Zpět
Spisová značka:
33 C 369/2020-30
Autor rozhodnutí:
Dufek, Vladimír, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Mostě
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSMO:2021:33.C.369.2020.2
Datum rozhodnutí:
03.03.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
5 250 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. § 202 z. č. 99/1963 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 1970 z. č. 89/2012 Sb. § 4 z. č. 168/1999 Sb. § 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb. § 2 vyhl. č. 205/1999 Sb. § 1 z. č. 168/1999 Sb. § 2a vyhl. č. 205/1999 Sb.
Klíčová slova:
pasivní legitimace peněžité plnění pojištění odpovědnosti za škodu

33 C 369/2020-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Mostě rozhodl samosoudcem Mgr. Vladimírem Dufkem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o 5 250 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 5 250 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 5 250 Kč od [datum] do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se v řízení domáhal zaplacení částky 5 250 Kč s příslušenstvím s tím, že žalobce je právnickou osobou, která je příjemcem příspěvku placeného vlastníkem popř. provozovatelem motorového vozidla, které je provozováno bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen„ pojištění odpovědnosti“) v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla) (dále jen„ Zákon“).

Žalobce zjistil, že motorové vozidlo (motocykl) registrační značka, [registrační značka], [příjmení] [anonymizováno] se zdvihovým objemem válců nad 500 cm3 (dále jen„ Vozidlo“) je evidováno v Centrálním registru vozidel jako provozované, ale v období od [datum] do [datum] k němu nebylo sjednáno pojištění odpovědnosti. V daném období byl vlastníkem a provozovatelem vozidla žalovaný. Žalobce odeslal žalovanému písemnou výzvu dne [datum]. Ve výzvě stanovená lhůta 30 dnů pro uhrazení základu příspěvku a nákladů na jeho uplatnění, resp. pro popření pasivní legitimace skončila žalovanému dne [datum].

Výše žalované částky je tvořena samotným příspěvkem za období od [datum] do [datum] ve výši 4 950 Kč, náklady na mimosoudní uplatnění příspěvku ve výši 300 Kč.

Z provedených důkazů soud zjistil, že podle zprávy Magistrátu města Mostu ze dne [datum] byl vlastníkem Vozidla v období od [datum] do [datum] žalovaný. Žalobce tak skutečnost, že žalovaný byl v období od [datum] do [datum] vlastníkem Vozidla, prokázal. Žalovaný v tomto období neměl sjednáno pojištění odpovědnosti. Žalobce vyhotovil výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu ČKP ze dne [datum]. Ve výzvě je stanovená lhůta 30 dnů pro uhrazení základu příspěvku a nákladů na jeho uplatnění, resp. pro popření pasivní legitimace. Výzva byla žalovanému doručena dne [datum]. Ve výzvě stanovená lhůta 30 dnů pro uhrazení základu příspěvku a nákladů na jeho uplatnění, resp. pro popření pasivní legitimace skončila žalovanému dne [datum]. Výše žalované částky je tvořena samotným příspěvkem za období od [datum] do [datum] ve výši 4 950 Kč a nákladů spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek ve výši 300 Kč.

Žalovaný na svůj dluh dosud nic neuhradil.

Výše uvedený zjištěný skutkový stav soud posoudil po právní stránce následovně.

Podle § 1 odst. 2 z.č. 168/1999 Sb., nestanoví-li tento zákon jinak, musí být v případě vozidla v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidle zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby kdy je vozidlo odcizené, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelovou komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen„ pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Podle § 4 odst. 1 z.č. 168/1999 Sb., vlastník tuzemského vozidla a jeho provozovatel (dále jen„ osoba povinná k zaplacení příspěvku“) jsou společně a nerozdílně povinni zaplatit [obec] kanceláři pojistitelů příspěvek za každý den porušení povinnosti podle § 1 odst. 2; to neplatí, bylo-li vozidlo odcizeno.

Podle § 4 odst. 1 z.č. 168/1999 Sb., výši denní sazby příspěvku, druhy vozidel pro účely denní sazby příspěvku a výši nákladů Kanceláře spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle odstavce 4 stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

Podle § 2 odst. 1 písm. d) vyhl.č. 205/1999 Sb., činí denní sazba příspěvku pro motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 500 cm3 včetně 25 Kč.

Podle § odst. 3 z.č. 168/1999 Sb., se výše příspěvku vypočte jako součin počtu dní (v tomto případě 198 dní), kdy byla porušována povinnost podle § 1 odst. 2, a výše denní sazby podle druhu vozidla.

V tomto případě tento součin a příspěvek činí 4 950 Kč.

Podle § 4 odst. 4 z.č. 168/1999 Sb., osoba povinná k zaplacení příspěvku je povinna zaplatit Kanceláři náklady spojené s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek.

Podle § 2a vyhl.č. 205/1999 Sb., činí výše nákladů spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek 300 Kč.

Podle § 4 odst. 7 z.č. 168/1999 Sb., výzva k zaplacení příspěvku musí obsahovat popis důvodů vzniku nároku na příspěvek, vyčíslení výše příspěvku a nákladů Kanceláře, lhůtu ke splnění povinnosti zaplatit příspěvek v trvání nejméně 30 dní ode dne doručení výzvy, poučení adresáta o jeho právech a povinnostech včetně možnosti doložit Kanceláři okolnosti vylučující vznik nároku na příspěvek a poučení o možnosti Kanceláře uplatnit nárok na zaplacení příspěvku a nákladů Kanceláře u soudu. Tak jako tomu bylo v tomto případě.

Povinnost k úhradě úroku z prodlení z dlužného pojistného se pak opírá o ust. § 1970 NOZ ve spojení s § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Soud proto vydal rozsudek a žalovaného zavázal k povinnosti zaplatit dlužnou částku a úrok z prodlení v celém rozsahu (výrok I.).

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobci, jenž byl v řízení zcela úspěšný, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 5 250 Kč sestávající z částky 200 Kč za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobce domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Most 3. března 2021

Mgr. Vladimír Dufek

samosoudce

Zveřejnil/a: FHetfleis (SOUMO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání