Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 18 C 50/2021-12

Jednací číslo:
18 C 50/2021-12
Soud:
Městský soud v Brně
Autor:
Hanáková, Gabriela, Mgr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:MSBR:2021:18.C.50.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení 3.355 Kč s příslušenstvím - příspěvek za nepojištěné vozidlo

Datum vydání:
14. 04. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 202 z. č. 99/1963 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 4 z. č. 168/1999 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 149 z. č. 99/1963 Sb.
§ 137 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 nař.vl. č. 351/2013 Sb.

18 C 50/2021-12

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Brně rozhodl předsedkyní senátu Mgr Gabrielou Hanákovou jako samosoudkyní ve věci

žalobce: ; [název žalobkyně], IČO: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupený advokátem [titul]. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa], [obec a číslo]

proti

žalované: ; [právnická osoba], IČO: [osobní údaje žalované]

sídlem [adresa žalované]

o zaplacení 3.355 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 3.355 Kč s 10% úrokem z prodlení od 25.5.2020 do zaplacení do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1.368 Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokátky žalobce.

Odůvodnění:

1. Předmětem řízení byla pohledávka žalobce za žalovanou vzniklá z důvodu, že žalovaná jako vlastník/provozovatel motorového vozidla značky BMW 428 XDRIVE, [registrační značka], neměla sjednáno v období od 13.4.2019 do 29.5.2019 pojištění odpovědnosti. Za tuto dobu šlo o 47 dní po denní sazbě 65 Kč, což představuje částku 3.055 Kč. K tomu žalobce požaduje ještě částku 300 Kč jako náklady spojené s mimosoudním uplatněním práva.

2. Soud ve věci rozhodoval dle ust. § 115a o.s.ř. bez nařízení jednání za souhlasu stran na základě listinných důkazů.

3. Závěr ohledně stručného skutkovém posouzení věci soud na základě listinných důkazů dovodil takový, že žalobce zjistil, že vozidlo [registrační značka] bylo v období od 13.4.2019 do 29.5.2019 (47 dní) bez povinného pojištění, z registru vozidel pak žalobce zjistil, že vlastníkem/provozovatelem tohoto vozidla v této době byla žalovaná. Přípisem ze dne 9.4.2020 žalobce žalovanou vyzval k úhradě příspěvků do [anonymizována dvě slova] za toto období v částce 3.555 Kč, kdy předpis příspěvku vyplývá z počtu dní 47 x denní sazba 65 Kč, což představuje 3.055 Kč, a k tomu náklady uplatnění ve výši 300 Kč. Žalobce dále zasílal žalované upomínku o úhradu tohoto nedoplatku přípisem ze dne 23.7.2020, dále přípisem ze dne 4.9.2020, doložil také sledování zásilek, ze kterého vyplývá, že dne 8.10.2020 došlo k uložení zásilky – adresát nezastižen. Žalovaná žalobci dlužnou částku neuhradila.

4. Podle § 4 odst. 1 zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen„ zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“) jsou vlastník tuzemského vozidla a jeho provozovatel (dále jen„ osoba povinná k zaplacení příspěvku“) společně a nerozdílně povinni zaplatit [anonymizováno] příspěvek za každý den porušení povinnosti podle § 1 odst. 2; to neplatí, bylo-li vozidlo odcizeno.

5. Dle odst. 2 při určení osoby povinné k zaplacení příspěvku se má za to, že a) osoba zapsaná jako vlastník vozidla v registru silničních vozidel je vlastníkem vozidla a b) osoba zapsaná jako provozovatel vozidla v registru silničních vozidel je provozovatelem vozidla.

6. Dle odst. 3 výše příspěvku se vypočte jako součin počtu dní, kdy byla porušována povinnost podle § 1 odst. 2, a výše denní sazby podle druhu vozidla.

7. Dle odst. 4 osoba povinná k zaplacení příspěvku je povinna zaplatit [anonymizováno] náklady spojené s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek.

8. Dle odst. 5 výši denní sazby příspěvku, druhy vozidel pro účely denní sazby příspěvku a výši nákladů [anonymizováno] spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle odst. 4 stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

9. Dle odst. 6 povinnost zaplatit příspěvek a náklady [anonymizováno] podle odst. 4 zaniká, pokud [anonymizováno] do 1 roku ode dne vzniku povinnosti zaplatit příspěvek neodešle osobě povinné k zaplacení příspěvku výzvu k zaplacení příspěvku podle odst. 7, jde-li o osobu zapsanou jako vlastník či provozovatel vozidla v registru silničních vozidel. V ostatních případech lhůta 1 roku nezačne běžet dříve, než se [anonymizováno] prokazatelně dozví, kdo je vlastníkem či provozovatelem vozidla.

10. Dle odst. 7 výzva k zaplacení příspěvku musí obsahovat popis důvodů vzniku nároku na příspěvek, vyčíslení výše příspěvku a nákladů [anonymizováno], lhůtu ke splnění povinnosti zaplatit příspěvek v trvání nejméně 3é dní ode dne doručení výzvy, poučení adresáta o jeho právech a povinnostech včetně možnosti doložit [anonymizováno] okolnosti vylučující vznik nároku na příspěvek a poučení o možnosti kanceláře uplatnit nárok na zaplacení příspěvku a nákladů [anonymizováno] u soudu.

11. Ohledně stručného právního posouzení věci soud dovodil, že žaloba žalobce je důvodná, žalobce má nárok na úhradu příspěvku dle § 4 zák. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, neboť žalovaná neměla coby provozovatel/vlastník vozidla [registrační značka] 24 od dne 13.4.2019 do 29.5.2019 k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti. Žalobce žalovanou vyzýval k úhradě tohoto příspěvku, a to výzvami výše uvedenými, žalovaná nereagovala. Výše příspěvku se opírá o ust. § 4 odst. 3 zák. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, když se jedná o 47 dní s denní sazbou 65 Kč, celkem tedy 3.055 Kč, k tomu náklady uplatnění ve výši 300 Kč, celkem tedy 3.355 Kč. Soud proto žalobě jako důvodné vyhověl, když vyhověl i pokud jde o požadované příslušenství, které se opírá o ust. § 1970 o.z. a vl. nař. č. 351/2013 Sb. s tím, že prodlení je ode dne následujícího po uplynutí lhůty, kterou žalobce stanovil žalované v první výzvě k úhradě příspěvku.

12. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy žalobce byl ve věci úspěšný a přísluší mu proto náhrada nákladů řízení, které u něj spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 400 Kč, dále v nákladech za právní zastoupení, které sestávají ze 2,5 úkonů právní služby po 200 Kč dle vyhl. č. 177/1996 Sb. § 14b (převzetí zastoupení, jednoduchá výzva, žaloba), 3x paušál režijních výloh po 100 Kč dle vyhl. č. 177/1996 Sb. a v souladu s ust. § 137 odst. 3 o.s.ř. 21% daň z přidané hodnoty, celkem náklady řízení žalobce představují částku 1.368 Kč. V souladu s ust. § 149 odst. 1 o.s.ř. pak soud uložil žalované zaplatit tyto náklady řízení žalobce k rukám jeho advokátky.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné (§ 202 odst. 2 o.s.ř.).

Nesplní-li povinný dobrovolně povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím, může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí a exekuce.

Brno 14. dubna 2021

Mgr. Gabriela Hanáková

samosoudkyně

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙