Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 17 C 521/2020-20

Jednací číslo:
17 C 521/2020-20
Soud:
Okresní soud v Liberci
Autor:
Uhlíř, Jan, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSLI:2021:17.C.521.2020.1
Předmět řízení:
zaplacení částky 2 000 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
31. 03. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
postoupení pohledávky
smlouva nájemní
Zmíněná ustanovení:
§ 1879 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2048 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2201 z. č. 89/2012 Sb.

17 C 521/2020-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Liberci rozhodl soudcem Mgr Janem Uhlířem ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátkou [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení částky 2 000 Kč

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 2 000 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se domáhala vydání rozhodnutí, kterým by bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni částku 2 000 Kč. Svůj nárok žalobkyně odůvodnila tak, že právní předchůdkyně žalobkyně – společnost [právnická osoba] (dále jen [právnická osoba]), je poskytovatelem služeb elektronických komunikací a se žalovaným uzavřela dne 14. 3. 2014 smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací [číslo] jejímž předmětem bylo též ujednání o pronájmu zařízení přijímacího zařízení – MODEM TECHNICOLOR [anonymizována dvě slova] WIFI EMTA ([anonymizována tři slova]) (dále jen Zařízení) jehož převzetí žalovaný stvrdil podpisem zakázkového listu dne 17. 3. 2014 Součástí smlouvy bylo též ujednání o smluvní pokutě ve výši 2 000 Kč pro případ nevrácení pronajatého zařízení ve lhůtě 14 dnů ode dne ukončení Smlouvy. [anonymizována dvě slova] odstoupila od Smlouvy dopisem ze dne 9. 12. 2014 pro porušení povinnosti žalovaným hradit cenu za poskytované služby řádně a včas. Jelikož žalovaný ve stanovené lhůtě [právnická osoba] předmětné zařízení nevrátil, nárokuje smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31. 1. 2019 uzavřené mezi právní předchůdkyní žalobkyně společností [právnická osoba] a žalobkyní došlo k postoupení pohledávky za žalovaným na žalobkyni.

2. Žalovaný se k výzvě soudu, zda souhlasí s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, nevyjádřil. Soud proto postupoval podle § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen „o.s.ř.“) a ve věci rozhodl bez nařízení jednání, když vycházel z obsahu spisu a předložených listinných důkazů. Výzva spolu se žalobou byla žalovanému doručena náhradním způsobem (§ 49 odst. 4 o.s.ř.).

3. Soud dospěl k následujícímu závěru o skutkovém stavu. Právní předchůdkyně žalobkyně – společnost [právnická osoba], uzavřela se žalovaným dne 14. 3. 2014 Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací [číslo] součástí Smlouvy bylo též ujednání o nájmu zařízení MODEM TECHNICOLOR [anonymizována dvě slova] WIFI EMTA ([anonymizována tři slova]). Zařízení bylo žalovanému předáno dne 17. 3. 2014 a žalovaný se zavázal za toto zařízení hradit žalobkyni pravidelný měsíční nájem. Jelikož žalovaný nehradil vyúčtované ceny za poskytnuté služby, [právnická osoba] dopisem ze dne 9. 12. 2014 odstoupila od Smlouvy Smlouva obsahuje ujednání o povinnosti žalovaného vrátit zapůjčené zařízení ve lhůtě 14 dnů ode dne ukončení Smlouvy, pro případ nevrácení zařízení byla ujednána smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč. Žalovaný předmětné zařízení do dnešního dne nevrátil.

4. Soud po právní stránce věc posoudil tak, že mezi právní předchůdkyní žalobkyně a žalovaným došlo k uzavření smlouvy o nájmu dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanského zákoníku“), na jejímž základě přenechala [anonymizována dvě slova] žalovanému k dočasnému užívání sjednaný předmět nájmu, tj. zařízení MODEM TECHNICOLOR [anonymizována dvě slova] WIFI EMTA ([anonymizována tři slova]). Jelikož žalovaný pronajaté Zařízení po ukončení smluvního vztahu [anonymizována dvě slova] nevrátil, je povinen též uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. Požadavek na uhrazení smluvní pokuty pak nachází oporu v ustanovení § 2048 občanského zákoníku. K postoupení pohledávky došlo v souladu s ustanovením § 1879 občanského zákoníku. Žalovaný zůstal v řízení nečinný, nepředložil ani neoznačil důkazy k prokázání úhrady dlužné částky, případně důkazy prokazující, že jeho povinnost zanikla na základě jiné skutečnosti. Naopak tvrzení obsažená v žalobě jsou prokazována předloženým listinnými důkazy. Vzhledem k výše uvedenému soud shledal žalobu důvodnou a vyhověl jí v plném rozsahu

5. Povinnost zaplatit úrok z prodlení soud vyslovil s ohledem na ustanovení § 1970 občanského zákoníku ve spojení s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., jelikož žalovaný se ocitl v prodlení se zaplacením svého peněžitého dluhu.

6. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, dále jen „a. t., sestávající z částky 200 Kč za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů po 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o. s. ř.)

Nebude-li plněno, co ukládá vykonatelné rozhodnutí, lze se domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí.

Liberec 31. března 2021

Mgr. Jan Uhlíř

soudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙