Zpět
Spisová značka:
10 C 39/2021- 30
Autor rozhodnutí:
Petráková, Lucie, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Příbrami
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPB:2021:10.C.39.2021.1
Datum rozhodnutí:
26.02.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
zaplacení 2 040 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
z. č. 168/1999 Sb. § 2782 z. č. 89/2012 Sb. § 2804 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění

10 C 39/2021- 30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Příbrami rozhodl samosoudkyní Mgr. Lucií Petrákovou v právní věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

sídlem [adresa žalobkyně] zastoupená advokátem [anonymizováno] [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

bytem trvale [ulice a číslo], [PSČ] [obec]

o 2 040 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 2 040 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 2 040 Kč od 9. 9. 2019 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám jeho právního zástupce náklady řízení ve výši 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Tento rozsudek obsahuje zkrácené odůvodnění podle § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění (dále jen„ o. s. ř.“).

2. Předmětem řízení bylo zaplacení částky 2 040 Kč s příslušenstvím z titulu uzavřené pojistné smlouvy [číslo] s počátkem pojištění [datum] za účelem sjednání pojistného produktu Pojištění vozidla. Předmětem pojištění bylo vozidlo [značka automobilu], [registrační značka]. Pojistné období činilo 1 rok, pojistné bylo sjednáno na [částka] s pololetní splatností. Žalovaný neuhradil pojistné splatné dne [datum]. Za období od [datum] do [datum] činí dlužné pojistné 2 040 Kč.

3. Vzhledem k tomu, že v dané věci bylo možné rozhodnout pouze na základě listin založených žalobkyní do spisu, rozhodl soud za splnění podmínek dle § 115a o.s.ř., aniž by ve věci nařídil jednání.

4. Z pojistné smlouvy [číslo] ze dne [datum], přehledu předpisů a plateb, upomínky k zaplacení dlužného pojistného ze dne [datum] včetně výpisu o sledování zásilky soud zjistil následující skutkový stav věci. Účastníci uzavřeli dne [datum] pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Uvedenou smlouvou bylo pojištěno vozidlo žalovaného [anonymizováno], [registrační značka], přičemž pojistné bylo sjednáno na dobu neurčitou s ročním pojistným [částka], přičemž splatné bylo pololetně na částku [částka]. Žalovaný nezaplatil pojistné za období od [datum] do [datum], splatné dne [datum] ve výši 2 040 Kč. Před podáním žaloby byl žalovaný k úhradě písemně vyzván právním zástupcem žalobkyně.

5. Takto zjištěný skutkový stav soud posoudil dle zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.) zejména dle ust. § 2804 a 2782 a dospěl k závěru, že žaloba je plně důvodná. Žalovaný neplnil svoji povinnost včas a řádně platit žalobkyni pojistné a dostal se do prodlení. Soud proto uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni dlužné pojistné 2 040 Kč za období od [datum] do [datum] Kč. Současně soud žalobkyni přiznal zákonný úrok z prodlení od následujícího dne 9. 9. 2019, a to v souladu s požadavkem žalobkyně a dle ust. § 1968 věty první a § 1970 o.z. ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

6. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 a § 142a odst. 1 o.s.ř. a přiznal zcela úspěšné žalobkyni právo na náhradu nákladů řízení v celkové výši 1 489 Kč. Při rozhodování o nákladech právního zastoupení postupoval soud podle § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., neboť řízení bylo zahájeno ustáleným vzorem žaloby, kterou podává táž žalobkyně ve skutkově i právně obdobných věcech. Náklady řízení sestávají z odměny za 3 úkony právní služby ve výši 600 Kč, tří režijních paušálů po 100 Kč, 21 % DPH ve výši 189 Kč a zaplaceného soudního poplatku ve výši 400 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ust. § 202 odst. 2 o.s.ř.).

Pokud by povinný dobrovolně nesplnil povinnost uloženou mu tímto rozhodnutím, má oprávněná právo podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.) nebo za podmínek daných zvláštním zákonem návrh na nařízení exekuce (zák. č. 120/2001 Sb.).

Příbram 26. února 2021

Mgr. Lucie Petráková

samosoudkyně

Zveřejnil/a: LChalupska (SOUPB).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání