Zpět
Spisová značka:
36 C 479/2020
Autor rozhodnutí:
Dobešová, Tereza, JUDr.
Název soudu:
Okresní soud Praha-východ
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPY:2020:36.C.479.2020.1
Datum rozhodnutí:
23.12.2020
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
o zaplacení částky 1 950 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 2053 z. č. 89/2012 Sb. § 89e z. č. 65/2017 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění

36 C 479/2020

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud Praha-východ rozhodl samosoudkyní JUDr. Terezou Dobešovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení částky 1 950 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 950 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 950 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Toto rozhodnutí obsahuje vzhledem k výši předmětu řízení zkrácené odůvodnění podle § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném ke dni podání žaloby (dále jen„ o. s. ř.“).

2. Žalobkyně se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu domáhala zaplacení žalované částky s tvrzením, že žalovaný byl dne [datum] ošetřen a pobýval v Protialkoholní záchytné stanici [ulice] provozované žalobkyní. Náklady na ošetření a pobyt činily celkem 1 950 Kč a byly žalovanému vyúčtovány daňovým dokladem [číslo] ze dne [datum] se splatností do dne [datum]. Žalovaný svůj závazek vůči žalobkyni uznal co do důvodu i výše dne [datum]. Žalovaný svůj dluh neuhradil ani po výzvě žalobkyně ze dne [datum].

3. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

4. Ve věci bylo možno rozhodnout na základě předložených listinných důkazů, soud tedy vyzval účastníky podle § 115a o. s. ř. k vyjádření, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání s tím, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude mít soud podle § 101 odst. 4 o. s. ř. za to, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Žalobkyně s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání souhlasila již v žalobním návrhu, žalovaný se ve stanovené lhůtě nevyjádřil, ačkoli mu předmětné usnesení bylo řádně doručeno. Soud tak ve věci rozhodl bez nařízení jednání, a to za podmínek § 115a o. s. ř.

5. Z předložených listinných důkazů zjistil soud následující skutkový stav. Žalovaný byl dne [datum] přijat k ošetření v Protialkoholní záchytné stanici [ulice], [obec a číslo]. K uhrazení nákladů za ošetření a za pobyt v této protialkoholní záchytné stanici ve výši 1 950 Kč vystavila žalobkyně dne [datum] žalovanému fakturu - daňový doklad [číslo] se splatností do dne [datum] (prokázáno fakturou – daňovým dokladem). Žalovaný dne [datum] uznal pohledávku žalobkyně, co do důvodu i výše (prokázáno uznáním dluhu). Žalovaný byl žalobkyní vyzván k zaplacení předmětného dluhu předžalobní upomínkou ze dne [datum] (prokázáno předžalobní upomínkou a podacím lístkem).

6. Zaplacení dlužné částky, ani jiné skutečnosti významné z hlediska základu či výše žalobou uplatněného nároku nebyly tvrzeny, tedy ani prokázány.

7. Soud založil hmotněprávní posouzení věci na právní úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ o. z.“), jelikož veškeré rozhodné skutečnosti nastaly za jeho účinnosti. [příjmení] nárok má základ v § 89e odst. 1 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, podle nějž prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí poskytovateli záchytné služby náklady na poskytnutou záchytnou službu osoba, které byla záchytná služba poskytnuta; tato osoba hradí i náklady na dopravu do záchytné stanice tomu, komu tyto náklady vznikly. Žalovaný svůj dluh uznal co do důvodu i výše podle § 2053 o. z. prohlášením učiněným v písemné formě, z tohoto důvodu se uplatní vyvratitelná právní domněnka existence dluhu v rozsahu a v době uznání. Soud žalobě vyhověl rovněž ohledně úroků z prodlení, jelikož žalovaný je ode dne následujícího po splatnosti faktury v prodlení (§ 1968 o. z.) a žalobkyní požadovaná výše odpovídá nařízení vlády č. 351/2013 Sb. (§ 1970 o. z. ve spojení s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.).

8. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. a přiznal žalobkyni, která byla v řízení zcela úspěšná, náhradu nákladů řízení ve výši 1 489 Kč Tyto náklady se v souladu s § 137 o. s. ř. sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 400 Kč a z nákladů na zastoupení advokátem, kterému náleží dle § 14b odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (dále jen„ AT“), odměna ve výši 600 Kč za tři úkony právní služby po 200 Kč, dle § 14b odst. 5 AT, náhrada hotových výdajů ve výši 100 Kč za každý ze tří úkonů právní služby (převzetí a příprava zastoupení, výzva k plnění a písemné podání nebo návrh ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. a) a d) AT) a daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % ve výši 189 Kč.

9. Aplikaci § 14b AT soud zvolil po zohlednění formulářového typu návrhu, který je opakovaně soudně uplatňován (srov. např. řízení vedené u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 36 C 284/2020, 34 C 107/2020, 6 C 161/2020, 21 C 144/2020), a jehož předmětem je vymáhání pohledávek vyplývajících z nezaplacených nákladů za ošetření a za pobyt v protialkoholní záchytné stanici. Jsou tak splněny veškeré podmínky obsažené v § 14b odst. 1 AT.

10. Lhůta ke splnění povinnosti byla stanovena v obecné pariční lhůtě tří dnů (§ 160 odst. 1 věta prvá před středníkem o. s. ř.), když soud neshledal důvody pro její prodloužení; náhrada nákladů řízení pak na zákonné platební místo (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu nebo za podmínek daných zvláštním zákonem (zákon č. 120/2001 Sb.) u soudního exekutora.

Praha 23. prosince 2020

JUDr. Tereza Dobešová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: ZBelakova (SOUPY).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání