Zpět
Spisová značka:
36 C 16/2021
Autor rozhodnutí:
Dobešová, Tereza, JUDr.
Název soudu:
Okresní soud Praha-východ
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPY:2021:36.C.16.2021.1
Datum rozhodnutí:
25.01.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
o zaplacení částky 9 288,78 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 2395 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění postoupení pohledávky smlouva o úvěru

36 C 16/2021

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud Praha-východ rozhodl samosoudkyní JUDr. Terezou Dobešovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení částky 9 288,78 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 9 288,78 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 9 288,78 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Toto rozhodnutí obsahuje vzhledem k výši předmětu řízení zkrácené odůvodnění podle § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném ke dni podání žaloby (dále jen„ o. s. ř.“).

2. Předmětem řízení bylo zaplacení částky uvedené ve výroku I. tohoto rozsudku s příslušenstvím z titulu smlouvy o úvěru č. [anonymizováno] uzavřené dne 28. 12. 2018 mezi žalovanou a právní předchůdkyní žalobkyně, [právnická osoba], [IČO].

3. Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

4. Ve věci bylo rozhodnuto na základě listinných důkazů bez nařízení jednání za podmínek § 115a o. s. ř., když žalobkyně s takovým postupem souhlasila a žalovaná se k výzvě soudu, zda s takovým postupem souhlasí, nevyjádřila, v důsledku čehož se má za to, že s takovým postupem souhlasí.

5. Na základě provedeného dokazování vzal soud za prokázaný tento skutkový stav věci: Žalovaná uzavřela dne 28. 12. 2018 s právní předchůdkyní žalobkyně, [právnická osoba], [IČO], smlouvu o úvěru č. [anonymizováno], na jejímž základě právní předchůdkyně žalobkyně poskytla žalované částku 4 600 Kč. Žalovaná se zavázala poskytnutý spotřebitelský úvěr vrátit spolu s poplatkem za poskytnutí spotřebitelského úvěru ve výši 4 688,78 Kč do 25. 1. 2019 Smlouva o úvěru byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku – na webových stránkách www.creditportal.cz. Žalovaná v rámci registrace a zřizování uživatelského účtu uvedla své identifikační údaje, včetně svého telefonního čísla a emailové adresy. Po dokončení registrace zaslala žalovaná právní předchůdkyni žalobkyně žádost o poskytnutí konkrétního úvěru. Po prověření schopnosti žalované splácet jí byl prostřednictvím webového rozhraní zaslán právní předchůdkyní žalobkyně návrh smlouvy o spotřebitelském úvěru s navrhovanou výší úvěru 4 600 Kč se splatností dne [datum] (prokázáno smlouvou o úvěru č. [anonymizováno]). Právní předchůdkyně žalobkyně úvěr vyplatila dne [datum] na bankovní účet žalované č. [bankovní účet] (prokázáno historií transakcí). Žalovaná dlužnou částku v den sjednané splatnosti dne [datum] neuhradila. Žalobkyně nabyla předmětnou pohledávku za žalovaným od právní předchůdkyně žalobkyně na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum] uzavřené mezi ní jako postupníkem a právní předchůdkyní žalobkyně jako postupitelem (prokázáno smlouvou o postoupení pohledávek). Postoupení pohledávky bylo žalované oznámeno a zároveň byla žalovaná vyzvána k zaplacení dlužné částky (prokázáno oznámením o postoupení pohledávky a výzvou k úhradě před podáním žaloby ze dne [datum] a podacím lístkem).

6. Jiné skutečnosti významné z hlediska základu či výše žalobou uplatněného nároku nebyly tvrzeny, tedy ani prokázány.

7. Podle § 2395 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ o. z.“), se smlouvou o úvěru úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

8. Podle § 1968 o. z. dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, je v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele. Podle § 1970 o. z. po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda nařízením; neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše takto stanovená.

9. Podle § 1879 o. z. může věřitel celou pohledávku nebo její část postoupit jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi).

10. Podle § 1880 odst. 1 o. z. postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění

11. Na základě zjištěného skutkového stavu věci dospěl soud k závěru, že žaloba byla podána důvodně. Mezi [právnická osoba], a žalovanou byla uzavřena smlouva o úvěru dle § 2395 a násl. o. z., na základě níž žalované vznikla povinnost vrátit poskytnuté peněžní prostředky a zaplatit úroky (platba úroku z úvěru je zahrnuta v platbě poplatku za poskytnutí úvěru). Žalovaná tuto svou povinnost nesplnila řádně a včas, dluh ve lhůtě splatnosti neuhradila, dostala se tak do prodlení (§ 1968 o. z.), v důsledku čehož je ode dne následujícího po splatnosti celkové dlužné částky v prodlení ve smyslu § 1970 o. z., a je povinna platit i úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Aktivní věcná legitimace žalobkyně k podání žaloby je dána na základě postoupení pohledávky podle § 1879 a násl. o. z. Soud proto žalobě zcela vyhověl.

12. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 368 Kč Náklady žalobkyně sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 400 Kč, z nákladů na zastoupení advokátem, které představuje odměna za tři úkony právní služby ( (i) převzetí a příprava zastoupení, (ii) písemné podání nebo návrh ve věci samé a (iii) výzva k plnění) po 200 Kč podle § 8 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. a) a d) a § 14b odst. 1 písm. c) bod 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (dále jen „a. t.“), a jeho hotových výdajů nahrazovaných v paušální výši 100 Kč za každý ze shora uvedených úkonů právní služby podle § 14b odst. 2 a. t. Dále jsou náklady právního zastoupení podle § 151 odst. 2, věty druhé o. s. ř. zvýšeny o částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 168 Kč. K výpočtu nákladů řízení podle § 14b advokátního tarifu soud přistoupil, neboť řízení bylo zahájeno návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně žalobkyní ve skutkově a právně obdobných věcech (např. v řízení vedených u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 8 C 469/2020, 3 C 318/2020, 36 C 300/2020) a tarifní hodnota předmětu řízení nepřesahuje 50 000 Kč.

13. Lhůta ke splnění povinnosti byla stanovena v obecné pariční lhůtě tří dnů (§ 160 odst. 1 věta prvá před středníkem o. s. ř.), když soud neshledal důvody pro její prodloužení; náhrada nákladů řízení pak na zákonné platební místo (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu nebo za podmínek daných zvláštním zákonem (zákon č. 120/2001 Sb.) u soudního exekutora.

Praha 25. ledna 2021

JUDr. Tereza Dobešová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: ZBelakova (SOUPY).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání