Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 17 C 473/2020-21

Jednací číslo:
17 C 473/2020-21
Soud:
Okresní soud v Liberci
Autor:
Uhlíř, Jan, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSLI:2021:17.C.473.2020.1
Předmět řízení:
1 494 Kč s příslušenstvím

Datum vydání:
31. 03. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 1939 z. č. 89/2012 Sb.

17 C 473/2020-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Liberci rozhodl soudcem Mgr Janem Uhlířem ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně] zastoupená advokátem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o 1 494 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 1 494 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Předmětem řízení je nárok žalobkyně na zaplacení 1 494 Kč. Uplatněný nárok plyne z mezi účastníky uzavřené smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek a služeb elektronických komunikací [číslo] ze dne 16. 4. 2017 k telefonnímu číslu [tel. číslo]. Za období od 16. 4. 2017 do 15. 7. 2017 žalovaný žalobkyni dle vyúčtování neuhradil celkem 8 251 Kč, z toho za služby třetím stranám neuhradil částku 1 494 Kč, konkrétně 725 Kč za SMS platby a 770 Kč za [anonymizováno]. V důsledku interního zaokrouhlování žalobkyně se uvedená částka upravila ve prospěch žalovaného na 1 494 Kč. Dlužné částky žalobkyně žalovanému vyúčtovala fakturou [číslo] [číslo] [číslo].

2. Žalovaný se k výzvě soudu rozhodnout ve věci bez nařízení jednání nevyjádřil, a proto soud postupoval podle § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř., a ve věci rozhodl bez nařízení jednání, když vycházel z obsahu spisu a předložených listinných důkazů. Žalovanému byla tato výzva spolu se žalobou doručena náhradním způsobem (§ 49 odst. 4 o.s.ř.).

3. Soud dospěl k následujícímu závěru o skutkovém stavu věci. Na základě potvrzení o uzavření smlouvy [číslo] ze dne 16. 4. 2017 byla mezi účastníky uzavřena smlouva o poskytování zvýhodněných podmínek a služeb elektronických komunikací k telefonnímu číslu [tel. číslo]. Na základě uvedené smlouvy žalobkyně žalovanému poskytovala služby třetím stranám a na konci zúčtovacího období je žalovanému vyúčtovala. Za období od 16. 4. 2017 do 15. 7. 2017 žalobkyně žalovanému vyčíslila za služby třetím stranám k telefonnímu číslu [tel. číslo] částku 1 494 Kč, a to za SMS platby částku 725 Kč a za [anonymizováno] částku 770 Kč, konkrétně se jedná o faktury [číslo] [číslo] [číslo]. Žalovaný, přestože byl upomínán, žalobkyni do dnešního dne ničeho neuhradil.

4. Na základě shora uvedeného závěru o skutkovém stavu věci soud po právní stránce věc posoudil následovně. Žalovaný byl ve smyslu § 1939 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku jako poukázaný vůči poskytovatelům služeb třetích stran, tedy poukazatelům, povinen plnit ve prospěch žalobkyně, jako poukazníka, neboť poskytovatelé služeb třetích stran umožnili žalobkyni, aby platby od účastníků vybírala. Protože žalovaný v průběhu řízení nepředložil ani neoznačil žádný důkaz, který by prokazoval úhradu dlužné částky, případně jinou skutečnost, na základě které by jeho povinnost zanikla, soud shledal žalobu důvodnou a v plném rozsahu jí vyhověl.

5. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o.s.ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a.t.”) sestávající z částky 200 Kč za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů ve výši 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a.t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o. s. ř.).

Nebude-li plněno, co ukládá vykonatelné rozhodnutí, lze se domáhat po jeho právní moci výkonu rozhodnutí.

Liberec 31. března 2021

Mgr. Jan Uhlíř

soudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙