Zpět
Spisová značka:
1 C 15/2021-33
Autor rozhodnutí:
Tichý, Zdeněk, JUDr.
Název soudu:
Okresní soud v Pelhřimově
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPE:2021:1.C.15.2021.1
Datum rozhodnutí:
26.02.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb. § 101 z. č. 99/1963 Sb. § 1879 z. č. 89/2012 Sb. vyhl. č. 177/1996 Sb. § 2390 z. č. 257/2016 Sb. § 2390 z. č. 145/2010 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění postoupení pohledávky smlouva o zápůjčce

1 C 15/2021-33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Pelhřimově rozhodl samosoudcem JUDr. Zdeňkem Tichým ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

sídlem [adresa]

zastoupená advokátem JUDr. Ing. [jméno] [příjmení], Ph.D.

sídlem [adresa]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

bytem [adresa]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím,

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku [částka] spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši [částka], s kapitalizovaným úrokem ve výši [částka], se zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 8,05% ročně, s úrokem ve výši 28% ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení a částku [částka] spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši [částka], s kapitalizovaným úrokem ve výši [částka], se zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 8,05% ročně, s úrokem ve výši 28% ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku [částka], do tří dnů od právní moci rozsudku, k rukám právního zástupce žalobkyně [příjmení] [jméno] [příjmení], Ph.D..

2 1 C 15/2021

Odůvodnění:

Žalobkyně se ve své žalobě domáhala na žalovaném zaplacení částky [částka] spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši [částka], s kapitalizovaným úrokem ve výši [částka], se zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 8,05% ročně, s úrokem ve výši 28% ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení a částku [částka] spolu s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši [částka], s kapitalizovaným úrokem ve výši [částka], se zákonným úrokem z prodlení z částky [částka] od [datum] do zaplacení ve výši 8,05% ročně, s úrokem ve výši 28% ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení.

Žalobkyně tvrdila, že její právní předchůdkyně, [právnická osoba], uzavřela se žalovaným

- dne [datum] smlouvu o zápůjčce [číslo] jejíž nedílnou součástí byly smluvní podmínky. Na jejím základě byla žalovanému poskytnuta zápůjčka ve výši [částka], žalovaný se dále zavázal zaplatit souhrnný poplatek ve výši [částka], sestávající se ze součtu kapitalizovaných úroků za sjednanou dobu řádného splácení ve výši [částka], když úroková sazba činí 28% ročně, odměny za administrativní zpracování zápůjčky ve výši [částka] a poplatku za hotovostní inkaso splátek ve výši [částka]. Celkovou dlužnou částku se žalovaný zavázal uhradit v 60 týdenních splátkách po [částka], přičemž poslední splátka byla stanovena na [datum]. Žalovaný uhradil poslední splátku dne [datum]. Vzhledem k tomu, že žalovaný sjednané splátky nesplácel řádně a včas, vzniklo žalobkyni právo na uhrazení celé zbývající dosud neuhrazené části dlužné částky, a to ve výši [částka] na jistině a [částka] na poplatku. Pohledávka byla [právnická osoba] postoupena na žalobkyni ke dni [datum] na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum]. Ke dni postoupení činila dlužná částka celkem [částka], příslušenství pak tvoří smluvené úroky a zákonné úroky z prodlení. Žalovaný byl žalobkyní vyzván předžalobní upomínkou k úhradě dlužné částky, žalovaný však ničeho nezaplatil.

- dne [datum] smlouvu o zápůjčce [číslo] jejíž nedílnou součástí byly smluvní podmínky. Na jejím základě byla žalovanému poskytnuta zápůjčka ve výši [částka], žalovaný se dále zavázal zaplatit souhrnný poplatek ve výši [částka], sestávající se ze součtu kapitalizovaných úroků za sjednanou dobu řádného splácení ve výši [částka], když úroková sazba činí 28% ročně, odměny za administrativní zpracování zápůjčky ve výši [částka] a poplatku za hotovostní inkaso splátek ve výši [částka]. Celkovou dlužnou částku se žalovaný zavázal uhradit v 60 týdenních splátkách po [částka], přičemž poslední splátka byla stanovena na [datum]. Žalovaný uhradil poslední splátku dne [datum]. Vzhledem k tomu, že žalovaný sjednané splátky nesplácel řádně a včas, vzniklo žalobkyni právo na uhrazení celé zbývající dosud neuhrazené části dlužné částky, a to ve výši [částka] na jistině a [částka] na poplatku. Pohledávka byla [právnická osoba] postoupena na žalobkyni ke dni [datum] na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum]. Ke dni postoupení činila dlužná částka celkem [částka], příslušenství pak tvoří smluvené úroky a zákonné úroky z prodlení. Žalovaný byl žalobkyní vyzván předžalobní upomínkou k úhradě dlužné částky, žalovaný však ničeho nezaplatil.

Žalovaný se k nařízenému jednání nedostavil, a proto soud postupem podle § 101 odst. 3 o.s.ř. věc projednal a rozhodl v nepřítomnosti žalovaného a vycházel přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.

Ze smlouvy o zápůjčce ze dne [datum], [číslo] ze smluvních podmínek soud zjistil, že právní předchůdkyně žalobkyně [právnická osoba] poskytla žalovanému zápůjčku ve

3 1 C 15/2021

výši [částka], za kterou se žalovaný zavázal zaplatit poplatek ve výši [částka]. Celkovou částku ve výši [částka] se žalovaný zavázal uhradit v 59 týdenních splátkách po [částka] a poslední splátkou ve výši [částka], pod ztrátou výhody splátek. Ze smlouvy o postoupení pohledávek a z oznámení [právnická osoba] ze dne [datum] o postoupení pohledávky je dále zjištěno, že pohledávka byla postoupena na žalobkyni. Z výzvy k plnění ze dne [datum] bylo zjištěno, že žalobkyně žalovaného vyzvala k úhradě pohledávky.

Ze smlouvy o zápůjčce ze dne [datum], [číslo] ze smluvních podmínek soud zjistil, že právní předchůdkyně žalobkyně [právnická osoba] poskytla žalovanému zápůjčku ve výši [částka], za kterou se žalovaný zavázal zaplatit poplatek ve výši [částka]. Celkovou částku ve výši [částka] se žalovaný zavázal uhradit v 59 týdenních splátkách po [částka] a poslední splátkou ve výši [částka], pod ztrátou výhody splátek. Ze smlouvy o postoupení pohledávek a z oznámení [právnická osoba] ze dne [datum] o postoupení pohledávky je dále zjištěno, že pohledávka byla postoupena na žalobkyni. Z výzvy k plnění ze dne [datum] bylo zjištěno, že žalobkyně žalovaného vyzvala k úhradě pohledávky.

Soud učinil skutkový závěr o tom, že na žalobkyni byly podle smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dle § 1879 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze o.z.), postoupeny pohledávky, které vznikly z titulu - smlouvy o zápůjčce [číslo] ze dne [datum], uzavřené dle § 2390 a násl. o.z. a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a smlouvy o zápůjčce [číslo] ze dne [datum], uzavřené dle § 2390 a násl. o.z. a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Žalovaný je tak u jednotlivých pohledávek dlužen částky, jak jsou žalobou uplatněny, proto soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle § 142 odst. 1 o.s.ř. a s ohledem na výsledek sporu je žalovaný povinen nahradit žalobkyni náklady řízení, které se sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši [částka], z odměny právního zastoupení podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za čtyři úkony po [částka], tj. [částka] (převzetí a příprava zastoupení, podání žaloby, předžalobní výzva k zaplacení a účast při jednání), ze čtyř paušálů po [částka], tj. [částka], a 21% DPH [částka], celkem náklady řízení činí [částka].

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, pobočka [obec], prostřednictvím soudu níže podepsaného.

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

Pelhřimov 26. února 2021

JUDr. Zdeněk Tichý

samosoudce

Zveřejnil/a: MKOPRIVOVA (SOUPE).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání