Zpět
Spisová značka:
109 C 10/2021-36
Autor rozhodnutí:
Bouhalika, Michaela, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Karviné pobočka Havířov
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:XXXXX6:2021:109.C.10.2021.1
Datum rozhodnutí:
23.02.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
675 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 10 z. č. 348/2005 Sb. § 14b vyhl. č. 177/1996 Sb. § 3 z. č. 348/2005 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 1970 z. č. 89/2012 Sb. § 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb. § 7 z. č. 348/2005 Sb. § 2 z. č. 348/2005 Sb.
Klíčová slova:
peněžité plnění

109 C 10/2021-36

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Bouhalika ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro 675 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 675 Kč, kapitalizovaný zákonný úrok z prodlení ve výši 60,29 Kč, do tří dnů od právní moci rozhodnutí.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 1 126 Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí k rukám [anonymizováno] [jméno] [příjmení], advokáta, se sídlem [adresa].

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se svou žalobou domáhala, aby žalovaný byl zavázán zaplatit částku 675 Kč s příslušenstvím. Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že žalovaný nehradil televizní poplatky ve výši 135 Kč měsíčně za období září 2019 až leden 2020.

2. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

3. Soud činí tento závěr o skutkovém stavu:

Žalovaný se dle potvrzení o přihlášení poplatníka televizních poplatků přihlásil jako poplatník TV poplatků v srpnu 2019. Dopisem ze dne 15. 3. 2020 byl žalovaný vyzván k úhradě částky 786,67 Kč, kdy neuhradil splatné poplatky za období od září 2019 až leden 2020. Dále byl vyzván k úhradě dluhu dopisem ze dne 27. 5. 2020, 15. 7. 2020.

4. Danou věc soud posoudil dle ustanovení § 2 odst. 2, § 3 odst. 2 zákona č. 348/2005 Sb. Žalovaný byl zavázán zaplatit žalobkyni dlužné televizní poplatky dle ustanovení § 7 odst. 2, § 10 zákona č. 348/2005 Sb., přičemž výše úroků z prodlení je v souladu s ustanovením § 1970 o. z. a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Výše kapitalizovaných úroků z prodlení činí 60,29 Kč, přičemž každý poplatek je splatný vždy k 15. dni v měsíci, za který měl být uhrazen (např. poplatek za září 2019 k 15. 9. 2019), přičemž úročení každého poplatku je ukončeno k 15. 10. 2020.

5. O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř. a procesně úspěšné žalobkyni byla přiznána plná náhrada nákladů řízení. Tato sestává z částky 400 Kč za 2 úkony odměny advokáta, když jeden úkon odměny dle ustanovení § 14b odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. činí 200 Kč (převzetí věci, sepis žaloby). Dále na nákladech řízení byly přiznány 2 režijní paušály à 100 Kč částka 126 jako 21 % DPH z výše uvedených částek a 400 Kč za zaplacený soudní poplatek.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat jeho soudního výkonu.

Havířov 23. února 2021

Mgr. Michaela Bouhalika

samosoudkyně

Zveřejnil/a: vlachopulosova (SOUKA).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání