Zpět
Spisová značka:
10 C 20/2021-60
Autor rozhodnutí:
Petráková, Lucie, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Příbrami
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPB:2021:10.C.20.2021.1
Datum rozhodnutí:
10.02.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
zaplacení 1 000 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 1879 z. č. 89/2012 Sb. § 2390 z. č. 89/2012 Sb. § 1 z. č. 91/2012 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění postoupení pohledávky smlouva o zápůjčce

10 C 20/2021-60

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Příbrami rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Petrákovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 1 000 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 1 000 Kč od 11. 10. 2014 do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 1 489 Kč k rukám právní zástupkyně žalobkyně, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

1. Tento rozsudek obsahuje zjednodušené odůvodnění v souladu s ustanovením § 157 odstavec 4 o. s. ř. .

2. Předmětem řízení bylo zaplacení částky 1 000 Kč s příslušenstvím (spočívajícím v zákonném úroku z prodlení) z titulu smlouvy o zápůjčce, kterou uzavřel žalovaný dne [datum] se [právnická osoba] [příjmení] [anonymizováno], registrační číslo [anonymizováno] [číslo], sídlem [adresa], [anonymizováno] [příjmení] [příjmení], [anonymizována dvě slova] [číslo], [země] (dále jen„ právní předchůdkyně žalobkyně“), na základě které mu právní předchůdkyně žalobkyně poskytla bankovním převodem zápůjčku ve výši 1 000 Kč Smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Žalovaný se zavázal zápůjčku vrátit do [datum], avšak svou povinnost nesplnil a dostal se do prodlení. Právní předchůdkyně žalobkyně postoupila pohledávku za žalovaným žalobkyni na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum].

3. Vzhledem k tomu, že bylo možné rozhodnout pouze na základě předložených listinných důkazů, rozhodl soud za splnění podmínek dle § 115a o. s. ř. bez nařízení jednání.

4. Z předložených listinných důkazů dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém stavu věci. Právní předchůdkyně žalobkyně poskytla žalovanému bankovním převodem dne [datum] částku ve výši 1 000 Kč a žalovaný se zavázal uhradit celkovou částku ve výši 1 180 Kč (jistina ve výši 1 000 Kč + poplatek za zpracování a poskytnutí zápůjčky ve výši 180 Kč) nejpozději do [datum]. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi právní předchůdkyní žalobkyně a žalobkyní dne [datum] došlo k postoupení pohledávky za žalovaným na žalobkyni, o čemž byl žalovaný vyrozuměn Oznámením o postoupení pohledávky ze dne [datum]. Následně byl žalovaný vyzván zástupkyní žalobkyně k úhradě dluhu dopisem ze dne [datum]. Tuto upomínku soud posoudil jako výzvu dle § 142a o. s. ř., která byla žalovanému odeslána dne [datum].

5. Vzhledem k tomu, že žalobkyně je právnickou osobou se sídlem na [země], jedná se o věc s mezinárodním prvkem (dle § 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém). Při určení mezinárodní příslušnosti soudu je třeba postupovat podle právních předpisů Evropského společenství, konkrétně (s ohledem na datum a podání žaloby) podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (článek 7 odst. 1 písm. b) druhá odrážka tohoto nařízení). Předmětem řízení je služba ve smyslu citovaného nařízení, kterou poskytla právní předchůdkyně žalobkyně žalovanému. Rozhodným kritériem je místo poskytnutí služby. Takové místo bylo v daném případě na území ČR, proto je mezinárodní příslušnost českého soudu dána. Vzhledem k tomu, že si smluvní strany nezvolily právo, kterým se jejich smlouva bude řídit, a žalovaný má bydliště na území České republiky, řídí se předmětný právní vztah právním řádem České republiky (článek 6 bod 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. 6. 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

6. Při právním posouzení věci vycházel soud z ustanovení občanského zákoníku a zákona o spotřebitelském úvěru. Soud dospěl k závěru, že mezi právní předchůdkyní žalobkyně a žalovaným byla uzavřena smlouva o zápůjčce ve smyslu ustanovení § 2390 a následujících občanského zákoníku Smlouvou o zápůjčce se právní předchůdkyně žalobkyně (jako zápůjčitel) zavázala přenechat žalovanému (jako vydlužiteli) zastupitelnou věc, v tomto případě peněžní prostředky, a žalovaný se je zavázal vrátit. Žalobkyni se předloženými listinnými důkazy podařilo prokázat tvrzení obsažená v žalobě, tedy že právní předchůdkyně žalobkyně splnila svou povinnost přenechat žalovanému peněžní prostředky ve výši 1 000 Kč, žalovaný však svou povinnost ze smlouvy spočívající ve vrácení zápůjčky nesplnil, do [datum] zápůjčku nevrátil a počínaje dnem 11.10. 2014 se dostal do prodlení. Současně žalobkyně prokázala, že pohledávka za žalovaným byla v souladu s ustanovením § 1879 a následujícími občanského zákoníku platně postoupena žalobkyni, která je tak aktivně věcně legitimována k podání žaloby. Soud proto žalobě v plném rozsahu vyhověl a uložil žalovanému zaplatit žalobkyni dlužnou částku 1 000 Kč spolu s úrokem z prodlení dle ustanovení § 1970 občanského zákoníku, ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Lhůtu k plnění určil soud podle ustanovení § 160 odst. l o. s. ř. třídenní.

7. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 142 odst. 1 a § 142a odst. 1 o. s. ř. a přiznal zcela úspěšné žalobkyni právo na náhradu nákladů řízení v celkové výši 1 489 Kč. Při rozhodování o nákladech zastoupení advokátkou postupoval soud podle ustanovení § 14b advokátního tarifu, neboť řízení bylo zahájeno ustáleným vzorem žaloby, kterou podává táž žalobkyně ve skutkově i právně obdobných věcech. Náklady řízení sestávají z odměny advokátky za tři úkony právní služby po 200 Kč (převzetí zastoupení, výzva k plnění, podání návrhu), tří paušálních náhrad hotových výdajů po 100 Kč, 21 % DPH ve výši 189 Kč a zaplaceného soudního poplatku ve výši 400 Kč Lhůta k plnění náhrady nákladů řízení byla podle ustanovení § 160 odst. 1 o. s. ř. určena třídenní s povinností plnit k rukám advokátky v souladu s § 149 odst. 1 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Příbram 10. února 2021

Mgr. Lucie Petráková

samosoudkyně

Zveřejnil/a: LChalupska (SOUPB).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání