Zpět
Spisová značka:
40 C 253/2020-19
Autor rozhodnutí:
Kovářová, Barbora, Mgr. et Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Ostravě
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:40.C.253.2020.2
Datum rozhodnutí:
26.01.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
o zaplacení 4 000 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 101 z. č. 99/1963 Sb. § 1879 z. č. 89/2012 Sb. § 149 z. č. 99/1963 Sb. § 160 z. č. 99/1963 Sb. § 137 z. č. 99/1963 Sb. § 2390 z. č. 89/2012 Sb. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 157 z. č. 99/1963 Sb. § 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb. § 2990 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění postoupení pohledávky rozsudek pro uznání rozsudek pro zmeškání

40 C 253/2020-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Barborou Kovářovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení 4 000 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 4 000 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 4 000 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč k rukám právního zástupce žalobkyně, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou soudu dne [datum] se žalobkyně domáhala po žalované zaplacení částky 4 000 Kč spolu s příslušenstvím s odůvodněním, že právní předchůdkyně žalobkyně [právnická osoba] [právnická osoba] [právnická osoba] uzavřela s žalovanou dne [datum] Smlouvu o zápůjčce, na základě které téhož dne poskytla žalované zápůjčku ve výši 4 000 Kč převodem na bankovní účet. Žalovaná se zavázala vrátit zápůjčku spolu s poplatkem za zpracování a poskytnutí zápůjčky do [datum]. Žalovaná do tohoto data však zápůjčku nesplatila. Pohledávka za žalovanou byla postoupena na žalobkyni. Ke dni podání žaloby zbývá uhradit částka 4 000 Kč Vedle zaplacení dlužné částky žalobkyně požaduje i zaplacení zákonného úroku z prodlení ode dne následujícího po sjednané splatnosti. Žalované byla zaslána před podáním žaloby výzva k plnění.

2. Žalovaná se ve věci nevyjádřila.

3. K ústnímu jednání konanému dne [datum] se žalobkyně ani žalovaná nedostavily, ačkoli byly řádně a včas předvolány. Žalobkyně svou neúčast u ústního jednání omluvila a požádala, aby soud jednal v její nepřítomnosti. Soud proto jednal v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), v nepřítomnosti účastníků řízení a rozhodoval pouze na základě obsahu spisu a provedených důkazů.

4. Soud provedl důkazy listinami založenými žalobkyní do spisu, a to: Prohlášením [číslo] internetovým formulářem„ Loan application info“, Obchodními podmínkami, Standardními evropskými informacemi o spotřebitelském úvěru, Souhlasem se zpracováním osobních údajů, Potvrzením o provedené platbě, Fakturou [číslo] Smlouvou o postoupení pohledávek, Oznámením o postoupení pohledávky, Podacím archem ze dne [datum], Předžalobní výzvou a Podacím archem ze dne [datum].

5. Podle ust. § 1879 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“) může věřitel celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). V posuzované věci má soud zato, že předmětná pohledávka původního věřitele [právnická osoba] za žalovaným byla platně postoupena na žalobkyni a žalobkyně je tak aktivně legitimována k podání žaloby.

6. Žalobkyně se žalobou domáhala pouze zaplacení zapůjčených peněžních prostředků ve výši 4 000 Kč. Po právním posouzení zjištěného skutkového stavu soud uzavírá, že žalobkyně v souladu s ust. § 2390 a násl. o. z. poskytla dne [datum] žalované zápůjčku ve výši 4 000 Kč, kterou se žalovaná zavázala vrátit nejpozději dne [datum], což prokazuje předložená smlouva o zápůjčce. Žalovaná poskytnuté finanční prostředky ve sjednané lhůtě nevrátila. Vzhledem k tomu, že se žalovaná dostala do prodlení s plněním peněžitého závazku, přiznal soud žalobkyni podle § 1970 obč. zák. ve spojení s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. také právo na úroky z prodlení za dobu od [datum], což je první prokázaný den prodlení žalované.

7. Podle ust. § 157 odst. 4 o.s.ř. obsahuje rozsudek pouze zkrácené odůvodnění.

8. Pro úplnost soud dodává, že pokud žalobkyně navrhovala v podání ze dne [datum] vydání rozsudku pro zmeškání, nebo rozsudku pro uznání, soud jejímu návrhu nevyhověl, protože nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro vydání těchto rozhodnutí.

9. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého zavázal soud žalovanou zaplatit v řízení plně úspěšné žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč. Soud žalobkyni přiznal odměnu za celkem 3 úkony právní služby, a to za převzetí věci, odeslání předžalobní výzvy a sepis žaloby dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a 2 x písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., v účinném znění (dále jen vyhlášky). Odměna za všechny tři úkony byla stanovena podle ust. § 14b odst. 1 vyhlášky ve výši 600 Kč (3 x 200 Kč). Za každý úkon právní služby soud žalobci přiznal i náhradu hotových výdajů podle ust. § 14b odst. 2 vyhlášky ve výši 300 Kč (3 x 100 Kč). Dále soud žalobci přiznal náhradu za 21 % DPH ve výši 189 Kč dle ust. § 137 odst. 3 o.s.ř. a zaplacený soudní poplatek ve výši 400 Kč. Soud v předmětné věci aplikoval ustanovení § 14b vyhlášky, protože z úřední činnosti je mu známo, že u něj již byly projednávány další shodné návrhy, které žalobkyně podala po [datum], tedy za účinnosti ust. § 14b vyhlášky. V souladu s nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 byla stanovena přiměřená odměna advokáta podle výše uvedené vyhlášky, neboť soud má zato, že tato částka odpovídá účelně vynaloženým nákladům, které žalobkyně musela vynaložit, aby úspěšně hájila své právo u soudu. Jelikož byla žalobkyně v řízení zastoupena advokátem, je žalovaná povinna podle ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta žalobkyně.

10. Lhůtu k plnění soud stanovil v souladu s ust. § 160 odst. 1 o.s.ř., když ke stanovení lhůty odlišné soud neshledal důvodu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Ostrava 26. ledna 2021

Mgr. et Mgr. Barbora Kovářová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: oparchanska (SOUOV).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání