Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 16 C 18/2021-60

Jednací číslo:
16 C 18/2021-60
Soud:
Městský soud v Brně
Autor:
Král, Miroslav, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:MSBR:2021:16.C.18.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení 9.000 Kč s příslušenstvím - úvěr

Datum vydání:
23. 03. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
elektronický podpis
peněžité plnění
postoupení pohledávky
smlouva o úvěru
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1879 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.

16 C 18/2021-60

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Brně rozhodl předsedou senátu JUDr Miroslavem Králem jako samosoudcem ve věci

žalobce: ; [právnická osoba], IČO: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupený advokátem [titul]. [jméno] [jméno]

sídlem [adresa], [obec]

proti

žalovanému: ; [titul] [celé jméno žalovaného], narozený dne [datum]

bytem [adresa žalovaného]

o zaplacení 9.000 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 9.000 Kč s 8,05% úrokem z prodlení ročně z částky 9.000 Kč od 17.8.2017 do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku 1.489 Kč k rukám právního zástupce žalobce, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobce se svojí žalobou podanou k Městskému soudu v Brně domáhal vydání rozhodnutí, jímž by žalovaný byl uznán povinným zaplatit žalobci částku 9.000 Kč s příslušenstvím představující nevrácený poskytnutý úvěr ve výši 9.000 Kč, jež byl žalovanému poskytnut na základě uzavřené smlouvy o úvěru dne 7.8.2017, kdy splatnost poskytnuté částky nastala dnem 16.8.2017. Ačkoliv žalovaný úvěr v poskytnuté výši čerpal, vůbec, natož do uvedeného data poskytnuté finanční prostředky žalobci či právnímu předchůdci žalobce nevrátil.

2. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

3. Městský soud v [obec] provedl důkaz smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 20.12.2019, smlouvou o úvěru ze dne 7.8.2017, potvrzením o provedené platbě vystavené dne 7.8.2017, výpisem [číslo] oznámením o postoupení pohledávky ze dne 22.1.2020 a výzvou k úhradě před podáním žaloby ze dne 22.1.2020 včetně poštovního podacího razítka, ze kterých soud zjistil a vzal za prokázáno, že žalobce předložil nepodepsanou smlouvu o úvěru, jež je datována dne 7.8.2017. Dne 7.8.2017 bylo vystaveno potvrzení o provedené platbě z účtu společnosti [právnická osoba], ze kterého vyplývá, že částka 9.000 Kč byla převedena na účet č. [bankovní účet] dne 7.8.2017. Z výpisu [číslo] soud zjistil, že dne 16.8.2017 nastala splatnost poskytnuté částky 9.000 Kč a tato měla být vrácena na účet č. [bankovní účet]. Podáním ze dne 22.1.2020 byl žalovaný seznámen s postoupením pohledávky na žalobce a současně byl vyzván k úhradě dlužné částky.

4. Po provedeném dokazování dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná, byť z jiného důvodu, než uvádí žalobce ve své žalobě, kde tvrdil, že prostřednictvím jeho internetových stránek byla uzavřena smlouva na dálku. Z žádného z předložených důkazů však nevyplynulo, že by žalovaný s uzavřením smlouvy souhlasil. Předložená smlouva není žalovaným podepsána a z žádného důkazu není možné ani jednoznačně určit jednající osobu, která identifikační znaky žalovaného poskytla. Na dálku fyzicky podepsaná smlouva umožnuje odborně posoudit pravost podpisu osoby. Způsob uzavírání smluv zvolený žalobcem neumožňuje žádnou, alespoň relativní možnost identifikace osoby, přičemž k jednoznačné identifikaci jednající osoby při elektronické komunikaci slouží především kvalifikovaný elektronický podpis. Dále možnost sjednat mezi účastníky jiný způsob identifikace osoby prostřednictvím elektronických prostředků, ale dohoda o tomto způsobu musí být smluvně uzavřena způsobem, který dovoluje jednoznačně identifikovat jednající osoby dle zákonných prostředků a nikoliv dohodnutým způsobem, jelikož ten je možné použít až po účinnosti smlouvy.

5. Pokud se týká právního posouzení, dospěl soud k závěru, že k soudu podaná žaloba je důvodná, ačkoliv nebylo prokázáno uzavření shora uvedené smlouvy o úvěru. Věřitel však poskytl žalovanému finanční prostředky, které nebyly žalovaným jako dlužníkem dosud uhrazeny. Žalovaný byl ve sporu neaktivní, netvrdil ani neprokázal, že by dlužnou částku, byť jen zčásti uhradil. Věřiteli tak vznikl nárok ve smyslu ust. § 2991 občanského zákona na vydání bezdůvodného obohacení, jež v daném případě představuje částku 9.000 Kč, která byla jak vyplývá z potvrzení o provedené platbě ze dne 7.8.2017 poukázána na účet č. [bankovní účet], jehož majitelem byl ke dni 7.8.2017 žalovaný, jak vyplývá ze sdělení [právnická osoba] Pohledávka byla v mezidobí postoupena ve smyslu § 1879 o.z. na žalobce, který je tak oprávněný vymáhat. Soud tak žalobě vyhověl a zavázal žalovaného k úhradě dlužné částky ve výši 9.000 Kč včetně příslušenství, tj. úroku z prodlení v zákonné výši stanovené dle § 1970 o.z. ve spojení s vládním nařízením č. 351/2013 Sb. ve znění účinném k prvému dni prodlení. Lhůta k plnění byla soudem stanovena v rozsahu 3 dnů s odkazem na ust. § 160 odst. 1 o.s.ř.

6. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy soud plně úspěšnému žalobci přiznal účelně vynaložené náklady tohoto řízení, spočívající v zaplaceném soudním poplatku ve výši 400 Kč, jakož i v nákladech za právní zastoupení, a to za tři úkony právní služby po 200 Kč, tři režijní paušály po 100 Kč, to vše vyjma SOPu vynásobeno o 21% DPH (§ 14b odst. 1,5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a § 137 odst. 3 o.s.ř.) tedy celkem 1.489 Kč, z čehož DPH představuje 189 Kč.

7. S ohledem na výši předmětu tohoto sporu podléhá odůvodnění tohoto rozhodnutí ustanovení § 157 odst. 4 o.s.ř.

8. Protože byly splněny všechny zákonné předpoklady pro postup dle § 115a o.s.ř., soud ve věci vyhlásil rozhodnutí, aniž by nařídil jednání.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat svého nároku návrhem na výkon soudního rozhodnutí nebo exekucí.

Brno 23. března 2021

JUDr. Miroslav Král

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙