Zpět
Spisová značka:
40 C 251/2020-17
Autor rozhodnutí:
Kovářová, Barbora, Mgr. et Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Ostravě
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:40.C.251.2020.2
Datum rozhodnutí:
15.01.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
o zaplacení 1 500 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb. § 1879 z. č. 89/2012 Sb. § 149 z. č. 99/1963 Sb. § 160 z. č. 99/1963 Sb. § 137 z. č. 99/1963 Sb. § 2390 z. č. 89/2012 Sb. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 157 z. č. 99/1963 Sb. § 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění

40 C 251/2020-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Barborou Kovářovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

zahraniční právnická osoba registrovaná pod č. [číslo] sídlem [adresa žalobkyně], [země] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 1 500 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 500 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 556,46 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč k rukám právního zástupce žalobkyně, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou soudu dne [datum] se žalobkyně domáhala po žalovaném zaplacení částky 1 500 Kč spolu s příslušenstvím s odůvodněním, že právní předchůdkyně žalobkyně [právnická osoba] [právnická osoba] [právnická osoba] uzavřela s žalovaným dne [datum] Smlouvu o zápůjčce, na základě které téhož dne poskytla žalovanému zápůjčku ve výši 1 500 Kč převodem na jeho účet. Žalovaný se zavázal vrátit zápůjčku spolu s poplatkem za zpracování a poskytnutí zápůjčky do [datum]. Žalovaný do tohoto data zápůjčku nesplatil. Pohledávka za žalovaným byla postoupena na žalobkyni. Ke dni podání žaloby zbývá uhradit částka 1 500 Kč Vedle zaplacení dlužné částky žalobkyně požaduje i zaplacení zákonného úroku z prodlení ode dne následujícího po datu sjednané splatnosti. Žalovanému byla zaslána před podáním žaloby výzva k plnění.

2. Žalovaný se ve věci nevyjádřil.

3. Účastníci řízení na základě výzvy soudu svým postojem dali najevo souhlas s tím, aby soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání. Soud proto ve věci postupoval podle ustanovení § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.”), dle kterého k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednávání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání souhlasí.

4. Soud provedl důkazy listinami všemi listinami založenými žalobkyní do spisu.

5. Podle ust. § 1879 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“) může věřitel celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). V posuzované věci má soud zato, že předmětná pohledávka původního věřitele [právnická osoba] za žalovaným byla platně postoupena na žalobkyni a žalobkyně je tak aktivně legitimována k podání žaloby.

6. Žalobkyně se žalobou domáhala pouze zaplacení zapůjčených peněžních prostředků ve výši 1 500 Kč. Po právním posouzení zjištěného skutkového stavu soud uzavírá, že žalobkyně v souladu s ust. § 2390 a násl. o. z. poskytla dne [datum] žalovanému zápůjčku ve výši 1 500 Kč, kterou se žalovaný zavázal vrátit nejpozději dne [datum], což prokazuje předložená smlouva o zápůjčce ve spojení s potvrzením o provedené platbě. Žalovaný poskytnuté finanční prostředky ve sjednané lhůtě nevrátil. Vzhledem k tomu, že se žalovaný dostal do prodlení s plněním peněžitého závazku, přiznal soud žalobkyni podle § 1970 o. z. ve spojení s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. také právo na úroky z prodlení za dobu od [datum], což je první prokázaný den prodlení žalovaného. Žalobkyně žalobou požadovala přiznání zákonného úroku pouze z částky 556,46 Kč, soudu proto žalobkyni vyhověl v souladu s jejím návrhem.

7. Podle ust. § 157 odst. 4 o. s. ř. obsahuje rozsudek pouze zkrácené odůvodnění.

8. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., dle kterého zavázal soud žalovaného zaplatit v řízení plně úspěšné žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč. Soud žalobkyni přiznal odměnu za celkem 3 úkony právní služby, a to za převzetí věci, odeslání předžalobní výzvy a sepis žaloby dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a 2 x písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., v účinném znění (dále jen vyhlášky). Odměna za všechny tři úkony byla stanovena podle ust. § 14b odst. 1 vyhlášky ve výši 600 Kč (3 x 200 Kč). Za každý úkon právní služby soud žalobkyni přiznal i náhradu hotových výdajů podle ust. § 14b odst. 2 vyhlášky ve výši 300 Kč (3 x 100 Kč). Dále soud žalobkyni přiznal náhradu za 21 % DPH ve výši 189 Kč dle ust. § 137 odst. 3 o. s. ř. a zaplacený soudní poplatek ve výši 400 Kč. Jelikož byla žalobkyně v řízení zastoupena advokátem, je žalovaný povinen podle ust. § 149 odst. 1 o. s. ř. zaplatit náhradu nákladů řízení k rukám advokáta žalobkyně.

9. Lhůtu k plnění soud stanovil v souladu s ust. § 160 odst. 1 o. s. ř., když ke stanovení lhůty odlišné soud neshledal důvodu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Ostrava 15. ledna 2021

Mgr. et Mgr. Barbora Kovářová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: oparchanska (SOUOV).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání