Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 16 C 233/2020-29

Jednací číslo:
16 C 233/2020-29
Soud:
Městský soud v Brně
Autor:
Král, Miroslav, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:MSBR:2021:16.C.233.2020.1
Předmět řízení:
zaplacení 4.434 Kč s příslušenstvím - faktura

Datum vydání:
15. 02. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
dodávky energie
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 50 z. č. 458/2000 Sb.

16 C 233/2020-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr Miroslavem Králem jako samosoudcem ve věci

žalobce: ; [právnická osoba], IČO: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupený advokátem [titul]. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa], [obec a číslo]

proti

žalované: ; [celé jméno žalované], narozená dne [datum]

bytem [adresa žalované]

o zaplacení 4.434 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 4.434 Kč s 10% úrokem z prodlení ročně z částky 4.434 Kč od 21.11.2019 do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 1.489 Kč k rukám právního zástupce žalobce, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobce se svojí žalobou podanou k Městskému soudu v Brně domáhal vydání rozhodnutí, jímž by žalovaná byla uznána povinnou zaplatit žalobci částku 4.434 Kč s příslušenstvím představující nezaplacenou fakturu [číslo] splatnou dne 20.11.2019 za dodávku elektřiny, za období od 12.6.2019 do 24.10.2019 v souvislosti s uzavřenou smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny [číslo] ze dne 10.6.2019.

2. Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

3. Z provedeného dokazování dospěl soud k následujícímu skutkovému závěru. Ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí ze dne 1.6.2019 soud zjistil, že žalobce uvedeného dne uzavřel s žalovanou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, ve které se žalobce zavázal dodávat žalované elektřinu do odběrného místa [obec], [ulice a číslo] a žalovaná se zavázala za odebranou elektrickou energii platit dodavateli cenu v souladu s cenovou regulací, a to za podmínek ve smlouvě dále uvedených. Z mimořádné faktury za elektřinu [číslo] ze dne 6.11.2019 soud zjistil, že žalobce vyúčtoval žalované za období od 12.6.2019 do 24.10.2019 odběr elektrické energie v celkové částce 4.434,06 Kč. Splatnost faktury nastala dnem 20.11.2019. Z předžalobní výzvy k úhradě závazku ze dne 12.6.2020 soud zjistil, že žalovaná byla písemně vyzvána zástupcem žalobce k zaplacení dlužné částky nejpozději do 7 dnů od doručení této výzvy.

4. Po provedeném dokazování a po jeho právním zhodnocení dospěl soud k závěru, že podaná žaloba je důvodná, neboť v řízení bylo prokázáno, že mezi žalobcem a žalovanou vznikl závazek uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dle § 50 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. V tomto závazku vystupoval žalobce jako dodavatel elektřiny a žalovaná jako zákazník. Žalovaná porušila svoji povinnost vyplývající z tohoto závazkového vztahu, když nezaplatila žalobci úhradu za dodávku elektřiny, za období od 12.6.2019 do 24.10.2019 v celkové výši 4.434,06 Kč, zaokrouhleno 4.434 Kč. Vzhledem k tomu, že žalovaná se dostala do prodlení se splacením svého peněžitého dluhu, vzniklo žalobci právo požadovat po žalované vedle zaplacení dlužné jistiny i příslušenství pohledávky, které je představováno úroky z prodlení dle § 1970 o.z. Výše úroků z prodlení mezi účastníky shledána nebyla a proto soud považuje za ujednanou výši úroků výši úroků z prodlení stanovenou nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Lhůta k zaplacení dlužné částky byla soudem stanovena ve lhůtě 3 dnů s odkazem na ust. § 160 odst. 1 o.s.ř.

5. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy soud plně úspěšnému žalobci přiznal účelně vynaložené náklady tohoto řízení, spočívající v zaplaceném soudním poplatku ve výši 400 Kč, jakož i v nákladech za právní zastoupení, a to za tři úkony právní služby po 200 Kč, tři režijní paušály po 100 Kč, to vše vyjma SOPu vynásobeno o 21% DPH (§ 14b odst. 1,5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a § 137 odst. 3 o.s.ř.) tedy celkem 1.489 Kč, z čehož DPH představuje 189 Kč.

6. S ohledem na výši předmětu tohoto sporu podléhá odůvodnění tohoto rozhodnutí ustanovení § 157 odst. 4 o.s.ř.

7. Protože byly splněny všechny zákonné předpoklady pro postup dle § 115a o.s.ř., soud ve věci vyhlásil rozhodnutí, aniž by nařídil jednání.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat svého nároku návrhem na výkon soudního rozhodnutí nebo exekucí.

Brno 15. února 2021

JUDr. Miroslav Král

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙