud má za to, že poplatek v celkové výši 11 100 Kč nemůže představovat nic jiného než právě úroky, tedy úplatu za poskytnutí peněz. Takto požadovaný nárok zastírá další úročení peněz vedle již sjednaných úroků a slouží toliko pouze ke generování dalšího zisku, neboť zjevně nekryje individuálně finančně náročnější či rizikovější obchody. Sjednaná RPSN ve smlouvě tak mnohonásobně překračuje obvyklou míru PRSN při poskytování úvěrů bankami. S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud považuje celý nárok z titulu poplatku jako ujednání o úrocích a jedná se tak dle § 588 občanského zákoníku o ujednání neplatné pro zjevný rozpor s dobrými mravy. Soud v souvislosti s tímto odkazuje na závěry Nejvyššího soudu uvedené v rozhodnutí pod sp. zn. 21 Cdo 1484/2004, kdy s poukazem na citované rozhodnutí lze dovodit, že za přiměřený úrok by bylo možno ještě považovat úrok v sazbě, která by nepřevyšovala trojnásobek obvyklého úroku poskytovaného bankami, pokud by zde neexistovaly jiné mimořádné okolnosti v době uzavření smlouvy o zápůjčce. Soud v daném případě nezjistil žádné mimořádné okolnosti, pro kterou by bylo možné takto vysokou sazbu úroků akceptovat. Soud současně uvádí, že v tomto případě nelze oddělit ujednání o úrocích od ostatního obsahu smlouvy, neboť právní předchůdce žalobce by zcela jistě zápůjčku bez ujednání o úrocích neposkytl. Jednalo se o adhezní smlouvu nepřipouštějící jakoukoliv negociaci ze strany žalovaného, a pokud je nemravná převážná část ujednání smlouvy, je nutno jako na nemravnou nahlížet na smlouvu celou. Soud v souvislosti s tímto taktéž odkazuje na závěry Krajského soudu v Plzni uvedené v rozsudku ze dne 8. 8. 2017 sp. zn. 25 Co 183/2017.

5.) S ohledem na shora uvedené závěry má tak žalobce právo na vrácení půjčené jistiny s přihlédnutím k již uhrazeným platbám. Z hlediska právního posouzení se jedná o bezdůvodné obohacení ve smyslu ustanovení § 2291 odst. 2 občanského zákoníku, když dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku platí, že kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat. Žalovaný si zapůjčil finanční prostředky ve výši 15 000 Kč, když z tvrzení samotné žalobkyně obsažené v žalobě má soud za zjištěné, že žalovaný žalobkyni uhradil nejméně částku 16 950 Kč, tedy více než bylo ze strany právního předchůdce žalobkyně poskytnuto. S ohledem na skutečnost, že nárok žalobkyně je nezbytné posoudit dle ustanovení o bezdůvodném obohacení, kdy veškeré nároky žalobkyně s výjimkou vrácení jistiny jsou nedůvodné, soud žalobu zamítl tak, jak je uvedeno pod výrokem I. tohoto rozsudku, neboť bezdůvodné obohacení již žalovaný nahradil.

6.) O nákladech řízení soud rozhodoval dle § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož by na náhradu nákladů měl právo žalovaný, který byl v řízení úspěšný, žalovanému však žádné náklady nevznikly a soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o.s.ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Plzeň 24. února 2021

Mgr. Petr Strejc

samosoudce

Zveřejnil/a: AKonecna (SOUPM).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání