Zpět
Spisová značka:
33 C 159/2020-39
Autor rozhodnutí:
Dufek, Vladimír, Mgr.
Název soudu:
Okresní soud v Mostě
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSMO:2021:33.C.159.2020.4
Datum rozhodnutí:
03.03.2021
Datum zveřejnění:
08.04.2021
Datum poslední úpravy:
08.04.2021
Předmět řízení:
1 500 Kč s příslušenstvím
Ustanovení práv. předpisů:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb. § 142 z. č. 99/1963 Sb. § 1970 z. č. 89/2012 Sb. § 1968 z. č. 89/2012 Sb. § 160 z. č. 99/1963 Sb. § 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb. § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb. § 1958 z. č. 89/2012 Sb. § 2951 z. č. 89/2012 Sb. § 2910 z. č. 89/2012 Sb. § 125h z. č. 361/2000 Sb. § 2213 z. č. 89/2012 Sb. § 2216 z. č. 89/2012 Sb.
Klíčová slova:
nájem dopravního prostředku peněžité plnění smlouva o nájmu dopravního prostředku

33 C 159/2020-39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Mostě rozhodl samosoudcem Mgr. Vladimírem Dufkem ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o 1 500 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 1 500 Kč s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z částky 1 500 Kč od [datum] do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žaloba se, co do úroků z prodlení ve výši 0,25 % ročně z částky 1 500 Kč od [datum] do zaplacení, zamítá.

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 7 292 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne [datum] se žalobce na žalovaném domáhal zaplacení částky 1 500 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody. Svou žalobu odůvodnil tím, že žalovaná se žalobcem dne [datum] uzavřela smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen„ Smlouva o nájmu“). Předmětem nájmu bylo motorové vozidlo tovární značky Peugeot 5008, [registrační značka], [příjmení] kód VF30E9HD8FS043741 (dále jen„ Motorové vozidlo“), které žalovaná užívala od [datum] do [datum]. Ve dnech [datum] a [datum] byl nezjištěným řidičem Motorového vozidla spáchán přestupek spočívající v neoprávněném stání na pozemní komunikaci v [obec] na ulici [ulice] u bloku [číslo]. Žalobce dne [datum] podal v souladu s ustanovením § 125h odst. 6 z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, správnímu orgánu vysvětlení tak, aby byl zjištěn konkrétní přestupce a jako řidiče identifikoval žalovanou jako nájemce Motorového vozidla v době spáchání přestupku. Vzhledem k tomu, že žalovaná na výzvu správního orgánu k podání vysvětlení nereagovala, správní orgán povolal k odpovědnosti žalobce. Žalobci byla příkazem o uložení pokuty Magistrátu města Mostu, odbor dopravně správních činností ze dne [datum] sp. Zn. [anonymizováno] [spisová značka] [číslo] uložena povinnost zaplatit pokutu ve výši 1 500 Kč výše uvedené porušení pravidel silničního provozu a žalobce tuto pokutu dne [datum] zaplatil. Žalobci tak jednáním žalované spočívajícím ve spáchání přestupku v silniční dopravě a neuhrazením pokuty za tento přestupek vznikla škoda ve výši 1 500 Kč. Žalobce žalovanou vyzval k náhradě této škody předžalobní výzvou ze dne [datum]. Žalovaná na svůj dluh dosud nic neuhradila.

Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

Z listinných důkazů zjistil soud následující skutkový stav. Žalovaná se žalobcem dne [datum] uzavřela Smlouva o nájmu“. Předmětem nájmu bylo Motorové vozidlo, které žalovaná na základě této smlouvy užívala od [datum] do [datum]. Ve dnech [datum] a [datum] byl nezjištěným řidičem Motorového vozidla spáchán přestupek spočívající v neoprávněném stání na pozemní komunikaci v [obec] na ulici [ulice] u bloku [číslo]. Žalobce dne [datum] podal v souladu s ustanovením § 125h odst. 6 z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, správnímu orgánu vysvětlení tak, aby byl zjištěn konkrétní přestupce a jako řidiče identifikoval žalovanou jako nájemce Motorového vozidla v době spáchání přestupku. Vzhledem k tomu, že žalovaná na výzvu správního orgánu k podání vysvětlení nereagovala, správní orgán povolal k odpovědnosti žalobce. Žalobci byla příkazem o uložení pokuty Magistrátu města Mostu, odbor dopravně správních činností ze dne [datum] sp. Zn. OSČ- Př/019918/594 [číslo] uložena povinnost zaplatit pokutu ve výši 1 500 Kč výše uvedené porušení pravidel silničního provozu a žalobce tuto pokutu dne [datum] zaplatil. Žalobce žalovanou vyzval k náhradě této škody předžalobní výzvou ze dne [datum], která byla pro žalovanou na poště uložena až do [datum]. Žalovaná na svůj dluh dosud nic neuhradila.

Výše uvedený skutkový stav soud posoudil podle ustanovení § 2910 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen„ NOZ“), podle kterého škůdce, který vlastním zaviněným jednáním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva. Tedy jinými slovy každý odpovídá za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením právní povinnosti.

Dále soud posoudil zjištěný skutkový stav podle ustanovení § 125h odst. 1 písm. b) z. [číslo] Sb,. o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku.

Podle § 125h odst. 6 z. [číslo] Sb,. o provozu na pozemních komunikacích, neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vyzval k uhrazení určené částky, písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě podle odstavce 3. Toto sdělení se považuje za podání vysvětlení. Tak se stalo i v tomto případě, kdy žalobce splnil svou povinnost a písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku, kterým byla jako pronajímatel Motorového vozidla žalovaná.

Žalovaná však na žádost o sdělení osoby, která v uvedených dnech vozidlo řídila, nereagovala. Proto byla pokuta ve výši udělena žalobci jako provozovateli vozidla a ten jí dne [datum] zaplatil.

Podle § 2213 NOZ je nájemce i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné. Žalovaná tak jako nájemce Motorového vozidla měla povinnost vyvarovat se jednání, kterým byl spáchán přestupek, za který byla uložena pokuta žalobci jako provozovateli Motorového vozidla, když se žalovaná nepřihlásila k tomu, že v den spáchání přestupku řídila Motorové vozidlo.

Podle § 2216 NOZ umožní-li nájemce užívat věc třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám. Pokud přímo žalovaná nebyla tímto řidičem, odpovídá za toto jednání, jako by Motorové vozidlo užívala sama, neboť mu umožnila Motorové vozidlo užívat.

V každém případě tím, že žalovaná a správnímu orgánu neidentifikovala řidiče, který se přestupku dopustil, způsobila žalobci škodu spočívající v žalobcem zaplacené pokutě.

Podle § 2951 odst. 1 NOZ se škoda nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Tak jako v tomto případě, kdy žalobce musel vynaložit částku 1 500 Kč na udělenou pokutu v důsledku jednání žalované.

Podle § 1958 odst. 2 NOZ neujednají-li strany, kdy má dlužník splnit dluh, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Taktomu bylo i v tomto případě, kdy žalobce vyzval žalovanou k úhradě škody předžalobní výzvou ze dne [datum], která byla pro žalovanou na poště uložena až do [datum].

Podle § 1968 NOZ dlužník, který svůj dluh řádně a včas neplní, je v prodlení. Dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele. Žalovaná se tak nejpozději dne [datum] dostal s plněním svého dluhu do prodlení. Přiznaný úrok z prodlení vychází z ust. § 1970 NOZ ve spojení s § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Soud proto žalobě jako důvodné vyhověl a to včetně úroků z prodlení v rozsahu vedeném ve výroku I. Lhůta k plnění byla určena v souladu s § 160 odst. 1 o.s.ř. Žaloba byla v rozsahu požadovaného příslušenství přesahujícího zákonnou výši úroků z prodlení jako nedůvodná ve výroku II. zamítnuta.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 3 o. s. ř. tak, že přiznal žalobci, jenž byl v řízení zcela, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 7 292 Kč, když jeho neúspěch ve věci je pouez v poměrně nepatrné části vůči předmětu říézení. Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 1 000 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) z tarifní hodnoty ve výši 1 500 Kč sestávající z částky 1 000 Kč za každý ze čtyř úkonů uvedených v § 11 odst. 1 a. t. včetně čtyř paušálních náhrad výdajů po 300 Kč dle § 13 odst. 4 a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 5 200 Kč ve výši 1 092 Kč

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nesplní-li žalovaná povinnosti uložené jí tímto rozsudkem v uvedených lhůtách, může se žalobce domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí u soudu.

Most 3. března 2021

Mgr. Vladimír Dufek

samosoudce

Zveřejnil/a: FHetfleis (SOUMO).

Zpět
Upravit | Zpět do vyhledávání