Zpět
Spisová značka:
6 C 190/2020-17
Autor rozhodnutí:
Kantoříková, Jana, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Rokycanech
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSRO:2021:6.C.190.2020.1
Datum rozhodnutí:
02.02.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
rozvod manželství
Ustanovení práv. předpisů:
§ 755 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
rozvod manželství výživné

6 C 190/2020-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Rokycanech rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Kantoříkovou ve věci

manžela: [osobní údaje manžela] zastoupený advokátkou Mgr. [jméno] [příjmení] sídlem [adresa]

a

manželky: [osobní údaje manželky]

o rozvod manželství

takto:

I. Manželství manželů [celé jméno manžela] a [celé jméno manželky], rozené [příjmení], uzavřené dne [datum] před [stát. instituce], se rozvádí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Manžel se domáhal rozvodu manželství s odůvodněním, že jejich manželství již přestalo plnit svoji funkci, nežijí spolu jako manželé a netvoří manželské resp. rodinné společenství. Manželství bylo uzavřeno dne [datum] před [stát. instituce]. Zpočátku bylo manželství spokojené, následně se však začaly projevovat rozdílné povahové a charakterové vlastnosti obou manželů, rozdílné názory na vedení domácnosti, společné hospodaření, výchovu dětí, trávení volného času a podobně. Manželé si přestali rozumět a vzájemně se tak odcizili. Manželé spolu netráví volný čas, intimně se nestýkají, po dobu již více než jednoho roku nevedou společnou domácnost a minimálně od počátku roku 2020 spolu ani nežijí. Manželství se tak stalo pouze formálním svazkem. Z manželství se narodily dvě dosud nezletilé děti, a to nezl. [jméno] [celé jméno manželky], [datum narození], a nezl. [celé jméno manžela], [datum narození]. Ve vztahu k úpravě výchovy a výživy k nezletilým dětem podal manžel samostatný návrh. Manžel je toho názoru, že rozvod manželství nebude mít negativní vliv na nezletilé děti, jelikož samotný akt rozvodu je jen formálním potvrzením faktického stavu.

Manželka se k návrhu vyjádřila tak, že s rozvodem manželství souhlasí.

Ze shodných účastnických výpovědí manželů bylo zjištěno, že manželské problémy se objevovaly postupně a vyvrcholily zhruba před rokem. Manželé si přestali rozumět a manželství tak ztroskotalo. Manželé bydlí a hospodaří společně, ale intimní soužití skončilo asi před rokem. Oba manželé vyloučili možnost obnovení manželského soužití. Za příčinu rozpadu manželství považují rozdílné názory na manželství. V případě obou manželů se jedná o manželství prvé, oba manželé jsou české národnosti a státní příslušnosti ČR. Oba manželé mají střední vzdělání bez maturity, manžel je vyučen kuchařem a pracuje jako dělník, manželka je vyučena prodavačkou a pracuje jako prodavačka.

Podle § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může být manželství rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Podle § 755 odst. 2 občanského zákoníku, přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let. Podle § 755 odst. 3 občanského zákoníku, mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.

Podle § 758 občanského zákoníku manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské společenství zjevně obnovit nechce.

V posuzovaném případě ze shodných tvrzení účastníků vyplývá, že manželství účastníků je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, neboť účastníci spolu jako manželé nežijí ve smyslu ustanovení § 758 občanského zákoníku, jelikož netvoří manželské společenství. S ohledem na výpovědi obou manželů pokládá soud za pravdivé jejich tvrzení o rozvratu manželství a záměru dosáhnout rozvodu manželství. Manželství bylo uzavřeno dne [datum] před [stát. instituce], což bylo doloženo oddacím listem. Z rodných listů vyplynulo, že z manželství se narodily dvě dosud nezletilé děti, a to nezl. [jméno] [celé jméno manželky], [datum narození], a nezl. [celé jméno manžela], [datum narození] O poměrech nezletilých dětí bylo rozhodnuto rozsudkem zdejšího soudu ze dne 14. 12. 2020 č. j. 5 Nc 315/2020-28, jímž byla schválena dohoda rodičů, dle které byly nezletilé děti svěřeny do společné péče obou rodičů, přičemž žádnému z rodičů nebylo určeno výživné. Rozsudek nabyl právní moci dne [datum].

Jelikož byly splněny všechny podmínky ustanovení § 757 odst. 1 a 2, § 755 odst. 3 občanského zákoníku, soud návrhu podle § 755 ve spojení s § 757 občanského zákoníku v celém rozsahu vyhověl.

Příčinu rozvratu manželství soud spatřuje ve vzájemném odcizení manželů.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 23 z. ř. s., podle kterého v řízení ve statusových věcech manželských a partnerských nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle výsledku řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Plzni, prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Manželé jsou povinni do 15 pracovních dnů od právní moci tohoto rozsudku požádat obecní (městský) úřad v místě svého bydliště o vydání nového občanského průkazu s vyznačenou změnou rodinného stavu.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci tohoto rozsudku oznámit příslušnému matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Rokycany 2. února 2021

Mgr. Jana Kantoříková

samosoudkyně

Zveřejnil/a: JSkocna (SOURO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání