Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 17 C 494/2020-32

Jednací číslo:
17 C 494/2020-32
Soud:
Okresní soud v Liberci
Autor:
Uhlíř, Jan, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSLI:2021:17.C.494.2020.1
Předmět řízení:
zaplacení částky 894 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
31. 03. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
pojištění
postoupení pohledávky
Zmíněná ustanovení:
§ 1879 z. č. 89/2012 Sb.
§ 3 z. č. 168/1999 Sb.
§ 13 z. č. 168/1999 Sb.

17 C 494/2020-32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Liberci rozhodl soudcem [titul] Janem Uhlířem ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení částky 894 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 894 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 894 Kč od 3. 6. 2019 do zaplacení a částku 1 200 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Předmětem řízení je nárok žalobkyně na zaplacení částky 894 Kč s příslušenstvím, vyplývající z pojistné smlouvy [číslo] uzavřené mezi žalovaným a právní předchůdkyní žalobkyně – společností [právnická osoba] (dále jen právní předchůdkyně žalobkyně), kterou bylo sjednáno pojištění vozidla„ [anonymizována tři slova]“, jehož předmětem bylo pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ("povinné ručení"), a to vozidla Škoda, typ Octavia, [registrační značka]. Sjednáno bylo roční pojistné ve výši 3 187 Kč s pololetní splatností po 1 642 Kč, s počátkem pojištění ke dni 24. 8. 2018. Žalovaný na sjednaném pojistném dle výše uvedené pojistné smlouvy dluží částku 894 Kč za období ode dne 24. 2. 2019 do dne 2. 6. 2019. Pohledávka za žalovaným byla na základě smlouvy o postoupení pohledávek ve znění dodatku ze dne 31. 3. 2020 postoupena na žalobkyni.

2. Žalobkyně s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání souhlasila. Žalovaný se k výzvě soudu rozhodnout věc bez nařízení jednání nevyjádřil, a proto soud postupoval podle § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), a ve věci rozhodl bez nařízení jednání, když vycházel z obsahu spisu a předložených listinných důkazů. Žalovanému byla tato výzva spolu se žalobou doručena náhradním způsobem (§ 49 odst. 4 o. s. ř.).

3. Z předložených písemných důkazů soud dospěl k závěru, že mezi právní předchůdkyní žalobkyně a žalovaným byla uzavřena pojistná smlouva [číslo] kterou bylo sjednáno pojištění vozidla, jehož předmětem bylo pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ("povinné ručení"), a to vozidla Škoda, typ Octavia, [registrační značka] Počátek pojištění byl sjednán ode dne 24. 8. 2018 s roční pojistným ve výši 3 187 Kč s pololetní splatností po 1 642 Kč. Pojistné dle výše uvedené pojistné smlouvy činí 894 Kč za období ode dne 24. 2. 2019 do dne 2. 6. 2019.

4. Soud posoudil věc po právní stránce tak, že předmětný závazkový vztah se řídí ustanovením § 3 zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 tohoto zákona má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo. Žalovaný, přestože byl upomínán, dluží na pojistném částku 894 Kč za období ode dne 24. 2. 2019 do dne 2. 6. 2019. K postoupení pohledávky došlo v souladu s ustanovení § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Žalovaný v průběhu řízení nepředložil ani neoznačil žádný důkaz, který by prokazoval úhradu dlužného pojistného, případně jinou skutečnost, na základě které by povinnost žalovaného zanikla. Vzhledem k výše uvedenému soud shledal žalobu důvodnou a v plném rozsahu jí vyhověl. Soud žalobkyni přiznal i úrok z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

5. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) sestávající z částky 200 Kč za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů ve výši 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o.s.ř.).

Jestliže žalovaný dobrovolně nesplní povinnosti uložené tímto rozhodnutím, může žalobkyně podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuční návrh.

Liberec 31. března 2021

Mgr. Jan Uhlíř

soudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙