Zpět
Spisová značka:
40 C 241/2020-21
Autor rozhodnutí:
Kovářová, Barbora, Mgr. et Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Ostravě
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSOV:2021:40.C.241.2020.2
Datum rozhodnutí:
15.01.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
o zaplacení 5 000 Kč
Ustanovení práv. předpisů:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 101 z. č. 99/1963 Sb. § 1879 z. č. 89/2012 Sb. § 118a z. č. 99/1963 Sb. § 157 z. č. 99/1963 Sb. § 7 z. č. 297/2016 Sb. § 122 z. č. 99/1963 Sb. § 6 z. č. 297/2016 Sb. § 8 z. č. 297/2016 Sb.
Klíčová slova:
bezdůvodné obohacení postoupení pohledávky smlouva o úvěru smlouva o zápůjčce

40 C 241/2020-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Barborou Kovářovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 5 000 Kč

takto:

I. Žaloba, aby žalovaný byl povinen zaplatit žalobkyni částku 5 000 Kč, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou doručenou soudu dne [datum] domáhala po žalovaném zaplacení částky 5 000 Kč. Svou žalobu odůvodnila tím, že žalovaný uzavřel prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se [právnická osoba], [IČO], se sídlem [adresa], [PSČ] [obec a číslo], smlouvu o zápůjčce [číslo]. Z formuláře, který žalovaný vyplnil při žádosti o zápůjčku, vyplývá, že žalovaný pracuje na pozici zedníka, přičemž žalovaný uvedl své měsíční příjmy a výdaje a číslo účtu žalovaného. Na základě uzavřené smlouvy poskytla [právnická osoba] [právnická osoba] žalovanému formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zápůjčku ve výši 5 000 Kč, kterou se žalovaný zavázal splatit do 30 dní od data poskytnutí zápůjčky. Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne [datum] byla pohledávka původního věřitele [právnická osoba] [právnická osoba] postoupena na žalobkyni. V případě, že soud shledal kontraktační postup neperfektní a smluvní vztah za neplatný, navrhuje žalobkyně, aby posoudil uplatněný nárok jako bezdůvodné obohacení a zavázal žalovaného k vrácení částky vyplacené na jeho bankovní účet. Žalovanému byla zaslána předžalobní výzva. Žalovaný doposud dlužnou částku neuhradil.

2. Žalovaný se ve věci nevyjádřil.

3. K ústnímu jednání konanému dne [datum] se žalobkyně ani žalovaný nedostavili, ačkoli byli řádně a včas předvoláni. Žalobkyně svou neúčast u ústního jednání omluvila a požádala, aby soud jednal v její nepřítomnosti. Soud proto jednal v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), v nepřítomnosti účastníků řízení a rozhodoval pouze na základě obsahu spisu a provedených důkazů.

4. Soud provedl důkazy všemi listinami založenými žalobkyní do spisu, a to: Smlouvu o zápůjčce, Všeobecnými obchodními podmínkami, Daty klienta, Detailu transakce, Smlouvou o postoupení pohledávek včetně přílohy.

5. Podle ust. § 1879 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku může věřitel celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). V posuzované věci má soud zato, že předmětná pohledávka původního věřitele [právnická osoba] za žalovaným byla platně postoupena na žalobkyni a žalobkyně je tak aktivně legitimována k podání žaloby.

6. Soud předně konstatuje, že v řízení nevzal za prokázáno, že by mezi právním předchůdcem žalobkyně jako věřitelem a žalovaným jako dlužníkem byla uzavřena smlouva o tvrzeném obsahu. Žalobkyně sice předložila k důkazu listinu nadepsanou Smlouva o zápůjčce a Všeobecné obchodní podmínky, nicméně z těchto listin se uzavření smlouvy s žalovaným nepodává, resp. nebylo v řízení prokázáno, že by text těchto listin odpovídal projevu vůle žalovaného. Nebylo prokázáno, že by smlouva byla skutečně mezi těmito účastníky uzavřena elektronicky prostřednictvím internetových stránek věřitele, tedy pomocí prostředků komunikace na dálku.

7. Podle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, v němž jsou zakotveny požadavky na elektronický podpis, lze k podepisování elektronickým podpisem použít kvalifikovaný elektronický podpis (srov. § 5), uznávaný elektronický podpis (srov. § 6), nebo případně jiný typ elektronického podpisu (srov. § 7), tj. všechny typy elektronických podpisů, které zná nařízení eIDAS (nařízení EU č. 910/ 2014). Podle legální definice elektronického podpisu uvedené v čl. 3 bodu 10 nařízení eIDAS lze za elektronický podpis považovat jakákoliv data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba používá k podepsání. Přestože elektronický podpis je vymezen velmi široce, nelze za něj považovat IP adresu počítače, z níž, jak tvrdí žalobkyně, žalovaný pracoval, když sama toto tvrzení nijak neprokazuje.

8. Soud tedy opakovaně konstatuje, že v řízení nevzal za prokázáno, že by mezi právním předchůdcem žalobkyně a žalovaným byla uzavřena smlouva o tvrzeném obsahu. Nedodržení písemné formy podle ust. § 104 zákona o spotřebitelském úvěru sice nemá za následek neplatnost smlouvy o úvěru, nicméně z předložených listin se uzavření smlouvy žalovaným nepodává a v řízení nebylo prokázáno, že by text těchto listin odpovídal projevu vůle žalovaného.

9. Rovněž tak žalobkyně v řízení neprokázala, že by poskytla žalovanému tvrzené peněžní prostředky. Smlouva o zápůjčce je reálnou smlouvou, k jejímuž uzavření nestačí pouze dohoda stran, ale musí dojít k faktickému přenechání předmětu zápůjčky vydlužiteli, tj. poskytnuté peněžní prostředky musí být ve vlastnictví vydlužitele (srov. Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 –3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 659). V posuzované věci se žalobkyně tvrdí, že převedla peněžní prostředky na účet žalovaného. Z provedený důkaz - Detail transakce – prokazuje pouze odeslání finančních prostředků ve výši 5 000 Kč z účtu [bankovní účet] na účet č. [bankovní účet] ve výši 5 000 Kč dne [datum] pod [variabilní symbol], ale už neprokazuje, že odeslané peníze byly na tento účet připsány a ani kdo je majitelem tohoto účtu. Žádným z provedených důkazů nebylo prokázáno nabytí peněžních prostředků žalovaným.

10. Soud byl připraven v souvislosti s provedeným dokazování žalobkyni vyzvat k případnému doplnění žalobních tvrzení a poučit ji dle ust. § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř., ovšem žalobkyně se svou dobrovolnou neúčastí u jednání připravila o možnost tohoto poučení. Žádné z ustanovení občanského soudního řádu neukládá soudu povinnost sdělovat ještě před jednáním účastníkům, že v žalobě s ohledem na uplatněný nárok popř. absentují žalobní tvrzení, nebo že se případně určitá jimi tvrzená skutečnost z navržených důkazů neprokazuje. Soud totiž činí skutková zjištění až zásadně na základě provedeného dokazování, které se vždy provádí pouze u jednání, jak vyplývá z ust. § 122 odst. 1 o.s.ř.

11. S ohledem na vše výše uvedeno soud proto žalobu v celém rozsahu zamítnul.

12. Podle ust. § 157 odst. 4 o.s.ř. obsahuje rozsudek pouze zkrácené odůvodnění.

13. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., dle kterého soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť procesně úspěšnému žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Ostrava 15. ledna 2021

Mgr. et Mgr. Barbora Kovářová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: oparchanska (SOUOV).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání