Zpět
Spisová značka:
5 C 24/2021-31
Autor rozhodnutí:
Nováček, Martin, JUDr.
Název soudu:
Okresní soud v Pelhřimově
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPE:2021:5.C.24.2021.1
Datum rozhodnutí:
25.02.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
o zaplacení [částka] s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb. § 149 z. č. 99/1963 Sb. § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 1968 nař.vl. č. 351/2013 Sb. § 2395 z. č. 89/2012 Sb. § 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb. vyhl. č. 589/2020 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění smlouva o úvěru

5 C 24/2021-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Pelhřimově rozhodl samosoudcem JUDr. Martinem Nováčkem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupený advokátem JUDr. [jméno] [jméno]

sídlem [adresa]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

bytem [adresa]

o zaplacení [částka] s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši [částka] s 10% úrokem z prodlení ročně z částky [částka] od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši [částka] do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce [příjmení] [jméno] [jméno], advokáta se sídlem v [obec a číslo], [ulice a číslo].

2 5 C 24/2021

Odůvodnění:

Žalobce podal dne [datum] u zdejšího soudu návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, kterým by soud uložil žalovanému povinnost uvedenou v I. výroku tohoto rozsudku, když v návrhu uvedl, že jako věřitel prostřednictvím mandatáře uzavřel s žalovaným jako dlužníkem na základě žádosti žalovaného ze dne [datum] smlouvu o úvěru [číslo] jejíž nedílnou součástí jsou [ulice] podmínky, k uzavření smlouvy došlo dle čl. 1 odst. 2 těchto podmínek akceptací žádosti ze strany žalobce prostřednictvím prodejce. Žalovanému byl poskytnut úvěr ve výši [částka], tato částka byla [datum] převedena na účet prodejce. Žalovaný měl čerpanou částku splácet v 36 měsíčních splátkách po [částka] od [datum], přestal pravidelné splátky hradit od 25. měsíční splátky splatné [datum], z tohoto důvodu po bezvýsledných upomínkách žalobce sdělil žalovanému dopisem z [datum] dle čl. 5 odst. 3,5 uvedených podmínek, že došlo k ukončení smlouvy a zesplatnění všech pohledávek ke dni [datum], žalovaný byl v prodlení se splátkami po [částka] splatnými ve dnech [datum], [datum], [datum], [datum], [datum], čímž porušil své povinnosti dle 3 odst.1 uvedených podmínek. Žalovaný uhradil z úvěru [částka], žalobce požaduje úrok z prodlení z dlužné částky od prvého dne následujícího měsíce, ve kterém měl žalovaný pohledávku uhradit, tedy od [datum]. Žalovaná částka se sestává z částky splatné do zesplatnění ve výši [částka], která představuje splátky splatné do zesplatnění a žalovaným neuhrazené, tedy splátky se kterými se žalovaný dostal do prodlení, jedná se o částku [částka] splatnou dne [datum] a o částky 4 x [částka] splatné do 28. dne v každý další měsíc až do dubna 2020, dále z částky [částka] představující jistinu v důsledku zrušení úvěrové smlouvy, z částky [částka] jako smluvní pokuty v důsledku zrušení úvěrové smlouvy, na kterou vznikl nárok žalobci v důsledku prodlení žalovaného více jak se třemi splátkami, a která byla vypočtena v sazbě 0,1% denně z částky 30 861,98 od [datum] ke dni podání žaloby, z úroku z prodlení [částka], z účelně vynaložených nákladů na odeslání upomínky [částka] jako tří poplatků po [částka] za upomínky z [datum], [datum] a [datum], z účelně vynaložených nákladů na odeslání oznámení o okamžité splatnosti [částka] a smluvní pokuty za prodlení z úhradou jednotlivých splátek [částka], která byla vypočtena jako 0,1% denně z dlužných splátek, když tato smluvní pokuta je součtem smluvních pokut vyčíslených k [datum] ([částka]), k datu [datum] ([částka]), k datu [datum] ([částka]) a k datu [datum] ([částka]) dle žalobcem předloženého výpočtu. Ve věci vydaný elektronický platební rozkaz byl zrušen, protože se jej nepodařilo doručit žalovanému. K nařízenému jednání se žalovaný nedostavil, k věci se nevyjádřil.

Ze smlouvy o úvěru ze dne [datum], [číslo] sjednaných úvěrových podmínek, protokolu o předání – převzetí automobilu ze dne [datum], přehledu plateb, soud zjistil skutečnosti, které uvedl žalobce v návrhu ohledně data a způsobu uzavření smlouvy, výše a účelu poskytnutého úvěru, sjednaných povinností žalovaného ohledně vrácení poskytnuté úvěrové částky, následku porušení povinností v rámci plnění sjednaných splátek, uzavřených smluvních pokut apod., potvrzením o proplacení úvěru žalobce doložil, že úvěrová částka byla vyplacena prodejci, doložil, že dopisem ze dne [datum] z důvodu prodlení žalovaného se splátkami uvedenými v návrhu přistoupil žalobce k zesplatnění dluhu a vyzval žalovaného k zaplacení dluhu do [datum]. Výši dluhu doložil přehledem platební historie.

Mezi žalobcem a žalovaným byla uzavřena úvěrová smlouva dle § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze o.z.), pokud žalobce žalovanému poskytl úvěr, byl žalovaný povinen ve formě sjednaných splátek čerpaný úvěr žalobci vracet, pokud neplnil sjednané splátky, došlo ze strany žalobce k ukončení smluvního vztahu a k zesplatnění dlužného úvěru v souladu se sjednanými obchodními podmínkami úvěrové smlouvy (čl. 5 odsdt. 3,5), takovýto postup žalobce soudu doložil doložil. Ve vztahu k jednotlivým položkám, z nichž se žalovaná částka sestává, byla soudu doložena výše nesplacené úvěrové jistiny, dlužné poplatky sazebníkem

3 5 C 24/2021

poplatků, smluvní pokuty ujednáním ve smlouvě v rámci obchodních podmínek (čl. 5 odst. 2). Žalovaný je v prodlení se zaplacení dlužné úvěrové jistiny ode dne [datum], tedy ode dne následujícího po uplynutí lhůty v zeslatňujícím dopise ze dne [datum], žalobce ve prospěch žalovaného tyto úroky požaduje až ode dne [datum]. Soud tedy žalovanému uložil povinnostžalobci žalovanou částku včetně požadovaného úroku z prodlení z dlužné úvěrové jistiny dle § 1968 a § 1970 o.z. a dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. zaplatit.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož má právo na náhradu nákladů řízení ve věci úspěšný účastník. Z tohoto důvodu má tedy žalobce právo na náhradu nákladů řízení, sestávajících se ze zaplaceného soudního poplatku z návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu ve výši [částka], odměny za čtyři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, písemná výzva k plnění, podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, účast při jednání soudu) po [částka], čtyř paušálů po [částka] dle § 7 a § 13 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění předpisů pozdějších, náhrady za promeškaný čas na cestě k jednání soudu z [obec] do [obec] a zpět za 6 půlhodin při sazbě 100 Kč/půlhod, tedy [částka] dle § 14 odst. 3 uvedené vyhlášky, náhrady jízdného při ujetí celkem 224,4 km automobilem o průměrné spotřebě 5,1 l benzinu [anonymizováno] [číslo] km, která dle vyhlášky č. 589/2020 Sb. činí při minimálním zaokrouhlení částku [částka] (paušální náhrada [částka] při sazbě 4,40 Kč/km, náhrada spotřebovaných pohonných hmot [částka] při ceně benzinu [částka]) a ze součtu shora uvedených položek vyjma soudního poplatku, tedy z částky [částka] z 21% DPH, která činí [částka] Celkem se tedy jedná o náklady řízení [částka] a soud uložil žalovanému povinnost tyto náklady řízení žalobci zaplatit, a to ve smyslu § 149 odst. 1 o.s.ř. k rukám právního zástupce žalobce.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, prostřednictvím soudu podepsaného.

Nesplní-li povinný dobrovolně co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, může oprávněný podat návrh na nařízení soudního výkonu rozhodnutí či exekuce.

Pelhřimov 25. února 2021

JUDr. Martin Nováček

samosoudce

Zveřejnil/a: MKOPRIVOVA (SOUPE).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání