Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 17 C 41/2021- 15

Jednací číslo:
17 C 41/2021- 15
Soud:
Okresní soud v Liberci
Autor:
Uhlíř, Jan, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:OSLI:2021:17.C.41.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení částky 716,00 Kč s přísl.

Datum vydání:
14. 04. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
pojištění
Zmíněná ustanovení:
§ 2758 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2782 z. č. 89/2012 Sb.

17 C 41/2021- 15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Liberci rozhodl samosoudcem [titul] Janem Uhlířem ve věci

žalobkyně: [osobní údaje žalobkyně]

zastoupené advokátkou [titul]. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa]

proti

žalované: [osobní údaje žalované]

o zaplacení částky 716 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 716 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 516 Kč od 26. 6. 2019 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 1 489 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně.

Odůvodnění:

1. Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, kterým by žalované bylo uloženo zaplatit částku 716 Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně z částky 516 Kč od 26. 6. 2019 do zaplacení. Uplatněný nárok vyplývá z mezi účastníky uzavřené pojistné smlouvy [číslo] o [anonymizována čtyři slova], na základě které měla žalovaná hradit žalobkyni pojistné ve výši 3 096 Kč ročně s měsíční splatností po 258 Kč. Pojistná smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s počátkem pojištění 26. 1. 2017. Dluh představuje částku 516 Kč, což je alikvotní část ročního pojistného za dobu od 26. 4. 2019 do 25. 6. 2019 a 200 Kč jako poplatek za odeslání upomínky dle smluvních ujednání.

2. Žalobkyně s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání souhlasila. Žalovaný se k výzvě soudu rozhodnout věc bez nařízení jednání nevyjádřil, a proto soud postupoval podle § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen o.s.ř., a ve věci rozhodl bez nařízení jednání, když vycházel z obsahu spisu a předložených listinných důkazů. Žalovanému byla tato výzva spolu se žalobou doručena.

3. Soud posoudil věc po právní stránce tak, že závazkový vztah mezi účastníky se řídí ustanovením § 2758 a násl. občanského zákoníku s tím, že v souladu s ustanovením § 2782 odst. 1 občanského zákoníku má pojistitel právo na pojistné za dobu trvání pojištění. Žalovaná tím, že nezaplatila pojistné za období ode dne 26. 4. 2019 do dne 25. 6. 2019 v celkové výši 516 Kč, nesplnila svoji povinnost včas a řádně hradit žalobkyni pojistné, k čemuž se zmíněnou smlouvou zavázala. Žalobkyně se dále domáhala nákladů za vyhotovení a odeslání upomínky na dlužné pojistné ve výši 200 Kč. Žalovaná v průběhu řízení nepředložila ani neoznačila žádný důkaz, který by prokazoval úhradu dlužného pojistného, případně jinou skutečnost, na základě které by povinnost žalované zanikla. Vzhledem k výše uvedenému proto soud shledal žalobu důvodnou a v plném rozsahu jí vyhověl.

4. Protože žalovaná svoji povinnost k úhradě dlužné částky nesplnila řádně a včas, je v prodlení. Žalobkyni proto vznikl v souladu s § 1970 občanského zákoníku nárok na úrok z prodlení. Jelikož žalobkyně požaduje ve vztahu k dlužnému pojistnému výši úroků z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., je její nárok i v této části po právu a soud žalobě i v tomto směru vyhověl.

5. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o. s. ř. tak, že přiznal žalobkyni, jež byla v řízení zcela úspěšná, nárok na náhradu nákladů řízení v částce 1 489 Kč Tyto náklady sestávají ze zaplaceného soudního poplatku v částce 400 Kč a nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží odměna stanovená dle § 6 odst. 1 a § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, (dále jen „a. t.”) sestávající z částky 200 Kč za každý ze tří úkonů právní služby realizovaných před podáním návrhu ve věci včetně tří paušálních náhrad výdajů ve výši 100 Kč dle § 14b odst. 5 písm. a) a. t. a daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z částky 900 Kč ve výši 189 Kč.

Poučení:

Proti tomu tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o.s.ř.).

Nebude-li uložená povinnost splněna dobrovolně, lze se domáhat soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Liberec 14. dubna 2021

Mgr. Jan Uhlíř

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙