Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 C 10/2021-24

Jednací číslo:
18 C 10/2021-24
Soud:
Městský soud v Brně
Autor:
Hanáková, Gabriela, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:MSBR:2021:18.C.10.2021.1
Předmět řízení:
o zaplacení 4.575 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
31. 03. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
jízdné
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 18a z. č. 111/1994 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
vyhl. č. 175/2000 Sb.
§ 2578 z. č. 89/2012 Sb.

18 C 10/2021-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu Mgr Gabrielou Hanákovou jako samosoudkyní ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa]

zastoupený advokátem [titul]. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa], [obec]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

bytem [adresa]

o zaplacení 4.575 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1.525 Kč s 10% úrokem z prodlení z částky 1.525 Kč od 30.1.2020 do zaplacení, částku 1.525 Kč s 10% úrokem z prodlení z částky 1.525 Kč od 3.3.2020 do zaplacení a částku 1.525 Kč s 10% úrokem z prodlení z částky 1.525 Kč od 11.3.2020 do zaplacení, to vše do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1.489 Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta žalobce

Odůvodnění:

1. Předmětem řízení je pohledávka žalobkyně za žalovaným vzniklá z titulu neuhrazeného jízdného a přirážky k jízdnému ze dne 29.1.2020 ve 13:42 hodin, kdy žalovaný jel tramvajovou linkou [číslo] (zastávka [ulice]), ze dne 2.3.2020 ve 13:41, kdy žalovaný jel tramvajovou linkou [číslo] (zastávka [ulice]) a ze dne 10.3.2020 v 9:07 hodin, kdy žalovaný jel tramvajovou linkou [číslo] (zastávka Vojenská nemocnice).

2. Soud ve věci rozhodoval dle ust. § 115a o.s.ř. bez nařízení jednání za souhlasu stran na základě listinných důkazů.

3. Na základě listinných důkazů vzal soud ohledně stručného skutkového stavu věci za prokázáno, že v řízení bylo prokázáno, že žalovaný dne 29.1.2020 ve 13:42 hodin uskutečnil jízdu bez platného jízdního dokladu tramvajovou linkou [číslo] (místo kontroly [ulice]), dne 2.3.2020 ve 13:41 uskutečnil jízdu bez platného jízdního dokladu tramvajovou linkou [číslo] (místo kontroly [ulice]) a dne 10.3.2020 v 9:07 hodin uskutečnil jízdu bez platného jízdního dokladu tramvajovou linkou [číslo] (místo kontroly Vojenská nemocnice), přičemž dopravu těmito linkami zajišťuje a provozuje žalobkyně. O těchto skutečnostech byly sepsány zápisy o přepravní kontrole ([číslo] [číslo] [číslo])), které uskutečnila pověřená osoba žalobkyně. Při přepravní kontrole žalobkyně vyzvala žalovaného k úhradě jízdného a přirážky k jízdnému, avšak žalovaný jízdné ani přirážku k jízdnému neuhradil. Cena základního jízdného je dle Smluvních přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému [územní celek] (dále jen„ smluvní přepravní podmínky“) a Tarifu Integrovaného dopravního systému [územní celek] (dále jen„ tarif“) 25 Kč. Výše přirážky k jízdnému činí dle sjednaných smluvních přepravních podmínek a tarifu částku 1 500 Kč v souladu s § 18a odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě.

4. Soud v projednávané věci aplikoval zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen„ občanský zákoník“). Podle § 2550 občanského zákoníku se smlouvou o přepravě osoby dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné. Podle § 2578 občanského zákoníku podrobnější úpravu přepravy osob a věcí stanoví jiný právní předpis, zejména předpisy, kterými se stanoví přepravní řády, nestanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropských společenství. Výše přirážky k jízdnému stanoví dopravce ve Smluvních přepravních podmínkách a uvede v tarifu. Podle § 49 odst. 3 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou, drážní a silniční osobní dopravu, uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Podle § 18a zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě cestující je dále povinen na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu. Podle § 18a odst. 3 téhož zákona, výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Přirážka za porušení podmínek stanovených přepravním řádem činí nejvýše 1 500 Kč.

5. Soud dospěl k závěru, že podaná žaloba je důvodná. Žalovaný použil k přepravě vozidla, které provozuje žalobkyně. Vzhledem k tomu, že žalovaný cestoval vozidlem žalobkyně bez platného jízdního dokladu a při přepravní kontrole se neprokázal platným jízdním dokladem, má žalobkyně právo na úhradu ceny jízdného ve výši 25 Kč x 3 za tři jízdy a úhradu přirážky k jízdnému ve výši 1 500 Kč x 3 za tři jízdy. Splatnost ceny jízdného a přirážky k jízdnému nastala dle čl. 9 odst. 12 smluvních přepravních podmínek ke dni, kdy byl žalovaný vyzván při přepravní kontrole k zaplacení jízdného a přirážky k němu, tedy dne 29.1.2020, 2.3.2020 a 10.3.2020. Vzhledem k tomu, že žalovaný požadovanou částku neuhradil ke dni splatnosti, ocitl se v prodlení ve smyslu § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. a žalobkyně má tedy právo také na úhradu zákonných úroků z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

6. O nákladech řízení rozhodl soud dle ust. § 142 odst. 1 občanského soudního řádu. Žalobkyně byla ve věci úspěšná, soud proto žalobkyni přiznal právo na náhradu nákladů řízení. Náklady řízení jsou tvořeny zaplaceným soudním poplatkem ve výši 400 Kč a dále náklady právního zastoupení žalobkyně. Ty jsou tvořeny odměnou advokáta dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, za tři úkony právní služby dle § 11 odst. 1 vyhlášky v plné výši (převzetí a příprava zastoupení, výzva k plnění, návrh ve věci samé). Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon činí dle § 14b odst. 1 písm. c) bod 1. vyhlášky 200 Kč. Za každý provedený úkon pak náleží žalobkyni náhrada hotových výdajů dle § 14b odst. 5 písm. a) vyhlášky ve výši á 100 Kč Celkem tedy náklady žalobkyně (včetně DPH ve výši 21 % z odměny a náhrad advokáta) činí 1 489 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o.s.ř.).

Nebude-li povinnost uložená tímto rozsudkem splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domáhat návrhem na výkon rozhodnutí, popř. exekuci.

Brno 31. března 2021

Mgr. Gabriela Hanáková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙