Zpět
Spisová značka:
34 C 407/2020-29
Autor rozhodnutí:
Bojková, Jana, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Ostravě
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:34.C.407.2020.4
Datum rozhodnutí:
05.01.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
o vyklizení bytu
Ustanovení práv. předpisů:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. § 149 z. č. 99/1963 Sb. § 160 z. č. 99/1963 Sb. § 137 z. č. 99/1963 Sb. § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 142a z. č. 99/1963 Sb. § 2291 z. č. 89/2012 Sb. § 9 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 1042 z. č. 89/2012 Sb. § 2292 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
nájem bytu pasivní legitimace peněžité plnění postoupení pohledávky smlouva nájemní výpověď z nájmu

34 C 407/2020-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Bojkovou ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o vyklizení bytu

takto:

I. Žalovaný je povinen vyklidit byt [číslo] o velikosti 2+1 s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží domu [adresa] č. or. [číslo], stojícího na pozemku p. [číslo][katastrální uzemí] na ulici [ulice], v obci [obec] [část obce], a to do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku ve výši 11 534 Kč k rukám Mgr. [jméno] [příjmení], advokátky, a to ve lhůtě do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Žalobce se svou žalobou podanou u Okresního soudu v Ostravě dne [datum] domáhal vydání rozhodnutí, kterým by byla žalovanému uložena povinnost vyklidit byt [číslo] o velikosti 2+1 s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží domu [adresa] č. or. [číslo], stojícího na pozemku p. [číslo][katastrální uzemí] na ulici [ulice], v obci [obec] [část obce]. Žalobce k odůvodnění svého nároku uvedl, že je vlastníkem předmětného bytu, přičemž mezi právním předchůdcem žalobce a žalovaným došlo dne [datum] k uzavření nájemní smlouvy, když doba nájmu byla sjednána na dobu neurčitou a předmětem byl nájem výše označeného bytu. Žalovanému tak vzniklo právo předmětný byt užívat a zároveň povinnost platit řádně úhrady spojené s užíváním bytu. Žalovaný však neplnil své povinnosti nájemce, neboť nájemné řádně neplatil, když k [datum] dlužil částku 26 835 Kč. Dne [datum] proto žalobce zaslal žalovanému výzvu k odstranění závadného chování, která mu byla doručena den [datum]. Žalovaný však na tuto výzvu nikterak nereagoval, a proto žalobce dne [datum] dal žalovanému výpověď z nájmu bytu dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen o. z.), když součástí této výpovědi bylo sdělení, že nájemní poměr žalovanému končí k datu, kdy mu tato výpověď došla. Výpověď obsahovala rovněž poučení nájemce o právu vznést proti této výpovědi námitky a byla žalovanému doručena dne [datum]. Žalovaný však žádné námitky vůči této výpovědi nepodal, a tak k [datum] nájemní poměr skončil a žalovaný byl povinen předat žalobci byt bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení nájmu, tedy [datum]. Tuto svou povinnost žalovaný vůči žalobci nesplnil, přestože byl vyzván ve smyslu § 142a o. s. ř. k vyklízení bytu výzvou ze dne [datum].

2. Žalovaný se k žalobě nikterak nevyjádřil.

3. Vzhledem k tomu, že nastaly podmínky ve smyslu § 115a o. s. ř., kdy obě zúčastněné strany vyjádřily svůj souhlas s rozhodnutím ve věci samé bez nařízení ústního jednání, soud ve věci rozhodl, aniž nařizoval ústní jednání, přičemž vycházel z obsahu spisu a žalobcem doložených listinných důkazů.

4. Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba žalobce je zcela důvodná. V řízení byly prokázány tyto skutečnosti z následně citovaných listinných důkazů:

5. Z výpisu z KN [list vlastnictví] pro kat. úz. [část obce], [obec] vedeného u KÚ pro MS kraj, kat. prac. [obec], bylo prokázáno, že žalobce je vlastníkem stavebního objektu [adresa] č. or. [číslo], jakož i pozemku, jehož je předmětný dům součástí, a to parc. [číslo].

6. Z nájemní smlouvy uzavřené mezi právním předchůdcem žalobce a žalovaným ke dni [datum] bylo prokázáno, že takto vzniklo žalovanému právo nájmu k bytu [číslo] nacházejícímu se v domě [adresa] č. or. [číslo] na ulici [ulice], [obec] [část obce] o velikosti 2+1 s příslušenstvím, když doba nájmu byla sjednána na dobu neurčitou.

7. Z evidenčních listů pro výpočet úhrad za užívání bytu, jakož i z karty dlužných úhrad, bylo prokázáno, že žalovaný neplnil své povinnosti řádně, když ke dni [datum] žalovanému vznikl dluh na jistině na úhradách za užívání bytu 26 835 Kč.

8. Z výzvy k odstranění závadného chování ze dne [datum] bylo zjištěno, že tímto žalobce žalovaného vyzval k odstranění závadného chování pro neplacení úhrad za užívání bytu, eventuálně, v případě, že jsou tyto neplnění povinností způsobené epidemií coronaviru, nechť tyto skutečnosti doloží, když tato výzva byla žalovanému řádně doručena dne [datum].

9. Z listiny označené jako výpověď z nájmu bytu dle [číslo] o. z. ze dne [datum] bylo zjištěno, že tímto žalobce dal žalovanému výpověď z předmětného bytu pro neplacení úhrad za užívání bytu za dobu delší než 3 měsíců, s tím, že žalovaný byl poučen o možnosti podat námitky proti dané výpovědi. Tato výpověď byla žalovanému doručena ke dni [datum], což bylo prokázáno příslušnou doručenkou.

10. Z předžalobní výzvy k vyklizení a opuštění bytu ze dne [datum] adresované právní zástupkyní žalobce žalovanému bylo zjištěno, že tímto žalobce vyzval žalovaného k vyklizení předmětného bytu a jeho předání nejpozději ke dni [datum], když z poštovního podacího archu bylo prokázáno, že tato výzva byla žalovanému doručena ke dni [datum].

11. Dalších důkazů soud neprováděl, když dospěl k závěru, že skutkový stav byl náležitě objasněn v takovém rozsahu, aby soud mohl o věci rozhodnout.

12. Soud tedy došel na základě provedeného dokazování ke zjištění o tomto skutkovém stavu: V řízení bylo prokázáno, že mezi právním předchůdcem žalobcem, co by pronajímatelem a žalovaným byla uzavřena ke dni [datum] smlouva o nájmu, jejímž předmětem byl byt [číslo] o velikosti 2+1 s příslušenstvím nacházející se v 1. nadzemním podlaží domu [adresa] č. or. [číslo], stojící na pozemku p. [číslo][katastrální uzemí] na ulici [ulice], v obci [obec] [část obce], když doba nájmu byla sjednána na dobu neurčitou. Dále bylo v řízení prokázáno, že žalovaný neplnil řádně své povinnosti nájemce, když neplatil řádně úhrady za užívání bytu, a to přestože byl vyzván k nápravě závadného chování výzvou ze dne [datum], která mu byla doručena dne [datum]. Jelikož tato výzva zůstala bez reakce a žalovaný dál neplnil své povinnosti nájemce, žalobce dal dne [datum] žalovanému výpověď z nájmu ve smyslu § 2291 o. z., když tato výpověď obsahovala veškeré zákonem stanovené náležitosti a byla žalovanému doručena ke dni [datum], s tím, že takto ke dni [datum] nájemní poměr zanikl. Žalovanému tak vznikla povinnost předmětný byt vyklizený předat žalobci. Žalobce výpisem z katastru nemovitostí prokázal svou aktivní legitimaci k uplatněnému nároku, stejně tak jako pasivní legitimace žalovaného nebyla nikterak zpochybněna. V průběhu řízení žalovaný nikterak nezpochybnil tvrzení žalobce a netvrdil a již vůbec neprokázal, že by předmětný byt žalobci vyklizený předal.

13. Dle ustanovení § 2291 odst. 1 o. z., poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

14. Dle ustanovení § 2291 odst. 2 o. z., nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

15. Dle ustanovení § 2291 odst. 3 o. z., neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

16. Dle ustanovení § 2292 o. z., nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání při vstupu do bytu a jeho užívání.

17. Dle ustanovení § 1042 o. z., vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje, nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje.

18. Po právním zhodnocení soud dospěl k závěru, že žaloba žalobce je důvodná. V řízení bylo prokázáno, že mezi právním předchůdcem žalobce, co by pronajímatelem, a žalovaným, co by nájemcem, byla uzavřena smlouva o nájmu bytu, když tato byla sjednána na dobu neurčitou a jelikož byla žalovanému dána ve smyslu § 2291 o. z. výpověď, došlo ke dni [datum] ke skončení nájemního poměru a bylo povinností žalovaného předmětný byt vyklizený žalobci předat. Jelikož žalovaný tuto svou povinnost nesplnil, a to ani po zaslání předžalobní výzvy ke splnění této povinnosti, za situace, kdy užívá byt bez právního důvodu, má žalobce jako vlastník předmětného bytu právo se domáhat pro zásahům žalovaného do svého vlastnického práva ve smyslu § 1042 o. z., když tento neprávem do vlastnického práva žalobce zasahuje tím, že předmětný byt bez právního důvodu užívá. Na základě takto prokázaných skutečností soud, shledávaje nárok žalobce zcela opodstatněným a prokázaným, žalobě vyhověl a zavázal žalovaného předmětný byt vyklidit ve lhůtě do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 o. s. ř.

19. V daném případě procesně úspěšnému žalobci přísluší na náhradě nákladů řízení částka v celkové výši 11 534 Kč, a to v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 o. s. ř., když tato částka sestává z těchto položek: 5 000 Kč za zaplacený soudní poplatek, odměna advokáta za 3 úkony á 1 500 Kč dle § 9 odst. 1, 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., náhrada hotových výdajů, tj. 3x režijní paušál á 300 Kč dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (převzetí zastoupení, sepis předžalobní výzvy, sepis žaloby), 21 % DPH z nákladů právního zastoupení ve výši 1 134 Kč dle § 137 odst. 3 o. s. ř. Soud zavázal žalovaného zaplatit tyto náklady řízení k rukám právní zástupkyně žalobce dle § 149 odst. 1 o. s. ř., když lhůta k úhradě nákladů řízení je odůvodněna ustanovením § 160 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Ostravě, prostřednictvím Okresního soudu v Ostravě. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobce domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Ostrava 5. ledna 2021

Mgr. Jana Bojková

samosoudkyně

Zveřejnil/a: oparchanska (SOUOV).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání