Zpět
Spisová značka:
15 C 248/2020-32
Autor rozhodnutí:
Tureček, Pavel, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Pardubicích
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPU:2021:15.C.248.2020.1
Datum rozhodnutí:
01.02.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
o zaplacení 3 500 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. § 202 z. č. 99/1963 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. § 151 z. č. 99/1963 Sb. § 160 z. č. 99/1963 Sb. § 142a z. č. 99/1963 Sb. § 27 z. č. 361/2000 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění

15 C 248/2020-32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Pardubicích rozhodl předsedou senátu Mgr. Pavlem Turečkem jako samosoudcem ve věci

žalobce: ; [anonymizována dvě slova] [územní celek] [anonymizováno], [IČO]

sídlem [adresa žalobkyně]

proti

žalovanému: ; [celé jméno žalovaného], [anonymizována dvě slova] [datum]

bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení 3 500 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 3 500 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,5 % ročně za dobu od 28. 1. 2018 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto výroku rozsudku.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci do tří dnů od právní moci tohoto výroku rozsudku náklady řízení v částce 600 Kč.

Odůvodnění:

1 Žalobce se domáhal zaplacení částky 3 500 Kč a úroku z prodlení v zákonné výši za dobu od 28. 1. 2018 do zaplacení s tvrzením, že na základě smlouvy uzavřené se Statutárním městem Ústí nad Labem je oprávněn k odstraňování silničních vozidel a jejich vraků z místních komunikací, včetně jejich umístění a hlídání na střeženém parkovišti. Dne 23. 10. 2017 provedl odtah motorového vozidla [anonymizováno] [registrační značka] a po provedení blokového čištění vozidlo vrátil zpět. Dluh žalovaného je tvořen částkou za odtah ve výši 3 500 Kč.

2 Žalovaný se k žalobě přes výzvu soudu nevyjádřil.

3 Věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání, neboť k tomu byly splněny předpoklady dle § 115a občanského soudního řádu

4 Dle § 27 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích řidič nesmí zastavit a stát na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno (odst. 1 písm. o); o odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele (odst. 5).

5 V souladu s citovaným ustanovením zákona o provozu na pozemních komunikacích, zřizovací listinou žalobce, protokolem o odtahu, ceníkem soud žalobě vyhověl.

6 O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. l občanského soudního řádu. Soud ve věci aplikoval § 14b odst. 1 vyhlášky číslo 177/1996 Sb., ve znění platném ke dni zahájení řízení (dále jen„ vyhláška“). Jde totiž o řízení, které bylo zahájeno návrhem podaným na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech. Přiznal žalobci, který měl v řízení plný úspěch, proti žalovanému právo na náhradu nákladů, představovaných soudním poplatkem 600 Kč, paušální náhradou hotových výdajů advokáta dle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a § 14b odst. 5 vyhlášky v rozsahu 2 x 100 Kč (sepis předžalobní výzvy, sepis žaloby).

7 Náhrada nákladů řízení žalobci náleží, neboť vyhověl požadavkům ustanovení § 142a občanského soudního řádu tím, že žalovanému před podáním žaloby odeslal na zákonem požadovanou adresu výzvu k plnění (tj. předžalobní upomínku).

8 Lhůty k plnění vycházejí z § 160 odst. l občanského soudního řádu.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 občanského soudního řádu).

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Pardubice 1. února 2021

Mgr. Pavel Tureček

samosoudce

Zveřejnil/a: macl (SOUPU).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání