Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 17 C 517/2020- 21

Jednací číslo:
17 C 517/2020- 21
Soud:
Okresní soud v Liberci
Autor:
Uhlíř, Jan, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSLI:2021:17.C.517.2020.1
Předmět řízení:
zaplacení částky 5 395,10 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
14. 04. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 2079 z. č. 89/2012 Sb.

17 C 517/2020- 21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr Janem Uhlířem ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

pro zaplacení částky 5 395,10 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 5 395,10 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Předmětem řízení je nárok žalobkyně na zaplacení 5 395,10 Kč. Uplatněný nárok plyne z mezi účastníky uzavřené smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek a služeb elektronických komunikací [číslo] ze dne 17. 8. 2018 k telefonnímu číslu [tel. číslo] a dohody o splátkách ceny [anonymizováno], kterou byla sjednána koupě koncového zařízení Huawei P20 lite Klein Blue v hodnotě 5 977 Kč. Účastníci si sjednali úhradu kupní ceny ve splátkách v rámci měsíčního vyúčtování služeb. Žalobkyně na základě smlouvy poskytovala služby elektronických komunikací a zprostředkovávala za splnění smluvních podmínek přístup ke službám třetích stran, které žalované následně vyúčtovala spolu se splátkami na koncové zařízení. Za období od 10. 9. 2018 do 9. 4. 2019 žalovaný žalobkyni dle vyúčtování neuhradil celkem 29 464,64 Kč, z toho 5 400 Kč představovaly splátky předmětného zboží. V důsledku interního zaokrouhlování žalobkyně se uvedená částka upravila ve prospěch žalovaného na celkovou částku 5 395,10 Kč.

2. Žalobkyně s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasila. Žalovaný se k výzvě soudu rozhodnout ve věci bez nařízení jednání nevyjádřil, a proto soud postupoval podle § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen občanský soudní řád, a ve věci rozhodl bez nařízení jednání, když vycházel z obsahu spisu a předložených listinných důkazů. Žalovanému byla tato výzva spolu se žalobou doručena náhradním způsobem (§ 49 odst. 4 občanského soudního řádu).

3. Soud dospěl k následujícímu závěru o skutkovém stavu věci. Mezi účastníky byla uzavřena smlouva o poskytování zvýhodněných podmínek a služeb elektronických komunikací [číslo] ze dne 17. 8. 2018 k telefonnímu číslu [tel. číslo]. Účastníci si dohodou o splátkách [číslo] ujednali, že kupní cena mobilního telefonu Huawei P20 lite Klein Blue ve výši 5 977 Kč bude žalovaným uhrazena po 18 splátkách ve výši 300 Kč, přičemž z toho 577 Kč žalovaný již uhradil. Jednotlivé měsíční splátky měly být hrazeny na základě měsíčního vyúčtování služeb. Za období od 10. 9. 2018 do 9. 4. 2019 byly žalovanému vyúčtovány mimo jiné splátky uvedeného zboží v celkové hodnotě 5 400 Kč, konkrétně se jedná o vyúčtování [číslo] [číslo] [číslo] [číslo] [číslo] [číslo] [číslo]. Žalovaný, přestože byl upomínán, žalobkyni do dnešního dne ničeho neuhradil.

4. Na základě shora uvedeného závěru o skutkovém stavu věci soud po právní stránce věc posoudil následovně. Pokud jde o koupi zařízení žalovaný měl podle § 2079 odst. 1 o. z. povinnost uhradit kupní cenu zboží, které zakoupil od žalobkyně, přičemž tato povinnost byla specifikována dohodami o splátkách tak, část kupní ceny měla být uhrazena při převzetí zboží, zbytek byl žalovaný povinen uhradit ve splátkách s tím, že v případě prodlení s úhradou některé ze splátek, respektive s úhradou vyúčtovaných služeb delším než 30 dnů po splatnosti bylo ujednáno právo žalobkyně na vyrovnání celé zbývající části pohledávky. Žalobkyně toto právo uplatnila, čímž žalovanému vznikla povinnost uhradit celou zbývající část dluhu, která vzhledem k uhrazené částce při převzetí zboží činí 5 400 Kč. Protože žalovaný v průběhu řízení nepředložil ani neoznačil žádný důkaz, který by prokazoval úhradu dlužné části kupní ceny za předmětné zboží, případně jinou skutečnost, na základě které by jeho povinnost zanikla, soud shledal žalobu důvodnou a v plném rozsahu jí vyhověl.

5. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 občanského soudního řádu, tak, že žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, přiznal nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu (dále jen „advokátní tarif”) ve spojení s a § 14b odst. 1 bod 1, § 8 odst. 1 advokátního tarifu za tři úkony právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a), písm. d) advokátního tarifu (převzetí a příprava zastoupení, sepis předžalobní výzvy, sepis návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu) realizované před podáním návrhu ve věci v celkové výši 600 Kč, tři paušální náhrady výdajů v celkové výši 300 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) advokátního tarifu a náhradu daně z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o. s. ř.)

Nebude-li plněno, co ukládá vykonatelné rozhodnutí, lze se domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí.

Liberec 14. dubna 2021

Mgr. Jan Uhlíř

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙