Zpět
Spisová značka:
17 C 158/2018-80
Autor rozhodnutí:
Flaxová, Iva, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Mostě
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSMO:2021:17.C.158.2018.6
Datum rozhodnutí:
23.02.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
11 102,98 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 142 z. č. 99/1963 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 2053 z. č. 89/2012 Sb. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb. § 142a z. č. 99/1963 Sb. § 165 z. č. 182/2006 Sb.
Klíčová slova:
oddlužení peněžité plnění postoupení pohledávky právní domněnka uznání dluhu zastavení řízení

17 C 158/2018-80

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Mostě rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Flaxovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 11 102,98 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 11 102,98 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 11 731,77 Kč ode dne [datum] do dne [datum] a dále spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 11 102,98 Kč ode dne [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 2 071 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Předmětem řízení je nárok žalobkyně na zaplacení částky uvedené ve výroku tohoto rozsudku spolu se zákonným úrokem z prodlení. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalovaný uznal svůj dluh ve výši 11 731,77 Kč. Žalobkyně tedy podala dne [datum] návrh na vydání elektronického platebního rozkazu pro jistinu ve výši 11 731,77 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % z částky 11 731,77 Kč od [datum] do zaplacení. Dne [datum] zaslala žalobkyně soudu částečné zpětvzetí žaloby co do jistiny ve výši 628,79 Kč, dále co do zákonného úroku z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 11 731,77 Kč ode dne [datum] do dne [datum]. Po částečném zpětvzetí žaloby a částečném zastavení řízení je řízení nadále vedeno pro jistinu ve výši 11 102,98 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 11 731,77 ode dne [datum] do dne [datum] a se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 11 102,98 Kč ode dne [datum] do zaplacení.

2. Účastníci řízení na základě výzvy soudu souhlasili s tím, aby soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání. Soud proto ve věci postupoval podle ustanovení § 115a o. s. ř., podle kterého k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednávání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání souhlasí.

3. Na základě zjištění učiněných z předložených listin dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém stavu ve věci samé: z dohody o uznání dluhu ze dne [datum] soud zjistil, že dne [datum] uzavřela žalobkyně prostřednictvím svého zmocněnce, [právnická osoba], se žalovaným dohodu o uznání dluhu. Z dohody ze dne [datum] soud dále zjistil, že žalovaný v ní uznal svůj dluh vůči žalobkyni co do důvodu a výše celkem ve výši 11 731,77 Kč a zároveň se zavázal uhradit jej v 5 pravidelných měsíčních splátkách v souladu se sjednaným splátkovým kalendářem. Z kopie předžalobní upomínky ze dne [datum] a z kopie oznámení o zesplatnění dluhu ze dne [datum] soud zjistil, že žalovaný se následně dostal do prodlení s plněním dvou splátek, a to splátky [číslo] [číslo]. Ze splátkové dohody ze dne [datum], kterou žalovaný podepsal dne [datum] soud zjistil, že věřitel (žalobkyně) prohlašuje, že nabyla od [právnická osoba] na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne [datum] peněžitou pohledávku vůči žalovanému vyplývající ze smlouvy [číslo] ze dne [datum] uzavřené mezi žalovaným a [právnická osoba]. V rámci povoleného oddlužení vedeného pod sp.zn. [spisová značka] u Krajského soudu v Ústí nad Labem žalovaný uhradil na žalovanou pohledávku částku v celkové výši 628,79 Kč. Žalobkyně tuto částku alokovala v souladu s ustanovením § 165 odst. 4 insolvenčního zákona, tj. na jistinu ve výši 11 731,77 Kč (11 731,77 - 628,79 = 11 102,98 Kč). Výše jistiny po alokaci částečné úhrady od dlužníka činí částku 11 102,98 Kč. Žalobkyně o tuto částku omezila žalobní návrh a učinila tedy částečné zpětvzetí žaloby v částce 628,79 Kč na jistině, zároveň žalobkyně učinila částečné zpětvzetí v požadovaném zákonném úroku z prodlení po období, kdy probíhalo insolvenční řízení žalovaného, tj. ode dne [datum] do dne [datum].

4. Na základě shora uvedeného závěru o skutkovém stavu posoudil soud věc po právní stránce takto: z uznání závazku ze dne [datum] bylo prokázáno, že žalovaný svůj závazek vůči žalobkyni uznal co do důvodu a výše. Zároveň uzavřel se žalobkyní dohodu o splácení dluhu v měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek při nezaplacení některé z nich. Podle ustanovení § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen NOZ), uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá. V projednávané věci bylo prokázáno, že žalovaný písemně uznal svůj dluh vzniklý z titulu a v částce 11 731,77 Kč. Tím vznikla vyvratitelná právní domněnka, že dluh v době uznání trval. Žalovaný tuto domněnku nevyvrátil. V době uznání dluh promlčen nebyl. Po částečném zpětvzetí žaloby a částečném zastavení řízení je řízení vedeno pro jistinu ve výši 11 102,98 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 11 731,77 ode dne [datum] do dne [datum] a se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 11 102,98 Kč ode dne [datum] do zaplacení. Proto soud žalobě vyhověl co do jistiny ve výši 11 102,98 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 11 731,77 ode dne [datum] do dne [datum] a spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 11 102,98 Kč ode dne [datum] do zaplacení.

5. Vzhledem k tomu, že žalovaný nezaplatil žalovanou částku po částečném zpětvzetí žaloby do rozhodnutí soudu, ocitl se s placením dluhu v prodlení a soud proto žalobkyni přiznal i úroky z prodlení podle ustanovení § 1970 NOZ ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb..

6. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř. a podle ustanovení § 142a o.s.ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 2 071 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 800 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená podle ustanovení § 6 odst. 1 a podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 11 102,98 Kč sestávající z částky 300 Kč za každý ze dvou úkonů uvedených v ustanovení § 11 odst. 1 a. t. a z částky 150 Kč za jeden úkon právní služby uvedený v ustanovení § 11 odst. 2 a. t. včetně tří paušálních náhrad výdajů po částkách 100 Kč podle ustanovení § 13 odst. 4 a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 1 050 Kč ve výši 221 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu v Mostě. Odvolání je třeba podat ve dvojím vyhotovení.

Nesplní-li žalovaný povinnosti uložené mu tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu či exekuce.

Most 23. února 2021

Mgr. Iva Flaxová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: vwagnerova (SOUMO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání