Zpět
Spisová značka:
36 C 14/2021
Autor rozhodnutí:
Dobešová, Tereza, JUDr.
Název soudu:
Okresní soud Praha-východ
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSPY:2021:36.C.14.2021.1
Datum rozhodnutí:
25.01.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
o zaplacení částky 2 396 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 2758 z. č. 89/2012 Sb. § 12 z. č. 168/1999 Sb. § 13 z. č. 168/1999 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění pojištění odpovědnosti za škodu

36 C 14/2021

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud Praha-východ rozhodl samosoudkyní JUDr. Terezou Dobešovou ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení částky 2 396 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 2 396 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9 % ročně z částky 2 396 Kč od [datum] do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1 489 Kč k rukám zástupce žalobkyně do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Toto rozhodnutí obsahuje vzhledem k výši předmětu řízení zkrácené odůvodnění podle § 157 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném ke dni podání žaloby (dále jen„ o. s. ř.“). Ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání za podmínek § 115a o. s. ř. na základě předložených listinných důkazů.

2. Předmětem řízení bylo zaplacení částky uvedené ve výroku I. tohoto rozsudku spolu se zákonným úrokem z prodlení z titulu neuhrazeného pojistného za období od [datum] do [datum], které byla žalovaná žalobkyni povinna platit podle pojistné smlouvy [číslo] o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tovární značky Citroën C5, [registrační značka], rok výroby 2002, uzavřené mezi účastníky řízení dne [datum].

3. Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

4. Na základě provedeného dokazování vzal soud za prokázaný tento skutkový stav věci: Žalobkyně a žalovaná uzavřely dne [datum] smlouvu [číslo] jejímž předmětem bylo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tovární značky Citroën C5, [registrační značka], rok výroby 2002. Pro pojistné období 1 rok bylo stanoveno pojistné na částku 5 328 Kč s pololetní splatností v částce 2 664 Kč Počátek pojištění byl smlouvou sjednán na [datum] (prokázáno pojistnou smlouvou [číslo]). Žalovaná žalobkyni nehradila řádně a včas pojistné dle dojednaných splátek a dluží tak pojistné za období od [datum] do [datum] (prokázáno bilancí pojistné smlouvy). Žalobkyně zaslala žalované předžalobní upomínku ze dne [datum] (prokázáno předžalobní upomínkou, sledovačem zásilek a podacím archem).

5. Dle § 2758 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ o. z.“), se pojistnou smlouvou pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Tento zákon upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy, pokud zvláštní právní předpis tyto vztahy neupravuje jinak. Takovým předpisem je i zákon č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, podle jehož § 3 odst. 1 vzniká pojištění odpovědnosti na základě pojistné smlouvy. Podle § 12 odst. 1 písm. e) zákona č. 168/1999 Sb. pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného a o této upomínce pojistitel současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka. Podle § 13 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. má pak pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo.

6. Na základě zjištěného skutkového stavu věci shledal soud žalobu důvodnou. Mezi účastníky byla uzavřena pojistná smlouva v souladu s výše citovaným ustanovením. Žalovaná neplnila svoji povinnost řádně a včas hradit žalobkyni pojistné, k čemuž se zmíněnou smlouvou zavázala, když žalobkyni nezaplatila pojistné za výše uvedené pojistné období a soud proto žalobě vyhověl. Vzhledem k tomu, že žalovaná nezaplatila žalovanou částku do rozhodnutí soudu, ocitla se s placením dluhu v prodlení a soud proto žalobkyni přiznal i úroky z prodlení dle § 1970 o. z. ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., přičemž úrok požadovaný žalobkyní nepřesahuje výši úroku z prodlení stanovenou tímto nařízením.

7. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. a přiznal žalobkyni, která byla v řízení zcela úspěšná, náhradu nákladů řízení ve výši 1 489 Kč Tyto náklady se v souladu s § 137 o. s. ř. sestávají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 400 Kč a z nákladů na zastoupení advokátem, kterému náleží dle § 14b odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (dále jen„ AT“), odměna ve výši 600 Kč za tři úkony právní služby po 200 Kč, dle § 14b odst. 5 AT, náhrada hotových výdajů ve výši 100 Kč za každý ze tří úkonů právní služby (převzetí a příprava zastoupení, výzva k plnění a písemné podání nebo návrh ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. a) a d) AT) a daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % ve výši 189 Kč.

8. Povinnost k plnění byla stanovena v obecné pariční lhůtě tří dnů (§ 160 odst. 1 věta prvá před středníkem o. s. ř.), když soud neshledal důvody pro její prodloužení; náhrada nákladů řízení pak na zákonné platební místo (§ 149 odst. 1 o. s. ř.)

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobkyně domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu nebo za podmínek daných zvláštním zákonem (zákon č. 120/2001 Sb.) u soudního exekutora.

Praha 25. ledna 2021

JUDr. Tereza Dobešová

samosoudkyně

Zveřejnil/a: ZBelakova (SOUPY).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání