Zpět
Spisová značka:
15 C 242/2020-23
Autor rozhodnutí:
Tureček, Pavel, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Pardubicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPU:2021:15.C.242.2020.1
Datum rozhodnutí:
01.02.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
o zaplacení 8 298 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. § 202 z. č. 99/1963 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 1970 z. č. 89/2012 Sb. § 4 z. č. 168/1999 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. § 149 z. č. 99/1963 Sb. § 160 z. č. 99/1963 Sb. § 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb. § 137 z. č. 99/1963 Sb. § 2a vyhl. č. 205/1999 Sb. § 142a z. č. 99/1963 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění pojištění odpovědnosti za škodu

15 C 242/2020-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Pardubicích rozhodl předsedou senátu Mgr. Pavlem Turečkem jako samosoudcem ve věci

žalobce: ; [název žalobkyně], [IČO];

; se sídlem [adresa žalobkyně];

; zastoupený [anonymizováno] [jméno] [příjmení], advokátkou;;;

; se sídlem [adresa];

proti;;;;;

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], [datum narození];

; bytem [adresa žalovaného];

o zaplacení částky 8 298 Kč s příslušenstvím;;;;

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto výroku rozsudku částku 8 298 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 8 298 Kč za dobu od 18. 11. 2019 do zaplacení.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto výroku rozsudku, k rukám [anonymizováno] [jméno] [příjmení], advokátky, jako zástupkyně žalobce, náklady řízení v částce 1 489 Kč.

Odůvodnění:

1 Žalobce se proti žalovanému domáhal úhrady příspěvku za vozidlo [registrační značka], [VIN kód], číslo technického průkazu vozidla [anonymizováno]. Tvrdil, že žalovaný jako jeho provozovatel, neměl od 26. 3. 2019 do 26. 6. 2019 (tedy v období o délce 93 dní) k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem. Denní sazba příspěvku za nepojištěné vozidlo činí s ohledem na objem válců částku 86 Kč za každý den. Dále požadoval částku 300 Kč jakožto poplatek spojený s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek.

2 Žalovaný se k žalobě přes výzvu soudu nevyjádřil.

3 Věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání, v souladu s § 115a občanského soudního řádu, neboť byly splněny veškeré zákonem předpokládané podmínky pro tento postup.

4 Ustanovení § 4 zákona č. 168/1999 Sb., účinné od 1. 1. 2018, zní následovně:

Vlastník tuzemského vozidla a jeho provozovatel (dále jen "osoba povinná k zaplacení příspěvku") jsou společně a nerozdílně povinni zaplatit Kanceláři příspěvek za každý den porušení povinnosti podle § 1 odst. 2; to neplatí, bylo-li vozidlo odcizeno (odst. 1).

Při určení osoby povinné k zaplacení příspěvku se má za to, že osoba zapsaná jako vlastník vozidla v registru silničních vozidel je vlastníkem vozidla a osoba zapsaná jako provozovatel vozidla v registru silničních vozidel je provozovatelem vozidla (odst. 2).

Výše příspěvku se vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušována povinnost podle § 1 odst. 2, a výše denní sazby podle druhu vozidla (odst. 3).

Osoba povinná k zaplacení příspěvku je povinna zaplatit Kanceláři náklady spojené s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek (odst. 4).

Výši denní sazby příspěvku, druhy vozidel pro účely denní sazby příspěvku a výši nákladů Kanceláře spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle odstavce 4 stanoví Ministerstvo financí vyhláškou (odst. 5).

Povinnost zaplatit příspěvek a náklady Kanceláře podle odstavce 4 zaniká, pokud Kancelář do 1 roku ode dne vzniku povinnosti zaplatit příspěvek neodešle osobě povinné k zaplacení příspěvku výzvu k zaplacení příspěvku podle odstavce 7, jde-li o osobu zapsanou jako vlastník či provozovatel vozidla v registru silničních vozidel. V ostatních případech lhůta 1 roku nezačne běžet dříve, než se Kancelář prokazatelně dozví, kdo je vlastníkem či provozovatelem vozidla (odst. 6).

Výzva k zaplacení příspěvku musí obsahovat popis důvodů vzniku nároku na příspěvek, vyčíslení výše příspěvku a nákladů Kanceláře, lhůtu ke splnění povinnosti zaplatit příspěvek v trvání nejméně 30 dní ode dne doručení výzvy, poučení adresáta o jeho právech a povinnostech včetně možnosti doložit Kanceláři okolnosti vylučující vznik nároku na příspěvek a poučení (odst. 7).

5 Žalovaný netvrdil, že vlastníkem či provozovatelem vozidla popsaného v bodě 1 v období, za něž je příspěvek požadován, je někdo jiný. Žalobce mu zaslal ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 168/1999 Sb., výzvu, která splňuje zákonem předepsané náležitosti.

6 Tedy soud žalobě v návaznosti na shora citovanou zákonnou úpravu vyhověl, včetně požadavku na zaplacení nákladů spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek. Výše úroku z prodlení vychází z § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. a § 2 vládního nařízení č. 351/2013 Sb. V období, za něž je úrok z prodlení požadován, je žalovaný v prodlení se splněním povinností, o něž v řízení jde. Výše nákladů na uplatnění v částce 300 Kč vychází z § 2a vyhlášky č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v znění účinném ke dni realizace výzvy.

7 O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. l občanského soudního řádu. Soud ve věci aplikoval § 14b odst. 1 vyhlášky číslo 177/1996 Sb., ve znění platném ke dni zahájení řízení (dále jen„ vyhláška“). Jde totiž o řízení, které bylo zahájeno návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech. Přiznal žalobci, který měl v řízení plný úspěch, proti žalovanému právo na náhradu nákladů, představovaných soudním poplatkem 400 Kč, odměnou advokáta dle § 14b odst. 1 vyhlášky v rozsahu 3 x 300 Kč za převzetí zastoupení advokátem a sepis žaloby, odeslanou upomínku, paušální náhradou hotových výdajů advokáta dle § 14b odst. 5 vyhlášky, za výše specifikované úkony, 3x po 100 Kč a dle § 137 odst. 3 písm. a) občanského soudního řádu daní z přidané hodnoty z odměny advokáta a paušálních náhrad. Zástupkyně žalobce je totiž plátcem této daně. Náhradu nákladů řízení je žalovaný povinen zaplatit k rukám zástupkyně žalobce (platební místo dle § 149 odst. 1 občanského soudního řádu). Náhrada nákladů řízení žalobci náleží, neboť vyhověl požadavkům ustanovení § 142a občanského soudního řádu tím, že žalovanému před podáním žaloby odeslal na zákonem požadovanou adresu výzvu k plnění (tj. předžalobní upomínku).

8 Lhůty k plnění vycházejí z § 160 odst. 1 občanského soudního řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 občanského soudního řádu).

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Pardubice 1. února 2021

Mgr. Pavel Tureček

samosoudce

Zveřejnil/a: macl (SOUPU).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání