Zpět
Spisová značka:
15 C 231/2020-60
Autor rozhodnutí:
Tureček, Pavel, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Pardubicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPU:2021:15.C.231.2020.2
Datum rozhodnutí:
01.02.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
o zaplacení 4 000 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb. § 2991 z. č. 89/2012 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. § 160 z. č. 99/1963 Sb. § 157 z. č. 99/1963 Sb. § 150 z. č. 99/1963 Sb. § 1970 z. č. 99/1963 Sb.
Klíčová slova:
bezdůvodné obohacení peněžité plnění postoupení pohledávky

15 C 231/2020-60

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Pardubicích rozhodl samosoudcem Mgr. Pavlem Turečkem ve věci

žalobce: ; [právnická osoba]

sídlem [adresa žalobkyně], [anonymizováno]

zastoupený [anonymizováno] [jméno] [příjmení], [anonymizováno], advokátkou

sídlem [adresa]

proti

žalované: ; [celé jméno žalované], narozená dne [datum]

bytem [adresa žalované]

zastoupená opatrovníkem [územní celek],

sídlem [adresa]

o zaplacení 4 000 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci úrok z prodlení v částce 4 000 Kč, a to do dvou měsíců od právní moci tohoto výroku rozsudku.

II. Zamítá se žaloba, pokud žalobce po žalované požadoval úrok z prodlení ve výši 8,5 % ročně z částky 4 000 Kč za dobu od 16. 1. 2018 do zaplacení.

III. Žalobci se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1 Žalobce se proti žalované domáhal částky 4 000 Kč s úrokem z prodlení v zákonné výši z této částky za dobu od 16. 1. 2018 do zaplacení. Tvrdil, že [právnická osoba] [příjmení] [anonymizováno] poskytla žalované na základě smlouvy z 18. 12. 2017 zápůjčku ve výši 4 000 Kč, kterou se žalovaná zavázala zaplatit do 15. 1. 2018, avšak neučinila tak. Dále žalobce tvrdil, že výše specifikované pohledávky za žalovanou nabyl smlouvou o postoupení pohledávek.

2 Žalovaná prostřednictvím opatrovníka navrhovala zamítnutí žaloby. Tvrdila, že v době poskytnutí zápůjčky byla těžce závislá na péči a pomoci třetích osob. Měla problémy se zrakem, špatně slyšela. Smlouvu o zápůjčce neuzavřela, nebyla by toho schopna.

3 Věc byla rozhodnuta bez jednání, na základě splnění podmínek dle § 115a občanského soudního řádu.

4 Z listin předložených stranami je zřejmé, že v době, kdy měl předchůdce žalobce poskytnout částku 4 000 Kč na účet žalované, byla tato již těžce závislá na péči a pomoci třetích osob. Měla problémy se zrakem, špatně slyšela.

5 Tedy je dle soudu na základě zjištění uvedeného v předchozím bodě nepochybné, že nebyla schopna uzavřít distančně, za pomoci internetu, smlouvu, na základě níž došlo k výplatě tvrzené částky. Smlouva o zápůjčce je z tohoto důvodu dle soudu neplatná.

6 Nicméně tvrzená částka 4 000 Kč byla na účet užívaný žalovanou vyplacena, jak vyplývá z výpisu z účtu. Proto je namístě, aby žalovaná byla uznána povinnou tuto částku žalobci zaplatit (tedy vrátit), a to dle zásad bezdůvodného obohacení (§ 2991 a násl. občanského zákoníku). Pokud se snad žalovaná k těmto penězům reálně nedostala a nemohla je nijak využít, je to ve vztahu k žalobci bez významu. Je na žalované (respektive na jejím opatrovníkovi), aby případně požadovala plnění poskytnuté žalobci dle tohoto rozsudku po tom, kdo měl z částky ve skutečnosti reálný prospěch.

7 S ohledem na závěry obsažené v bodě 5 soud shledal, že není dán požadavek žalobce na zaplacení úroku z prodlení. Dle soudu je pozice, ve které se žalovaná v návaznosti na jednání třetí osoby ocitla, právě situací, kterou dané ustanovení předpokládá jako stav, kdy dlužník není za prodlení odpovědný (viz § 1970 občanského soudního řádu).

8 O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 150 občanského soudního řádu. Žalovaná sice nebyla v řízení úspěšná, avšak důvody popsané v bodě 5 jsou právě důvody předpokládanými v ustanovení § 150 občanského soudního řádu jako předpoklad toho, že úspěšnému žalobci nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení. Ostatně aktuálně je žalovaná ještě v horší osobní situaci, než tomu bylo v roce 2017.

9 Lhůta k plnění vychází z § 160 odst. 1 občanského soudního řádu. Soud zohlednil, že za žalovanou bude muset úkony směřující ke splnění povinnosti vykonat opatrovník, a tedy z tohoto důvodu lhůtu k plnění přiměřeně upravil.

10 Rozsudek obsahuje odůvodnění ve smyslu § 157 odst. 4 občanského soudního řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 občanského soudního řádu).

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Pardubice 1. února 2021

Mgr. Pavel Tureček

samosoudce

Zveřejnil/a: macl (SOUPU).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání