Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 C 28/2021-23

Jednací číslo:
18 C 28/2021-23
Soud:
Městský soud v Brně
Autor:
Hanáková, Gabriela, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:MSBR:2021:18.C.28.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení 1.805 Kč s příslušenstvím - pojistné

Datum vydání:
14. 04. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
pojištění odpovědnosti za škodu
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 2758 z. č. 89/2012 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 160 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1 z. č. 168/1999 Sb.
§ 2782 z. č. 89/2012 Sb.
§ 2804 z. č. 89/2012 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.

18 C 28/2021-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu Mgr Gabrielou Hanákovou jako samosoudkyní ve věci

žalobce: ; [pojišťovna], IČO: [osobní údaje žalobce]

zastoupený advokátem [titul]. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa], [obec]

proti

žalované: ; [právnická osoba], IČO: [osobní údaje žalované]

sídlem [adresa žalované]

o zaplacení 1.805 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 1.805 Kč s kapitalizovaným zákonným úrokem z prodlení ve výši 137 Kč od 9.11.2019 do 12.8.2020 do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1.489 Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokátky žalobce.

Odůvodnění:

1. Předmět řízení tvoří pohledávka žalobce za žalovanou vzniklá z titulu pojistné smlouvy [číslo] kterou uzavřeli účastníci ze začátkem pojištění dne 1.8.2013, když předmětem pojištění bylo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve vztahu k vozidlu značky Renault, typ [anonymizováno], [registrační značka] [anonymizováno], jednalo se o komplexní pojištění vozidla [anonymizováno]. První pojistné bylo sjednáno ve výši 2.848 Kč, pojistné období bylo roční, o případné úpravě výše pojistného byla žalovaná vyrozuměna dopisem. Pojištění zaniklo ke dni 8.11.2019 po marnému uplynutí 30 denní lhůty k úhradě dlužného pojistného. Dlužné období, kdy nebylo hrazeno pojistné, je od 1.8.2019 do 8.11.2019, výše dlužného pojistného tak představuje částku 1.805 Kč.

2. Soud ve věci rozhodoval dle ust. § 115a o.s.ř. bez nařízení jednání za souhlasu stran na základě listinných důkazů.

3. Ohledně stručného skutkového posouzení věci soud na základě listinných důkazů dovodil, že účastníci uzavřeli pojistnou smlouvu o komplexním pojištění vozidla – [anonymizováno] [číslo] dne 1.8.2013, předmětem bylo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla značky Renault, typ [anonymizováno], [registrační značka] [anonymizováno], účastníci si sjednali roční pojistné ve výši 2.998 Kč. Přípisem ze dne 17.9.2019 žalobce upomíná žalovanou o úhradu dlužné částky ve výši 5.864 Kč jako dlužného pojistného a nákladů spojených s vymáháním pojistného do 7.11.2019, současně byla žalovaná upozorněna, že pokud pojistné žalovaná ve stanovené lhůtě neuhradí, uplynutím této lhůty pojištění zanikne. Přípisem ze dne 21.11.2019 žalobce informoval žalovanou o ukončení pojistné smlouvy uplynutím dne 7.11.2019 z důvodu neplacení pojistného, dále zde byla výzva k úhradě dlužné částky 1.805 Kč. Žalobce dále doložil také dodejky od žalované k jednotlivým přípisům. Z bilance pojistné smlouvy [číslo] pak vyplývá výše dlužného pojistného 1.805 Kč, kdy sestává z částky 1.505 Kč jako dlužné pojistné za období od 1.8.2019 do 8.11.2019 a z částky 300 Kč jako nákladů za vymáhání. Žalovaná dlužnou částku neuhradila.

4. Podle ust. § 2758 odst. 1 o. z. (zák. č. 89/2012 Sb.) se pojistnou smlouvou pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost) a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.

5. Podle ust. § 2782 odst. 1 o. z. má pojistitel právo na pojistné za dobu trvání pojištění.

6. Podle ust. § 2804 o. z. upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání 1 měsíce ode dne doručení upomínky, zanikne pojištění marným uplynutím této lhůty.

7. Podle § 1 písm. a) zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„ zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“), tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen„ pojištění odpovědnosti“).

8. Podle § 3 odst. 1 věta prvá zák. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištění odpovědnosti vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem.

9. Podle § 12 odst. 1 písm. e) zák. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného a o této upomínce pojistitel současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejímu uplynutím dohodou prodloužit.

10. Podle § 13 odst. 2 věta prvá zák. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zanikne-li pojištění odpovědnosti před uplynutím lhůty, na kterou bylo pojištění sjednáno, má pojistitel právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění odpovědnosti zaniklo.

11. Ohledně stručného právního posouzení věci soud na základě skutkových závěrů dovodil, že účastníci uzavřeli pojistnou smlouvu dle ust. § 2758 a násl. o.z. a dle zák. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, na základě které vznikla žalované povinnost platit sjednané pojistné. Vzhledem k tomu, že žalovaná pojistné neplatila, žalobce ji upomenul o úhradu pojistného s poučením o případném zániku pojištění, žalovaná ani na výzvu dlužné pojistné neuhradila, proto došlo k ukončení pojistné smlouvy uplynutím lhůty stanovené k úhradě dlužného pojistného, a to zde dnem 7.11.2019 v souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. e) zák. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Žalobce má dle § 13 odst. 2 zák. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nárok na pojistné za dobu trvání pojistné smlouvy, nárok žalobce tedy je dán, kdy v částce 1.505 Kč představuje dlužné pojistné a v částce 300 Kč pak představuje náklady za vymáhání, celkem žalovaná žalobci dluží částku 1.805 Kč. Soud tedy shledal žalobu žalobce jako důvodnou, a proto jí vyhověl. Vyhověno bylo i pokud jde o požadované příslušenství, které je v souladu s ust. § 1970 o. z. a v souladu s vl. nař. č. 351/2013 Sb., žalobce zákonný úrok z prodlení kapitalizoval za období od 9.11.2019 do 12.8.2020 v částce 137 Kč, tuto částku tedy soud žalobci přiznal. Lhůta k plnění byla stanovena dle § 160 odst. 1 o.s.ř.

12. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy úspěšný žalobce má nárok na náhradu nákladů řízení, které u něj spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 400 Kč, v nákladech za právní zastoupení ve věci, které sestávají ze tří úkonů právní služby po 200 Kč dle vyhl. č. 177/1996 Sb. § 14b (převzetí zastoupení, výzva k plnění, žaloba), 3x paušál režijních výloh po 300 Kč dle vyhl. č. 177/1996 Sb. a v souladu s ust. § 137 odst. 3 o.s.ř. 21% daň z přidané hodnoty, celkem náklady řízení žalobce představují částku 1.489 Kč. V souladu s ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. pak soud uložil žalované zaplatit tyto náklady řízení žalobce k rukám jeho advokátky.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o.s.ř.).

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí a exekuce.

Brno 14. dubna 2021

Mgr. Gabriela Hanáková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙