Logo Justice.cz
JUSTICE.CZ

Rozhodnutí 36 C 15/2021-25

Jednací číslo:
36 C 15/2021-25
Soud:
Městský soud v Brně
Autor:
Kobza, Aleš, JUDr.
Identifikátor ECLI:
ECLI:CZ:MSBR:2021:36.C.15.2021.1
Předmět řízení:
zaplacení 1.525 Kč s příslušenstvím - pokuta

Datum vydání:
17. 03. 2021
Datum zveřejnění:
10. 06. 2021

Klíčová slova:
jízdné
oddlužení
peněžité plnění
Zmíněná ustanovení:
§ 14b vyhl. č. 177/1996 Sb.
§ 142 z. č. 99/1963 Sb.
§ 1970 z. č. 89/2012 Sb.
§ 7 vyhl. č. 175/2000 Sb.
§ 37 z. č. 266/1994 Sb.
§ 18a z. č. 111/1994 Sb.
§ 115a z. č. 99/1963 Sb.
§ 2 nař.vl. č. 351/2013 Sb.
§ 2550 z. č. 89/2012 Sb.
§ 157 z. č. 99/1963 Sb.

36 C 15/2021-25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v [obec] rozhodl předsedou senátu [titul] Alešem Kobzou jako samosoudcem ve věci

žalobce: ; IČO: [osobní údaje žalobce]

sídlem [adresa žalobkyně]

zastoupený advokátem [titul]. [jméno] [příjmení]

sídlem [adresa], [obec]

proti

žalované: ; [celé jméno žalované], narozená dne [datum]

bytem [adresa žalované]

o 1.525 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 1. 525 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 9,75 % ročně od 3. 3. 2019 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 1.489 Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku, k rukám advokáta žalobce.

Odůvodnění:

1. Předmětem řízení byla žaloba, kterou se žalobce domáhal po žalované zaplacení dlužného jízdného a přirážky k jízdnému, neboť žalovaná cestovala níže uvedeného dne vozidlem žalobce bez platné jízdenky.

2. V souladu s ustanovením § 115a o.s.ř. soud k projednání věci samé nenařizoval jednání, neboť ve věci bylo možno rozhodnout na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili.

3. Žalovaná se dne 2. 3. 2019, v 14.07 hod. na výzvu kontrolora žalobce neprokázala platným jízdním dokladem. Jednalo se o jízdu linky [číslo]. Žalovaná byla vyzvána, aby jízdné a přirážku k jízdnému zaplatila dopravci. Výše přirážky k jízdnému byla stanovena ve smluvních přepravních podmínkách a činila částku 1.500 Kč. Výše jízdného dle ceníku činila částku 25 Kč.

4. Na základě takto zjištěného skutkové stavu a po jeho právním posouzení soud žalobě v celém rozsahu vyhověl. Mezi žalobcem a žalovanou vznikl závazek uzavřením smlouvy o přepravě osoby podle § 2550 a násl. občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že žalovaná (cestující) nezaplatila žalobci (dopravci) jízdné, vznikla žalované povinnost zaplatit vedle jízdného i přirážku k jízdnému. Nárok žalobce na zaplacení jízdného vychází z ustanovení § 2550 občanského zákoníku. Nárok žalobce na zaplacení přirážky vychází z ustanovení § 37 zákona č. 266/1994 Sb. (v případě tramvaje a trolejbusu), § 18a zákona č. 111/1994 Sb. (v případě autobusu), § 7 vyhlášky č. 175/2000 Sb., Smluvních přepravních podmínek Integrovaného dopravního systému [územní celek]. Příslušenství je představováno úroky z prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 občanského zákoníku. Výše úroků z prodlení vychází z ustanovení § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

5. Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobci přísluší plná náhrada nákladů řízení v částce 1.489 Kč. Tato částka se sestává ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 400 Kč, 3 úkonů právní služby po 200 Kč podle § 6 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. a), d), § 14b odst. 1 písm. a), b, c) bod 1. vyhl. č. 177/1996 Sb., 3 režijních paušálů po 100 Kč (výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem, převzetí a příprava věci, písemné podání soudu) ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1, § 14b odst. 5 písm. a) vyhl. č. 177/1996 Sb., daně z přidané hodnoty ve výši 189 Kč.

6. Pohledávka žalobce vznikla dne 2. 3. 2019, tedy po povolení oddlužení žalované usnesením KS [obec] č. j. [insolvenční spisová značka] ze dne [datum], které nabylo právní moci téhož dne. Proto bylo možno o tomto nároku žalobce rozhodnout.

7. Dle § 157 odst. 4 o. s. ř. soud ve věci zpracoval zjednodušený rozsudek.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí nebo návrh na exekuci.

Brno 17. března 2021

JUDr. Aleš Kobza

samosoudce

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙